Trygghet

En av statens grunduppgifter är att se till att medborgarna är trygga. Man ska kunna lita på att polisen kommer när man larmar. Därför vill vi se fler poliser, och de ska ha resurser att förebygga, förhindra och beivra brott. När människor utsätts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott i sitt hem måste rättsväsendet agera. Och vi ska alltid stå på brottsoffrets sida.

Kristdemokraterna föreslår:

Fler poliser

Sverige behöver fler poliser. Kristdemokraterna var först med att lova 10 000 fler poliser. För att uppnå det målet vill vi reformera utbildning och införa en ettårig utbildning vid sidan av den ordinarie. Vi vill också höja polisens löner, vilket skulle få fler att stanna i yrket. Av alla poliser som lämnar yrket varje år gör mer än hälften det av andra skäl än pension. För dem är lön det viktigaste skälet. Vi vill återanställa en del pensionerade utredare med en lönebonus.

Avlasta polisen

Förutom att få in fler poliser, bör de poliser som finns avlastas. Idag tillbringar polisen väldigt mycket tid med att åka på larm med människor som mår psykiskt dåligt. Vi anser att de borde få hjälp av psykiatriambulanser istället, med medicinskt utbildad personal. Det skulle avlasta polisen i det dagliga arbetet. Vi vill också flytta polisens hantering av vapenlicenser till en ny viltvårdsmyndighet som ska ha hand om alla jaktfrågor.

Öka det brottsförebyggande arbetet

Vi vill minska risken för att människor hamnar i kriminalitet. Till exempel vill vi införa en nationell krissocialjour, som ska kunna användas när sociala problem ökar snabbt på en ort och den exempelvis riskerar att klassas som utsatt område. Vi vill också satsa på vidareutbildning av socialsekreterare som arbetar med unga kriminella. Vi förstärka samarbetet mellan polis och socialtjänst. Vi vill dessutom förbättra samarbetet mellan skola, föräldrar och polis för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzonen samt möjliggöra snabbare insatser genom en förstärkt lokalpolisverksamhet. Vi anser också att en polis bör knytas till varje skola för att unga ska ha en naturlig relation till polisen i sitt hemområde.

Skärpta straff

Synen på straffen har inte gått i takt med brottsutvecklingen. Det svenska rättsväsendet är fullt av förmildrande omständigheter och straffrabatter. Det är inte nödvändigtvis fel. Alla förtjänar en andra chans och det är inte säkert att fängelsestraff hjälper en förstagångsförbrytare. Problemet är att klena påföljder även delas ut till den som förtjänar hårdare straff. Kristdemokraterna vill avskaffa den automatiska villkorliga frigivningen. Ingen ska friges villkorligt utan att ha deltagit t ex missbruksvård eller utbildning. Vi vill halvera antalet straffrabatter och att de försvårande omständigheterna betonas tydligare vid straffmätning. Dessutom vill vi reformera ”mängdrabatten”, så att gärningsmän inte tjänar på att dömas för flera brott samtidigt.

Strängare straff för vålds- och sexualbrott

För Kristdemokraterna är det viktigt att de straff som döms ut står i proportion till de brott som har begåtts. När det gäller vålds- och sexualbrott – brott som begås mot människor – ser vi att det tyvärr inte alltid förhåller sig så. För dessa kategorier av brott vill vi därför se strängare straff. Vi menar också att dokumenterade övergrepp mot barn måste tas på större allvar av polisen och brottet bör flyttas till det kapitel i Brottsbalken som behandlar sexbrott.

Knäck den organiserade brottsligheten

Kristdemokraterna vill slå tillbaka mot den organiserade brottsligheten. Vi vill göra det lättare att kameraövervaka, exempelvis platser där det säljs narkotika och vid gränspassager. Gängen ska inte kunna skrämma till tystnad, därför ska anonyma vittnen tillåtas i rättegångar. Straffen ska skärpas för gängkriminella.

Stoppa stöldligorna

Vi vill skärpa straffen för inbrott till minst ett år fängelse. Polisen måste ha resurser att jobba med vardagsbrott som sker lokalt. Och vi vill ge tullen skarpare befogenheter och möjlighet att stoppa misstänkt stöldgods.

Motverka våldsbejakande islamism

Islamismen är ett växande problem i Sverige. Den understödjs inte sällan av utländska finansiärer från länder som Saudiarabien. Vi vill förbjuda utländska extremister från att finansiera verksamhet i Sverige. Dessutom ska inga skattemedel kunna gå till extremistiska verksamhet, vilket fortfarande sker idag.

Motverka hedersbrott

Vi vill stärka arbetet mot hederskulturer och hedersvåld, bland annat genom att införa hedersbrott som en särskild brottsrubricering. Kristdemokraterna vill även inrätta en särskild enhet, en ”Forced Marriage Unit”, inom Polismyndigheten vars uppgift är att hjälpa flickor och pojkar som riskerar att giftas bort mot sin vilja.

Brottsutsattas behov i fokus

Vi står på brottsoffrets sida. De som faller offer för brott ska kunna förvänta sig det stöd och den upprättelse som de har rätt till. Från första kontakt med polisen, genom rättsprocesser och även efteråt. De ideella organisationerna har stor betydelse i det arbetet och vi vill därför öka stödet till brottsofferjourerna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2022