Skola & utbildning

Vår utbildningspolitik fokuserar på kunskap, klassisk bildning och arbetsro. Vi arbetar för en skola där ingen hålls tillbaka, ingen lämnas efter och där alla barn behandlas med respekt.

Kristdemokraterna föreslår:

Värdegrund och klassisk bildning

Skolan ska skapa förutsättningar för att varje barn ska få lära så mycket som möjligt, utvecklas och förverkliga sin potential. För att det ska vara möjligt krävs att skolan erbjuder kunskap för ett liv på arbetsmarknaden, men också klassisk bildning. Skolan ska inte bara rusta eleverna för arbetsmarknaden utan också ge förståelse för vårt samhälle för vår historia, vårt kulturarv samt de värdefulla dygder och den etik som förvaltats av kristen och västerländsk idétradition.

Skolledarskap och satsningar på lärarna

Ett gott ledarskap är centralt för en framgångsrik skola. En verkligt bra skola kräver också verkligt bra lärare. För att locka fler till läraryrket behöver yrket uppvärderas.

Vi vill se höjda behörighetskrav till lärarutbildningen och vi behöver säkerställa likvärdiga lärarutbildningar i hela landet. Mer av ledarskap och konflikthantering behövs och ämnesdidaktik och metodik ska vara självklara delar av utbildningen. Vi vill också arbeta för att fler akademiker skolar om sig till lärare. Vi står också bakom karriärtjänster som ger lärare möjlighet till ett rejält lönelyft. Dessutom vill vi minska den administrativa bördan för lärare.

Vi vill att elever får mer lärarledd undervisning och därmed utöka den garanterade undervisningstiden i svensk skola. För att nå detta vill vi även göra en satsning för fler vuxna i skolan.

Kunskapen i fokus

Skolan ska ha höga förväntningar på både elever och personal och kunskapen ska stå i fokus. Kurs- och läroplanerna behöver därför vara utformade med fokus på tydliga faktakunskaper i varje ämne.

Det behövs tidiga kunskapskontroller och stödinsatser. Alla elever ska testas för skrivsvårigheter, och vi anser att det ska finnas krav som säkerställer att alla skolor återkommande arbetar med diagnostiska prov, mäter elevernas progression och systematiskt arbetar för att ge tidiga stödinsatser, ex. i form av utökad undervisningstid, läxhjälp och lovskola samt inte minst speciallärarstöd och särskilda undervisningsgrupper.

Att mäta elevers progression på varje skolenhet dvs. skolornas förmåga att åstadkomma kunskapsutveckling hos eleverna är centralt för att avgöra vilka skolor som lyckas med sitt uppdrag.

Nationella prov och rättvisa betyg

Betyg ska vara rättvisa. Vi vill komma bort ifrån olikvärdiga betyg genom digitaliserade nationella prov med extern rättning och genom att betygen korreleras mot resultaten i de nationella proven, inte på individnivå men väl på gruppnivå för respektive skola. Vi vill också utreda om nationella prov eller slutprov behöver finnas i fler ämnen där elever erhåller betyg.

För att undvika betygsinflation vill vi även utreda hur undervisande lärare ska kunna kompletteras av oberoende lärare och fristående examinatorer vid betygssättning.

En skola där ingen lämnas efter

Skolan har länge präglats av en strävan efter inkludering, att ingen ska pekas ut genom att gå i särskild grupp. Resultatet har snarare blivit att en del elever har farit illa genom att de har lämnats efter. Kristdemokraterna vill satsa på fler speciallärare och specialpedagoger, bl.a. för att möjliggöra mindre undervisningsgrupper. Alla skolor bör ha tillgång till särskilda undervisningsgrupper. Vi anser också att det behöver tillsättas en utredning om systemet för särskilt stöd för att säkra en hållbar finansieringsmodell för stödinsatser i såväl kommunala som fristående skolor. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) bör dessutom ta fram ett nationellt handlingsprogram som tydliggör hur skolan ska arbeta med frånvarande elever, så kallade ”hemmasittare”.

Trygghet och respekt

En skola med ordning, där eleverna känner sig trygga och behandlar varandra med respekt är en förutsättning för lärande och att kunskapen ska kunna stå i fokus. Antimobbningsprogrammen som skolorna använder ska vara evidenssäkrade och i skolans ordningsregler ska det beskrivas vilka sanktioner som ska gälla för den elev som bryter mot dessa regler genom att exempelvis hota eller kränka en annan elev.

Det bör bli lättare kunna stänga av och flytta mobbare till andra skolor, och man bör kunna omplacera och stänga av för längre tid än idag. Den som klottrar ska dessutom få tvätta bort klotter. Vi vill därför tillsätta en utredning om fler disciplinära åtgärder och att göra det lättare att omplacera, stänga av och flytta elever till andra skolor. Vi vill även utreda och ta fram nationella föreskrifter för vilka brott som ska polisanmälas av skolan.

Stärkt föräldraansvar

Det är viktigt att föräldrar kan få stöd i hur de bäst hjälper sina barn i skolarbetet. Vi vill att det ska finnas föräldrakontrakt, dvs. ett ansvarskontrakt mellan skola, föräldrar och elev som tydliggör förväntningarna på eleverna när det gäller skolans ordningsregler, bemötande och själva studierna, men också hur föräldrarna kan stötta sina barn och höja kunskapsresultaten. Vi vill även satsa på särskilda utbildningsträffar där föräldrar får konkreta verktyg för att kunna stötta sina barn i skolarbetet.

En skola som förebygger brott

Skolor behöver ta ett bredare samhällsansvar när det kommer till att förebygga brott. Detta bör ex. kunna ska genom att samverkan med ideella organisationer och frivilliga sker kring mentorskapsprogram, med syfte att fler elever ska få de vuxna förebilder som alltför ofta saknas i hemmet. Skolornas brottsförebyggande arbete kan också ske i form av ”blåljussatsningar”, för att skapa förtroende mellan barn och blåljusmyndigheterna. Kristdemokraterna vill att det ska finnas en namngiven skolpolis knuten till varje skola.

Stärkt elevhälsa

Hur eleverna mår påverkar hur det går i skolan. Vi vill införa en elevhälsogaranti som innebär att en elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje skoldag. Vi anser även att elevhälsan behöver stärkas bl.a. för att alla barn bör kunna erbjudas rutinmässiga samtal med skolans kurator.

Valfrihet och det fria skolvalet

Kristdemokraterna står upp för elevers och föräldrars rätt att välja skola oavsett om de väljer en kommunal eller fristående skola. Vi vill införa ett aktivt och obligatoriskt skolval införs från fyra år före skolstart, så att information om skolvalet hinner skickas ut till alla föräldrar innan det är dags att välja skola. Skolvalet och antagningen bör ske genom en kommunalt samordnad antagning, där alla huvudmän har full insyn i skolvalssystemet. På så vis stärker vi valfriheten och skolvalet.

Friskolor som presterar goda kunskapsresultat innebär en vinst för Sverige. Skolor som inte följer skollagen och läroplanen eller inte förmår att leverera kunskapsresultat ska däremot stängas oavsett driftsform. Det väsentliga för oss är kvalitet och kunskapsfokus.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2023