Arbete & företagande

Fler måste ha ett jobb att gå till. Trösklarna in på arbetsmarknaden är för höga och för många står utan jobb under lång tid. Därför föreslår vi omfattande reformer, med bland annat ny anställningsform, skattelättnader och fler platser på yrkesvux.

Kristdemokraterna föreslår:

Nystartsjobb

Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas. Kristdemokraterna vill därför se fler och förstärkta nystartsjobb. Nystartsjobb är en subventionerad anställningsform som främst är riktad till långtidsarbetslösa. Vi vill att arbetslösa som saknat jobb i ett halvår, inte bara de som varit utan i ett år eller mer, ska kunna komma ifråga för nystartsjobb. Det skulle göra skillnad då nystartsjobben har en mycket större övergång i reguljärt arbete än vad regeringens extratjänster har.

Dubbla jobbskatteavdrag

Utöka skattelättnaden för personer som kommer från långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning, för unga under 25 år eller för nyanlända under de fem första åren i Sverige. Dessa grupper står ofta längre från arbetsmarknaden och har mindre ekonomiska marginaler. Detta ges fullt ut upp till arbetsinkomster på 18 000 kronor och trappas sedan successivt av för månadsinkomster upp till 26 000 kronor. Detta ger ca 1 500 kr mer i jobbskatteavdrag.

Skattesänkning för äldre

Att fler väljer att arbeta längre än till 65 års ålder har många positiva effekter. Det gör att ekonomin förbättras, både för den enskilde och för samhället i stort. Vi avskaffade den särskilda löneskatten för äldre som gjorde det väsentligt dyrare för arbetsgivare att anställa äldre. Utöver dagens förhöjda grundavdrag och dubbla jobbskatteavdrag från det år man fyller 66, vill vi sänka skatten i ytterligare ett steg för dem som är 69 år och äldre och arbetar. Det skulle ge ca 1000 kr mer i plånboken på en månadsinkomst på 20 000 kr.

Företagsvänligare regler

Regelkrångel och administrativa bördor håller företag tillbaka. Vi vill införa principen om ”en regel in, två regler ut”. En sammanhållen handlingsplan för minskad regelbelastning ska tas fram med tydliga mål som återkommande följs upp i riksdagen. I kontakt med myndigheter ska det finnas en garanti om att företagare bara ska behöva lämna en och samma uppgift en gång. Kristdemokraterna anser att utgångpunkten vid införande av nya EU-direktiv i svensk lag bör vara att Sverige lägger sig på miniminivån för inte missgynna våra företags konkurrenskraft. Eventuella frånsteg måste motiveras tydligt. Vi vill stärka Regelrådets ställning och låta dem bli obligatorisk remissinstans när regeringen föreslår förändringar. Skapa en central plattform för regelgivning som underlättar för företag att få all information på en plats.

Storsatsning på Yrkesvux

Vi vill utöka antalet yrkesvuxenutbildningar kraftigt kommande år. Kristdemokraterna satsar totalt en och en halv miljard kronor mer än regeringen mellan åren 2020 och 2022. En utbyggnad av Yrkesvuxplatser leder inte bara till att fler som idag är arbetslösa får jobb, utan även till att hela samhället fungerar bättre när viktiga bristyrken kan förses med kunnig personal.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 augusti 2022