Äldre

Äldre har drabbats allvarligt under coronapandemin. Vi föreslår kraftfulla reformer för att skapa en trygg och värdig äldreomsorg. Det kräver att personalen i äldrevården har goda villkor, att fler äldreboenden ska kunna byggas, att pensionärernas ekonomi förbättras och att äldres möjligheter till gemenskap ska stärkas. Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldrepolitik.

Kristdemokraterna föreslår:

Mer medicinsk kompetens inom äldreomsorgen

Det behövs mer medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Därför vill vi att det anställs fler sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Vidare har riksdagen, efter vårt initiativ, uppmanat regeringen att införa en medicinskt ansvarig för rehabilitering, en MAR, i varje kommun, för att säkra en fungerande rehabilitering inom kommunala hälso- och sjukvården. Vi vill göra det möjligt för kommuner att anställa läkare, att det ska finnas möjlighet att anställa t.ex. en ”äldreöverläkare”. Det bör finnas en medicinskt ansvarig läkare (MAL) i varje kommun.

Nationellt forskningsprogram för att stärka äldres hälsa

Corona-pandemin satte i blixtbelysning de brister som finns inom äldreomsorgen och vården av äldre. Men redan tidigare har Socialstyrelsen pekat på stora kompetens- och rekryteringsbrister inom områdena geriatrik och gerontologi. Det är därför angeläget att den geriatriska kunskapen ökar och att vården av äldre stärks – den måste präglas av högsta kvalitet oavsett var i landet de bor. Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) bör därför i samverkan med relevanta aktörer ges i uppdrag att inrätta ett nationellt forskningsprogram inom detta område.

Förbättrade villkor för personalen

Kvalitativ äldreomsorg förutsätter ett personcentrerat bemötande där personalen kan skapa en trygg miljö och en personlig relation med den äldre. Tyvärr är arbetsvillkoren på många håll inte tillräckligt bra, många vill sluta och löneläget är ofta lågt. Under 2019 mötte en hemtjänsttagare i snitt 16 olika personal under en tvåveckorsperiod, i vissa fall var det så många som 25. Det skapar otrygghet för äldre men också sämre möjligheter för personalen att göra ett bra jobb. Redan idag råder arbetskraftsbrist inom äldreomsorgen samtidigt som gruppen äldre över 80 år förväntas att öka. Det behövs krafttag för att förbättra villkoren för personalen inom äldreomsorgen och stärka möjligheten att rekrytera mer personal.

– Aktivt arbete för att minska förekomsten av delade turer: Kommunen ska kunna visa att det skett en tydlig minskning i användandet av delade turer alternativt att delade turer är på en låg nivå eller inte används alls. Ett system för hur detta ska mätas och följas upp bör utarbetas i samverkan med SKR. Tiden som frigörs när de delade turerna försvinner bör användas till mer tid med de äldre.

– God medarbetarnöjdhet och delaktighet: Kommunen ska kunna visa ett bättre resultat än föregående år för SKR:s totalindex för Hållbart medarbetarengagemang (HME) vad gäller äldreomsorgen. Som minst ska kommunen ha ett HME på 50 (av 100), och överstiger det 75 får kommunen ersättning oavsett om det skett en förbättring från föregående år eller ej.

– Avlastning för cheferna: Kommunen ska kunna visa att snittantalet som äldreomsorgscheferna i kommunen har direkt rapporteringsansvar för tydligt minskar. De som inte överstiger 25 får alltid del av stödet.

Utöver detta anser Kristdemokraterna att det behövs fler utbildningsmöjligheter och vi vill skapa yrkesutveckling och karriärvägar för omsorgspersonalen.

Äldreboendegaranti och äldreboendemiljard

Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Samtidigt finns det en stor grupp äldre som känner att de behöver en annan boendeform men som nekas en plats. Biståndsbedömningarna har blivit hårdare. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett anpassat boende när och om de så vill. Vi föreslår en prestationsbaserad ersättning till de kommuner som kan korta köerna och lyckas anvisa en plats inom 3 månader. Vi föreslår också ett investeringsstöd för att få fram fler äldreboendeplatser.

Demensvård

En välfungerande demensvård är en av grundförutsättningarna för en fungerande omsorg, men även en viktig förutsättning för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa. Alla med misstänkt demenssjukdom ska ha rätt till kvalificerad utredning, diagnos och behandling. Detta kräver i sin tur kompetent, välutbildad och välmotiverad personal. Den förstärkning Kristdemokraterna föreslår för den kommunala hälso- och sjukvården liksom satsningen på primärvården är båda nödvändiga för att ge förutsättningar för en god demensvård. Vi vill också att staten tar fram en långsiktig demensstrategi som tar sikte på dels medicinskt stöd och behandling dels socialt stöd till patienten och dess närstående.

Vaccinationer

Säsongsinfluensavaccin erbjuds i hela landet till riskgrupper och äldre personer. Vaccin mot pneumokocker, som orsakar bakteriell lunginflammation, erbjuds också i hela landet men i flera regioner är det inte kostnadsfritt. Det vore en stor fördel om alla äldre kunde erbjudas kostnadsfri vaccination mot pneumokocker i hela landet. Regeringen går nu Kristdemokraterna till mötes i denna fråga. Kristdemokraterna anser även att det bör tas fram ett särskilt vaccinationsprogram för äldre.

Gemenskap främjar äldres hälsa

Kristdemokraterna föreslår medel för att möjliggöra gemenskap för äldre under pandemin och framgent. Vi satsar på:

– Säkra att ensamhet kan brytas med digitala hjälpmedel: Bland de cirka 500 000 svenskar som nästan aldrig använder internet är de flesta äldre. Flera kommuner har genomfört förbättringar under pandemin, men det finns fortsatt behov av att stärka möjligheterna till digital gemenskap för äldre. Vi vill satsapå teknisk utrustning och utbildning riktade till äldre i särskilt boende eller med hemtjänst.

– Äldresamtal i alla kommuner: Vi vill att äldresamtal erbjuds av exempelvis hemsjukvårdsteam till alla som fyllt 80 år som inte har hemtjänst eller bor i särskilt boende och på det sättet får kontakt med omsorgsinsatser. Äldresamtalen riktar sig till en grupp på drygt 320 000 personer.

– Gemenskapsfrämjande insatser i omsorgen: Det sociala innehållet i äldreomsorgen behöver även utvecklas så att de äldres behov av gemenskap kan mötas. Vi vill utveckla gemenskapsmöjligheter för äldre genom att satsa på gemenskapsvärdar anställda av kommunen till de byggherrar som bygger trygghetsboenden. Det har visat sig vara en bra katalysator för att få fler att vilja bygga trygghetsboenden för äldre.

– Ökat stöd till civilsamhället för gemenskapsfrämjande arbete: bättra ta tillvara den kraft som finns i civilsamhället.

– Ökat stöd till ”Äldrelyftet”: ett stöd för att öka möjligheterna till fysisk aktivitet.

Stärkt ekonomi för äldre

Äldre förtjänar en trygg och värdig pensionstid. Kristdemokraterna vill sänka skatten för alla pensionärer, och även för äldre som vill fortsätta jobba. Vi vill också införa en trygghetsersättning för äldre som har haft ett särskilt slitigt arbetsliv och som inte bedöms kunna arbeta under de få år de har kvar till pensionering.

Högre bostadstillägg för pensionärer (BTP)

Kristdemokraterna har drivit på reformer för att förbättra ekonomin för de pensionärer som har de lägsta inkomsterna genom höjning av garantipensionen och en höjning av taket i bostadstillägget.

Skattelättnad för äldre som arbetar

Idag får den som fyllt 65 år men fortfarande arbetar ett fördubblat jobbskatteavdrag, något Kristdemokraterna varit med och infört. För att ytterligare förstärka äldres ekonomi vill vi även ge de som är 69 år eller äldre som fortsätter att arbeta ytterligare en skattelättnad, utöver det redan förhöjda jobbskatteavdraget.

Minskade skillnader på mäns och kvinnors pensioner

Kristdemokraterna vill även se reformer som minskar skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner. För att kompensera kvinnors lägre pensioner – som bland annat är ett resultat av ojämlikhet i lönestrukturen, ett högre uttag av föräldraledighet och färre arbetade timmar när barnen är små – vill vi se en utökning av antalet barnrättsår från fyra till fem samt automatiskt delad premiepension för föräldrar till barn under 12 år. Förutom att det stärker den enskildes ekonomi signalerar det att det är en viktig samhällsinsats att ta hand om sina barn.

Utred civilståndets betydelse för garantipensionen

Idag får gifta garantipensionärer en lägre garantipension än ogifta. Med gift menas dock även den som är sambo med någon de tidigare varit gift med eller har eller har haft barn tillsammans med. Med ogift menas även om pensionären inte längre bor permanent tillsammans med sin make/maka eller med någon de har eller har haft barn tillsammans med. Det här är en orättvisa för pensionärer som träffas senare i livet och vill gifta sig. Genom att göra så riskerar de att garantipensionen blir lägre än om de väljer samboskap.

Kristdemokraterna anser att det inte är civilståndet som bör styra nivån på garantipensionen, utan snarare boendesituationen. Eftersom grundskyddet, i form av bland annat garantipension, syftar till att säkra en rimlig lägsta levnadsnivå är det rimligt att två pensionärer med gemensam boendekostnad också får en garantipension som tar hänsyn till en lägre boendekostnad – alldeles oavsett deras civilstånd.

Systemet tar delvis detta i beaktande idag – genom att föra in en bredare definition av gift/ogift – som till del speglar boendesituationen. Partistyrelsen anser dock att det borde utredas hur denna differentiering kan göras fullt ut. En förebild kan vara reglerna som gäller för bostadstillägget för pensionärer, där det är just sammanboende/ ensamstående som avgör nivån på bidraget.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 augusti 2023