Migration och integration

För Kristdemokraterna är det centralt att migrationspolitiken är långsiktigt ansvarsfull, rättssäker, human och överblickbar. De senaste åren har dock visat på motsatsen. Sverige har tagit emot fler asylsökande än vi klarat av att integrera, inte tagit krafttag mot utnyttjandet av asylsystemet och framväxten av parallellsamhällen. Kristdemokraterna vill därför ha en stram migrationspolitik. Vi vill kraftigt begränsa den totala migrationen till Sverige med ett mål på nordiska nivåer. Inom dessa nivåer är det rimligt att prioritera de mest utsatta flyktingarna.

Säkra och lagliga vägar, så som kvotflyktingssystemet, bör därför vara den huvudsakliga metoden för utlänningar att söka asyl i Sverige. Utgångspunkten är att flyktingar och alternativt skyddsbehövande söker skydd i första säkra land, att värna asylrätten, att försvara öppenheten och den fria rörligheten inom EU genom stärkt kontroll av EU:s yttre gräns. Vi vill motverka irreguljär migration, motverka människosmuggling och ett större fokus på att hjälpa flyktingar i närområdet.

Kristdemokraterna föreslår:

Säkra och lagliga vägar

För att motverka irreguljär migration och människosmuggling samt skydda de allra mest utsatta vill Kristdemokraterna att olika system för säkra och lagliga vägar blir den huvudsakliga metoden för utlänningar att söka asyl i Sverige. Kvotflyktingsystemet, tillsammans med humanitära mottagandeprogram och sponsorskapsprogram, är system som säkerställer att de i störst behov av skydd kan prioriteras och sättas i säkerhet. Vidarebosättning av kvotflyktingar möjliggör dessutom en säker, organiserad och förberedd överföring av skyddsbehövande personer till det mottagande landet.

Utforma en internationell migrationspolitik för vår tid

Asylrätten är tillkommen vid en tidpunkt med förutsättningar som skiljer sig markant från den situation vi har att hantera idag. Migration har emellertid alltid varit, och kommer alltid vara, en del av mänsklighetens historia. Världssamfundet står inför en särskilt stor migrationsutmaning de kommande decennierna. Enligt en studie från Yaleuniversitetet beräknas 1,4 miljarder migranter bege sig till ett annat land under detta århundrande. För en flyende som förlorat allt är möjligheten att få ansöka om skydd det enda hopp som återstår. Därför måste b.la. asylrätten vara i fokus när världen organiserar och omformulerar migrationspolitiken på internationell nivå.

Skärpt migrationslagstiftning

Kristdemokraterna vill ha ett mottagande i nivå med våra nordiska grannländer. Vid en sådan nivå ges Sverige en migrationspolitik som står i relation till vår integrationskapacitet och det utrymme som krävs för att hantera den integrationsskuld som en dåligt utformad integrationspolitik i kombination med ett stort mottagande skapat. I väntan på en omformulerad internationell migrationspolitik måste hela utlänningslagen och områden med bäring på migration och integration ses över.

Asylansökningsområden vid Sverige och EU:s yttre gränser

Alla som söker asyl i Sverige ska hänvisas till asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar. Där registreras asylansökan och det görs en första bedömning av ärendena. På så sätt får vi en snabbare registrering och en beslutsprocess som är både rättssäker och effektiv. Vi vill att EU inför ett liknande system vid EU:s yttre gräns.

Stärkt kontroll av identitet

Antalet asylsökande i Sverige som har styrkt sin identitet är mycket lågt, mellan 2011 och 2016 saknades pass i mellan 81 och 91 procent av fallen. Det har konstaterats att uppehållstillstånd av asylskäl har beviljats till utlänningar ”som kommit hit av andra orsaker än att de behöver skydd”. En av anledningarna till detta är att det är möjligt att bedöma en asylsökandes identitet som sannolik enbart med stöd av hans eller hennes muntliga berättelse. Migrationsverket kan i vissa fall även utfärda ett uppehållstillstånd trots att identiteten inte gjorts sannolik. Denna ordning vill Kristdemokraterna se över i syfte att motverka undanhållande av äkta identitetshandlingar och säkerställa vem som befinner sig i Sverige. Kristdemokraterna vill även att ett identitetskrav, utöver krav på svenska- och samhällskunskap, försörjningsförmåga och vandel, ställs för att få ett permanent uppehållstillstånd.

Asylprogram

Kristdemokraterna vill att integration påbörjas från dag ett. Vi vill införa ett asylprogram med obligatorisk svenskundervisning, samhällsorientering och arbete vid det egna asylboendet.

Effektivare avvisningar

För att asylsystemet ska ha legitimitet och invandringen förbli reglerad är det viktigt att återvändandet fungerar. För att kunna verkställa fler avvisningar och utvisningar föreslår vi fler förvarsplatser, elektronisk övervakning och mer resurser till polisen. Det är också viktigt att Sverige ingår fler bilaterala överenskommelser (så kallade återtagandeavtal) med de viktigaste mottagarländerna för att dessa ska ta emot sina medborgare. EU:s utrikes- och biståndspolitik ska kunna användas i syfte att nå fler sådana överenskommelser.

Ett flexibelt etableringsprogram

Dagens etableringsprogram är otillräckliga, alltför många hamnar i arbetslöshet och bidragsberoende när programmet är slut. Vi vill se ett flexibelt etableringsprogram på upp till 5 år där de två första åren är obligatoriska. Nyanlända, som efter två år bedöms behöva ytterligare insatser för att bli anställningsbara, ska få förlängt program och med det också tvingas fortsätta sin utbildning för att bli anställningsbar ytterligare några år. Även anhöriginvandrare och arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES ska få delta i etableringsprogrammet.

Goda värderingar – gemensamt etiskt och kulturellt modersmål

Goda värderingar är avgörande för att skapa ett gott samhälle och en samhällsgemenskap. I Sverige ska vi leva sida vid sida som grannar – inte som främlingar. Då behövs ett gemensamt etiskt och kulturellt modersmål där vissa värderingar inte är valbara. Till exempel är barnäktenskap och månggifte grundat i en kvinnosyn som är oförenlig med ett gott samhälle. De som flyr från krig och förtryck ska känna sig välkomna att bli en del av samhällsgemenskapen och bli svensk. Självfallet kan man inte, och behöver inte, lämna sitt arv helt bakom sig. Men man bör ta seden dit man kommer. Vi måste bli bättre på att markera vad som gäller här och vilka värderingar som inte är valbara. Annars kommer vi se både en växande främlingsfientlighet och ett växande utanförskap.

Uppvärdera medborgarskapet

Medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan en individ och en stat. Genom medborgarskapet erhålls ett flertal tunga rättigheter, så som rösträtt i riksdagsval. Att erhålla ett svenskt medborgarskap innebär också en delaktighet i en större gemenskap, med skyldigheter och rättigheter gentemot andra. Genom medborgarskapet stärks känslan av delaktighet, samhörighet och identitet. Då ett medborgarskap medför långtgående rättigheter behöver villkoren för att förvärva medborgarskap skärpas. Kristdemokraterna vill införa ett godkänt språkkrav för den som söker medborgarskap. De som söker medborgarskap ska även ha genomgått undervisning i samhällsorientering samt avlagt ett godkänt prov. Vi vill även att alla kommuner ska arrangera offentliga medborgarskapsceremonier för att välkomna nya medborgare. Alla som blir medborgare eller myndiga bör också få en medborgarbok där de rättigheter och skyldigheter som följer av medborgarskapet förmedlas. Vi vill vidare utreda möjligheten att diskvalificera personer med uppehållstillstånd från svenskt medborgarskap om de begår allvarliga eller upprepade brott. Vi vill även att ett medborgarskap ska kunna återkallas i det fall det kan styrkas att personen de facto erhållit medborgarskap på svikliga grunder. Detsamma gällande personer med dubbelt medborgarskap som aktivt medverkat eller varit delaktiga i terroristbrott eller krigsförbrytelser. Medborgarskapet ska också kunna återkallas om man har tillskansat sig detsamma genom mutor eller bestickning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2022