• Familj

  Sverige står inför ett familjepolitiskt vägval där partier på hela den politiska skalan aktivt vill försvaga familjens roll i samhället, medan Kristdemokraterna tvärtom vill stärka den. Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna, inte styra. Kristdemokraterna vill möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Flexibel föräldraförsäkring

  Familjers förutsättningar och barns behov kan se olika ut. Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi vill istället göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra eller till andra närstående som exempelvis mor-, farföräldrar eller en bonuspappa. Föräldraledigas inkomst ska skyddas under tre år och rätten till föräldraledighet på heltid utvidgas till tre år. Samtliga föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.

  • Barnomsorgspeng

  Kristdemokraterna vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar, som vill vara hemma med sina små barn lite längre, att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen, ska gälla barn 1–3 år, uppgå till 6 000 kronor per barn och månad, räknas som inkomst och vara pensionsgrundande.

  • Olika barnomsorgsformer

  För att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ. Vi vill att det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem. Det ställer krav på att kommunerna kan erbjuda likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter. Målet för all barnomsorg bör vara att möta varje barns behov av trygg omsorg, stimulans, lek, gemenskap och utveckling.

  • Lag om mindre barngrupper och rätt till familjedaghem

  Barngrupperna i förskolan är för stora. Drygt 55 procent av de allra minsta barnen går i grupper som är långt över Skolverkets rekommendationer. Det är en ohållbar situation för både barnen och personalen. Vi vill införa en lag om max 12 barn i småbarnsgrupperna i förskolan. Mindre barngrupper är avgörande för att skapa förutsättningar för andra viktiga åtgärder i förskolan såsom att personalen får mer tid för varje barn, fokus på trygghet och anknytning för de minsta barnen, att personalen stannar kvar i yrket och att barn med särskilda behov får stöd.  Kommunerna ska också bli skyldiga att erbjuda familjedaghem för de föräldrar som önskar det. En kartläggning bör göras i syfte att öka antalet familjedaghem.

  • Sänkt skatt för föräldrar

  Många familjer har fått det bättre ekonomiskt. Men jämfört med hushåll utan barn har barnfamiljer halkat efter i inkomstförbättring. För att stärka barnfamiljerna föreslår vi ett jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kronor per förälder och månad. I ett hushåll där två föräldrar/vårdnadshavare arbetar blir skattesänkningen 1000 kr per månad. För föräldrar med barn 0–3 år gäller avdraget även för andra inkomster, så som föräldrapenning eller a-kassa. Ett jobbskatteavdrag underlättar familjebildning så att färre behöver avstå från barn av ekonomiska skäl. Dessutom skapar ett jobbskatteavdrag möjligheter för föräldrar att spendera mer tid med sina barn. Med större marginaler kan fler föräldrar välja att gå ned i arbetstid och därigenom få mer tid för familjelivet.

  • Höjt bostadsbidrag till barnfamiljer

  För att stötta de sämst ställda barnfamiljerna vill Kristdemokraterna höja barndelen i bostadsbidraget med 350 kr för familjer med ett barn, 425 kr för familjer med två barn och 600 kr för familjer med tre barn.

  • Fritidspeng

  Statistiken visar att barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer är underrepresenterade i organiserade fritidsverksamheter. Vi vill återinföra den fritidspeng som gav barn, till föräldrar med försörjningsstöd, en möjlighet att få en aktiv fritid. Fritidspengen ska även gälla under sommarloven.

  • Föräldrastöd och familjerådgivning

  Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll. Däremot ska det offentliga erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift. Förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck till familjerådgivningen som de kan nyttja om de vill. Det ska bli obligatoriskt för kommunerna att erbjuda föräldrastödsprogram.

  • Krafttag mot psykisk ohälsa bland barn och unga

  Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är en av våra största utmaningar. Det krävs såväl förebyggande som akuta insatser nu. Vi vill ge landsting/regioner ett samlat ansvar för barn- och ungdomshälsovården, införa en elevhälsogaranti där elever ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag, korta köerna till BUP, stärka föräldrastödet samt kartlägga orsakerna till den ökande psykiska ohälsan.

  • Stoppa näthatet

  Vi måste ta krafttag mot mobbning, såväl i skolan som på nätet. Vi föreslår skärpt lagstiftning mot sexuella trakasserier på nätet, och en särskild nätpolis. Vi föreslår också att internetleverantörer ska vara skyldiga att erbjuda ett porrfilter i digital utrustning.

  • Stärkt pension för föräldrar

  För att stärka framförallt kvinnors pensioner vill vi att premiepensionen automatiskt delas lika mellan makar som har gemensamma barn under tolv år. Vi slopar samtidigt avgiften som finns vid överföring av premiepension. Vi vill även utöka pensionsrätten för småbarnsföräldrar genom flera barnrättsår i pensionssystemet och en höjd jämförelseinkomst.