Arbete & företagande

Fler måste ha ett jobb att gå till. Idag är trösklarna in på arbetsmarknaden för höga och alldeles för många står utanför arbetslivet och möjligheten att försörja sig själv. Kristdemokraterna driver på för att få fler i arbete genom bland annat förstärkta nystartsjobb, fler platser på Yrkesvux och förbättrad matchning på arbetsmarknaden.

Kristdemokraterna föreslår:

Nystartsjobb

Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas. Kristdemokraterna driver på för fler och förstärka nystartsjobb. Det är en subventionerad anställningsform som främst är riktad till långtidsarbetslösa och visat goda resultat. Vi vill att arbetslösa som saknat jobb i ett halvår, inte bara de som varit utan i ett år eller mer, ska kunna komma ifråga för nystartsjobb. Det skulle göra skillnad då nystartsjobben har en mycket större övergång i reguljärt arbete än vad exempelvis extratjänster har.

Bidragsreform för fler i jobb

Kristdemokraterna driver på för att en stor bidragsreform ska genomföras. Den ska göra det enklare att gå från bidrag till arbete och egen försörjning. Vi kan inte fortsatta att ha det som idag med ett bidragssystem som cementerar utanförskap och bidragsberoende. För att motverka långvarigt bidragsberoende behövs även ett tydligt och anpassat aktivitetskrav i hela Sverige för de som har försörjningsstöd. Ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna för långtidsarbetslösa bör utredas.

Dubbla jobbskatteavdrag

Det behövs en skattepolitik för att få fler i arbete. Kristdemokraterna driver på för att utöka skattelättnaden för personer som kommer från långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning, för unga under 25 år eller för nyanlända under de fem första åren i Sverige. Dessa grupper står ofta längre från arbetsmarknaden och har mindre ekonomiska marginaler.

Skattesänkning för äldre

Att fler väljer att arbeta längre än till 65 års ålder har många positiva effekter. Det gör att ekonomin förbättras, både för den enskilde och för samhället i stort. Vi avskaffade den särskilda löneskatten för äldre som gjorde det väsentligt dyrare för arbetsgivare att anställa äldre. Utöver dagens förhöjda grundavdrag och dubbla jobbskatteavdrag från det år man fyller 66, vill vi sänka skatten i ytterligare ett steg för dem som är 69 år och äldre och arbetar. Det skulle ge ca 1000 kr mer i plånboken på en månadsinkomst på 20 000 kr.

Företagsvänligare regler

Regelkrångel och administrativa bördor håller företag tillbaka. Vi vill införa principen om ”en regel in, två regler ut”. En sammanhållen handlingsplan för minskad regelbelastning ska tas fram med tydliga mål som återkommande följs upp i riksdagen. I kontakt med myndigheter ska det finnas en garanti om att företagare bara ska behöva lämna en och samma uppgift en gång. Kristdemokraterna anser att utgångpunkten vid införande av nya EU-direktiv i svensk lag bör vara att Sverige lägger sig på miniminivån för inte missgynna våra företags konkurrenskraft. Eventuella frånsteg måste motiveras tydligt. Vi vill stärka Regelrådets ställning och låta dem bli obligatorisk remissinstans när regeringen föreslår förändringar. Skapa en central plattform för regelgivning som underlättar för företag att få all information på en plats.

Storsatsning på Yrkesvux

Kristdemokraterna driver på för kraftigt utökade platser på Yrkesvux. En utbyggnad av Yrkesvuxplatser leder inte bara till att fler som idag är arbetslösa får jobb. Det leder även till att hela samhället fungerar bättre när viktiga bristyrken kan förses med kunnig personal. Det är viktigt att det finns en god tillgång till utbildning så att fler kan öka sin anställningsbarhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juli 2023