Kultur

Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den kan hjälpa oss att växa som empatiska och inkännande människor. Kulturen, precis som moralen, håller ihop gemenskaper och skapar förutsättningar för ett gott samhälle.

Kristdemokraterna föreslår:

Inför ett fritidskort

Kristdemokraterna vill införa ett fritidskort för alla barn mellan årskurs 2 och 9, laddat med ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i föreningslivet, samt kulturskolan. Stödets storlek kommer variera utifrån hushållets ekonomi. De flesta barn får 500 kronor i stöd per år men för de barn som finns i hushåll i ekonomisk utsatthet kommer ett betydligt större stöd, upp till 2400 kronor per år att finnas laddat på kortet. Detta kommer att ge alla barn goda möjligheter att delta i fritidsaktiviteter som ger både positiv samvaro och möjlighet till motion. Detta är en del i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och ensamhet hos barn och unga.

Utveckla kultursamverkansmodellen

Alliansregeringen införde kultursamverkansmodellen som innebär att beslutsfattandet flyttas från staten till landets regioner. Det är i enlighet med subsidiaritetsprincipen, en viktig grundbult i kristdemokratin. Vi vill utveckla kultursamverkansmodellen genom att öka samverkande insatser från staten till regionerna och undvika att statliga kulturinsatser görs vid sidan av modellen. Vi vill även att kulturen utanför storstäderna ska få större chanser att visa upp sig.

Bygg ut Skapande skola

En av Kristdemokraternas prioriterade frågor på kulturområdet är Skapande skola, där kulturskapare och skola samarbetar för att långsiktigt integrera kulturella uttryck i skolans arbete. Sedan starten har Skapande skola byggts ut, mycket tack vare förverkligande av förslag från Kristdemokraterna, så att den nu omfattar hela grundskolan och förskolan. Forskning visar att barn som regelbundet har kontakt med kulturell verksamhet får en större förmåga att känna igen och uttrycka sina känslor, vilket är avgörande för att förstå andras känslor och känna empati. Vi gör en extra satsning på Skapande skola då den är en viktig insats för att barn och unga ska möta kulturen.

Inför en klassikerlista

Att behärska svenska språket är en nyckel till framgång. Genom läsning, film och teater tar vi till oss språket. I en tid av mångfald och mer individualiserad mediekonsumtion ökar behovet av gemensamma referenspunkter. Vi vill därför införa en klassikerlista, lista med litterära verk, filmer och musik som alla bör komma i kontakt med under skolgången. Politiker ska inte utse vilka verk som ska ingå, utan Skolverket blir ansvarig myndighet, samtidigt som universitet och Svenska Akademien kan involveras.

Skattereduktion för gåvor till ideella föreningar

När Kristdemokraterna satt i regering var vi med och införde ett skattereduktion för gåvor. Det var mycket framgångsrikt. Det sporrar givande till välgörenhet och till det civila samhället. Ett så stimulerande bidrag är en självklarhet för oss som tror på de enskilda initiativen och på att beslut ska fattas mellan människor utan att alltid behöva blanda in staten. Vi vill nu tillsätta en utredning som syftar till att gåvor till fler typer av organisationer ska kunna berättiga till gåvoskatteavdraget. Vi vill även att den undre beloppsgränsen för varje enskild gåva ska sänkas, taket ska höjas samt att administrationen förenklas för de berörda organisationerna.

Värna ett oberoende public service

Kristdemokraterna ska verka för att värna public service, som ska finnas tillgängligt brett i de kanaler som människor använder. För att stärka public service legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt, samt därutöver ett högkvalitativt kulturutbud. En viktig del av uppdraget är att göra utbudet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och möta minoriteters behov och önskemål.

Skydda konsumenterna på spelområdet

Spel kan vara ett nöje och är en intäktskälla till allmännyttiga ändamål. Samtidigt drabbas många enskilda och familjer. 340 000 personer har någon grad av spelproblem och 165 000 personer delar hushåll med någon med ett problemspelande, varav 68 000 är barn. Vi oroas av att familjer drabbas i hög grad och vill skydda konsumenterna från en alltför aggressiv marknadsföring. Vi vill även värna civilsamhällets möjligheter att verka genom att till exempel tillhandahålla allmännyttiga lotterier. Här kan en riskklassificering av olika spel om pengar vara en möjlig åtgärd för att färre ska drabbas. Kristdemokraterna ser vidare arbetet mot matchfixning och olicensierat spel som mycket angeläget.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2022