Trossamfund & religion

Kristen etik utgör till stor del den värdegrund som vårt samhälle vilar på. Att vara medveten om sin egna historiska identitet skapar trygga medborgare och är en viktig förutsättning för att kunna förstå människor med annan religiös och kulturell bakgrund. Civilsamhället är en av samhällets grundbultar och vår politik strävar efter att stärka de civila samhället och därmed de mellanmänskliga kontakterna. Här ingår hjälporganisationer, kyrkor, idrottsföreningar och sociala företag.

Kristdemokraterna föreslår:

Återinför gåvoskatteavdraget

Vi anser att civilsamhället spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen och vill se till att det har de ekonomiska förutsättningarna för att fungera och utvecklas. Därför vill vi återinföra gåvoskatteavdraget och ta bort ansöknings- och årsavgifterna för organisationer som tar emot gåvor.

Stöd till civila samhället med anledning av pandemin

Det är i det civila samhället som grunden läggs för demokrati, medmänsklighet och ett fungerande samhälle. Under pandemin har det civila samhällets gemenskaper, hjälporganisationer, föreningar och trossamfund, gjort viktiga insatser och samtidigt drabbats hårt. Vi har därför tillfört, och tillför alltjämt, stora medel för att civilsamhället ska kunna fortsätta att bidra och hjälpa.

Värna religionsfriheten i Sverige och världen

I svenskt utvecklingssamarbete är det viktigt att ta hänsyn till religionsfriheten. När Sverige för dialoger med andra länder är det viktigt att hänsyn tas till religionsfrihet. Kyrkor, synagogor, moskéer och andra religiösa samfund ska ges möjligheter att verka och utvecklas i frihet utan statlig styrning och i enlighet med sin särart inom lagens ramar. I Sverige råder religionsfrihet och den som har flytt från religiöst förtryck ska inte riskera fortsatt förtryck här.

Stöd till trossamfunden med anledning av pandemin

Regeringen gjorde en tillfällig satsning för att hjälpa trossamfunden i arbetet under pandemin. Kristdemokraterna ville dock se ett rejält tillskott och tillförde mer medel till dessa välgörare 2021. Vi fortsätter förstärka trossamfunden för 2022 med ett extra stöd och som en stöttning efter pandemin. Det kan till exempel handla om att skapa mötesplatser för ensamma, generationsmöten och återstart av språkkaféer. Kyrkor och andra religiösa samfund ska kunna fortsätta utvidga sin verksamhet, inte minst det sociala arbete som många av dem utför.

Erkänn folkmordet på kristna i Mellanöstern

Sverige behöver öka trycket i frågan om religionsfrihet i Mellanöstern. Det är viktigt att Sverige trycker på för att etnoreligiösa minoriteter, såsom syrianer/assyrier/kaldéer, i Mellanöstern ska ha samma medborgerliga rättigheter som majoritetsbefolkningen.

Sverige måste erkänna Islamiska Statens illdåd, då de mördade, våldtog och förslavade den kristna befolkningen och andra religiösa minoriteter i Irak och Syrien som ett folkmord, för att lägga grunden för upprättelse för offren och återuppbyggnaden av deras hem.

Tillåt kyrkor och samfund att driva friskolor

Flera partier vill förbjuda eller begränsa möjligheten för kyrkor och samfund att starta och driva friskolor. Kristdemokraterna anser att fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet, föräldrar och elever ska kunna välja den skola som passar bäst, eller välja bort den som inte fungerar. Alla skolor, oavsett huvudmän, ska följa skollagen. Om en friskola har brister kan detta inte drabba alla andra.

Inför ett fritidskort

Kristdemokraterna vill införa ett fritidskort för alla barn mellan årskurs 2 och 9, laddat med ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i föreningslivet, samt kulturskolan. Stödets storlek kommer variera utifrån hushållets ekonomi. De flesta barn får 500 kronor i stöd per år men för de barn som finns i hushåll i ekonomisk utsatthet kommer ett betydligt större stöd, upp till 2400 kronor per år att finnas laddat på kortet. Detta kommer att ge alla barn goda möjligheter att delta i fritidsaktiviteter som ger både positiv samvaro och möjlighet till motion. Detta är en del i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och ensamhet hos barn och unga.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2022