Familj

Sverige står inför ett familjepolitiskt vägval där partier på hela den politiska skalan aktivt vill försvaga familjens roll i samhället, medan Kristdemokraterna tvärtom vill stärka den. Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna, inte styra. Kristdemokraterna vill uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi.

Kristdemokraterna föreslår:

Flexibel föräldraförsäkring

Familjers förutsättningar och barns behov kan se olika ut. Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi vill istället göra den mer flexibel. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra eller till andra närstående som exempelvis mor- eller farföräldrar. Föräldraledigas inkomst ska skyddas under tre år och rätten till föräldraledighet på heltid utvidgas till tre år. Samtliga föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.

Barnomsorgspeng

Kristdemokraterna vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar, som vill vara hemma med sina små barn lite längre, att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen ska gälla barn 1–3 år och uppgå till 6 000 kronor per barn och månad, räknas som inkomst och vara pensionsgrundande.

Olika barnomsorgsformer

För att föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem. Kommunerna ska erbjuda likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter. Vi vill införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda familjedaghem för de föräldrar som önskar det. En kartläggning bör därför göras för att öka antalet familjedaghem. Målet för all barnomsorg bör vara att möta varje barns behov av trygg omsorg, stimulans, lek, gemenskap och utveckling.

Tak för barngrupper i förskola

Barngrupperna i förskolan är för stora. Drygt 55 procent av de allra minsta barnen går i grupper som är långt över Skolverkets rekommendationer. Det är en ohållbar situation för både barn och personal. Vi vill införa en lag om max 12 barn i småbarnsgrupperna i förskolan. Mindre barngrupper är avgörande för att skapa förutsättningar för personalen att få mer tid för varje barn, fokus på trygghet och anknytning för de minsta barnen, att personalen stannar kvar i yrket och att barn med särskilda behov får stöd.

Sänkt skatt för föräldrar

Vi vill stärka barnfamiljers ekonomi för att öka handlingsutrymmet genom ett jobbskatteavdrag för föräldrar. Avdraget uppgår till 150 kr/månad per förälder. För föräldrar med barn 0–3 år gäller avdraget även för andra inkomster, så som föräldrapenning eller a-kassa. Med större marginaler kan fler föräldrar välja att gå ned i arbetstid och därigenom få mer tid för familjelivet.

Höjt bostadsbidrag till barnfamiljer

För att stötta de sämst ställda barnfamiljerna vill Kristdemokraterna höja barndelen i bostadsbidraget med 200 kronor per månad för ett barn, 400 kronor för två barn och 600 kronor för tre eller fler barn.

Fritidskortet

Den psykiska ohälsan öka kraftigt. En bidragande orsak är att vi rör på oss allt mindre. Därför vill vi införa ett fritidskort för barn i årskurs 2-9, laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i det svenska föreningslivet, samt kulturskolan. Stödets storlek kommer variera utifrån hushållets ekonomi, barn i ekonomisk utsatthet kommer att få ett större stöd än andra barn. Alla barn ska få goda möjligheter att delta i idrott eller annan föreningsverksamhet.

Föräldrastöd och familjerådgivning

Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll. Däremot ska det offentliga erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift. Vi vill därför göra det obligatorisk för kommunerna att erbjuda två föräldrastödsprogram under barnets uppväxt; ett när barnet är mindre och ett när barnet är i tonåren. Förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck till familjerådgivningen som de kan nyttja om de vill. För att sänka trösklarna till familjerådgivningen föreslår vi även att kommunerna maximalt ska ta 300 kronor för ett besök hos familjerådgivningen.

Krafttag mot psykisk ohälsa bland barn och unga

Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är en av våra största utmaningar. Det krävs såväl förebyggande som akuta insatser nu. Vi vill ge landsting/regioner ett samlat ansvar för barn- och ungdomshälsovården. Vi vill även införa en elevhälsogaranti där elever ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag. Köerna till BUP måste kortas. Det är också mycket viktigt att stärka föräldrastödet. Vi måste motverka mobbning, såväl i skolan som på nätet. Vi föreslår skärpt lagstiftningen mot sexuella trakasserier på nätet, en särskild nätpolis och att internetleverantörer ska erbjuda ett porrfilter på digital utrustning.

Jämställda pensioner

För att stärka framförallt kvinnors pensioner vill vi utöka pensionsrätten för småbarnsföräldrar och höja jämförelseinkomsten. Vi föreslår även att premiepensionen delas automatiskt lika mellan makar som har gemensamma barn under tolv år. Avgiften som finns vid överföring av premiepension mellan makar slopas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2022