Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika villkor att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål. Där är samhället inte i dag. Det finns hem där kvinnor inte får gå ut eller välja vem de vill gifta sig med. Utseendefixering och hårda prestationskrav skapar stress och driver många unga kvinnor mot psykisk ohälsa. Våld i nära relationer är ett allvarligt, och till stora delar dolt, samhällsproblem.

Kristdemokraterna föreslår:

Sluta värdera efter kön!

Det finns fortfarande en konstaterad skillnad mellan kvinnor och mäns löner som inte kan förklaras. Lönediskriminering är förbjudet enligt lag. Dessutom värderas traditionellt kvinnodominerade arbeten lägre än mäns. Det här måste upphöra, fördomar får inte värdera någon människas insats på arbetsmarknaden.

Valfrihet i hemmet

Vi vill underlätta för familjer att kombinera familjeliv och arbetsliv. Kristdemokraterna vill ge familjer fler valmöjligheter att välja hur de vill leva sitt liv och vilken barnomsorgsform som passar dem och deras barn bäst. Vi vill betona förutsättningarna snarare än att styra utfallet, vilket innebär en acceptans för att alla barnfamiljer inte väljer lika. Olika utfall kan bero på att förutsättningarna är olika, men det kan också bero på att familjer eller par har gjort prioriteringar och val som passar dem bäst.

Hedersförtrycket måste bekämpas

Att få sin frihet beskuren för att möta släktens krav är tyvärr en verklighet för alltför många kvinnor i Sverige idag. Sveriges kamp mot hedersförtrycket behöver hämta inspiration från brittiska och norska arbetssätt. Varje människa äger rätt till sitt eget liv.

Bekämpa sexuellt våld och kränkningar

Samhället måste markera mot kränkningar i form av fysiska ofredanden, verbala kränkningar, eller kränkningar på nätet. Kristdemokraterna vill kriminalisera spridning av integritetskänsliga bilder och uppgifter, skärpa reglerna om olaga hot, förtydliga förtalsbrottet och utvidga rätten till brottsskadeersättning.

Frigör kvinnors företagande

Istället för politik som ska begränsa och beskära möjligheter till företagande i sektorer där kvinnor är överrepresenterade, vill Kristdemokraterna främja möjligheten till innovation och affärsutveckling.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2022