Försvar

Sveriges försvar är för litet för att kunna möta det allvarliga säkerhetspolitiska läget. Det svenska försvaret ska kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Medborgarnas frihet och trygghet i det dagliga livet bygger ytterst på att staten kan tillgodose såväl inre som yttre säkerhet. Ett starkt försvar av Sverige innebär också ett starkt försvar av friheten, demokratin och respekten för människovärdet. Kristdemokraterna anser därför att ett starkt försvar alltid ska vara en av statens viktigaste uppgifter.

Kristdemokraterna föreslår:

Öka försvarsanslagen

Försvarsmakten har brist på pengar, soldater, befäl, vapensystem och ammunition. Förbandsverksamheten och beredskapen måste förstärkas. Det gäller att skapa förutsättningar för att ta emot fler värnpliktiga, rekrytera officerare och utöka materiel-anskaffningen för att olika typer av förband ska kunna utvecklas. Kristdemokraterna anser att anslagen till det militära försvaret ska förstärkas, så att vi når 2 % av BNP. Upprustning tar tid och försvaret kräver långsiktighet. Det är avgörande för att kunna nå 2 procent av BNP och för att skapa en stabil planeringsgrund för Försvarsmakten.

Svenskt medlemskap i Nato

Kristdemokraterna välkomnar den svenska Natoansökan. Detta är något vi har kämpat för länge.

Säkerhet byggs i samverkan med andra. Sverige kan inför vår tids nya och allvarliga hot inte klara sig på egen hand. Bara ett fullvärdigt Natomedlemskap ger Sverige de säkerhetsgarantier som krävs för att kunna försvara vårt land. Ett svenskt medlemskap bidrar till att göra vår omvärld säkrare.

Internationella insatser

Vi måste alltid kunna säkerställa försvaret av Sverige, men Kristdemokraterna anser att vi även har ett ansvar att bistå människor som bor utanför landets gränser. Vi har en moralisk skyldighet att försöka hjälpa de människor som bor i konflikthärjade områden. De internationella militära insatserna resulterar dessutom i en ökad förmåga att försvara Sverige. Mot bakgrund av det stödjer Kristdemokraterna ansvarsfulla fredsbevarande och fredsframtvingande internationella insatser, och vi kan tänka oss att delta i fler sådana framöver.

Veteranstöd

Internationella insatser kräver att vi på ett bra sätt också kan ta hand om våra soldater när de återvänder hem. Kristdemokraterna vill inrätta ett fristående svenskt veterancentrum som kan arbeta för att rätt vård erbjuds efter avslutad insats, forska kring veteranfrågor samt fungera som en mötesplats för soldater, anhöriga och frivilliga.

Kristdemokraterna vill även att skatteavdraget för gåvor till ideella organisationer ska omfatta alla frivilliga veteranstödsorganisationer som önskar ta del av detta.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2023