Försvar

Sveriges försvar är för litet för att kunna möta det allvarliga säkerhetspolitiska läget. Det svenska försvaret ska kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Medborgarnas frihet och trygghet i det dagliga livet bygger ytterst på att staten kan tillgodose såväl inre som yttre säkerhet. Ett starkt försvar av Sverige innebär också ett starkt försvar av friheten, demokratin och respekten för människovärdet. Kristdemokraterna anser därför att ett starkt försvar alltid ska vara en av statens viktigaste uppgifter.

Kristdemokraterna föreslår:

Öka försvarsanslagen

Försvarsmakten av idag har brist på pengar, soldater, befäl och vapensystem. Sverige lägger drygt 1 procent av BNP på försvaret. Det är alldeles för lite. Den förstärkning av krigsorganisationen som sker under innevarande försvarsbeslutsperiod 2021–2025 måste även fortsätta under perioden 2026–2030. Kristdemokraterna vill se en ökning av försvarsanslagen så att vi stegvis når 2-procentsmålet. Vi har också en konkret plan för att höja anslagen och har presenterat ett antal mål för försvaret 2030, varav ett är att åstadkomma en fördubbling av arméns storlek.

Svenskt medlemskap i Nato

Säkerhet byggs i samverkan med andra. Sverige kan, inför vår tids nya och allvarliga hot, inte klara sig på egen hand och bör därför ansöka om medlemskap i Nato. Länge har vi i vårt land räknat med att Nato kommer att komma till vår undsättning utan att vi bidrar själva. Utan ett fullvärdigt medlemskap finns dock inga garantier för att Nato väljer att stödja Sverige militärt i en eventuell konflikt med Ryssland.

År 2009 skrev Sverige på solidaritetsförklaringen som innebär att vi lovar att bistå ett annat EU-land eller nordiskt land vid angrepp. Det är en riktig hållning moraliskt, men det krävs ett svenskt medlemskap i Nato för att kunna sätta kraft bakom orden.

Internationella insatser

Vi måste alltid kunna säkerställa försvaret av Sverige, men Kristdemokraterna anser att vi även har ett ansvar att bistå människor som bor utanför landets gränser. Vi har en moralisk skyldighet att försöka hjälpa de människor som bor i konflikthärjade områden. De internationella militära insatserna resulterar dessutom i en ökad förmåga att försvara Sverige. Mot bakgrund av det stödjer Kristdemokraterna ansvarsfulla fredsbevarande och fredsframtvingande internationella insatser, och vi kan tänka oss att delta i fler sådana framöver.

Varje insats bör ha tydliga politiska målsättningar, för att förhindra att insatsen utvecklas till något annat än vad som avsågs från början. Den militära och den politiska nivån måste dessutom arbeta mot samma mål för att en insats ska kunna lyckas.

Veteranstöd

Internationella insatser kräver att vi på ett bra sätt också kan ta hand om våra soldater när de återvänder hem. Kristdemokraterna vill inrätta ett fristående svenskt veterancentrum som kan arbeta för att rätt vård erbjuds efter avslutad insats, forska kring veteranfrågor samt fungera som en mötesplats för soldater, anhöriga och frivilliga.

Kristdemokraterna vill även att ett skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer ska omfatta de frivilliga veteranstödsorganisationerna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2022