Betyg

Kort info om KDs politik rörande betyg

Betyg är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar information om hur eleven klarar kunskapsmålen. Betygen ska bidra till att elevernas kunskaper kontinuerligt följs upp och utvärderas, att resultaten kommuniceras med hemmen och att stöd sätts in tidigt. De nationella proven ska utgöra ett stöd vid betygsättningen men läraren ska även beakta resultat på egna prov, uppgifter och annat vid betygsättning. Skolverket bör ta fram en modell för hur betygen ska korreleras mot resultaten i de nationella proven, inte på individnivå men väl på gruppnivå för respektive skola. Betyg ska ges första gången i årskurs 6.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022