Bistånd och utvecklingssamarbete

Kort info om KDs politik rörande bistånd och utvecklingssamarbete

Svensk utvecklingspolitik ska ha demokrati och mänskliga rättigheter som utgångspunkt och mål. Så länge medmänniskor i vår omvärld tvingas leva under förtryck, fattigdom, svält och svåra sjukdomar krävs större gemensamma ansträngningar. Demokrati, ekonomisk frihet och rättsstatliga principer möjliggör att fler människor kan resa sig ur fattigdom och förtryck samt känna hopp om en bättre framtid. Ett starkt, långsiktigt och effektivt utvecklingssamarbete som möjliggör ekonomisk tillväxt är nödvändigt för att utrota fattigdomen. Utvecklingsstödet behöver i högre utsträckning kanaliseras genom det civila samhället och den privata sektorn. Kristdemokraterna stödjer målet att 1 % av BNI ska avsättas för bistånd i statens budget. Tillsammans med ansträngningar för att åstadkomma fri handel kan vi på så vis möjliggöra högre välstånd och en mer rättvis värld.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2023