Politik A-Ö

 • N

  • Narkotika Vi vill ha ett narkotikafritt samhälle och arbetar för att stoppa alla tendenser till drogliberalisering. Insatserna ska riktas främst mot de som profiterar på narkotikan, smugglarna och försäljarna. Det behövs ett förebyggande arbete, en bra vård och behandling om man fastnat i missbruk och en brottsbekämpande insats från tull och polis. Polis och tull har rätt att beslagta preparat som man misstänker är farliga. En åklagare kan besluta att varorna förstörs. Folkhälsoinstitutet och Läkemedelsverket kan också snabbt beställa preparat från Internet för att skynda på narkotikaklassningen. Hittills har samhället ofta legat steget efter, men vi ger inte upp kampen mot nätdrogerna.
  • Nationalism Det är positivt att människor gläds över sitt land och det man har gemensamt. Men Kristdemokraterna är oroade över den inskränkta och extrema form av nationalism som nu ökar i Sverige och Europa. Extremnationalismen kränker det universella människovärdet och hotar demokratin.
  • Nationella prov Ökad användning av externa examinatorer och nationella prov i fler ämnen kan bidra till att stävja tendenser till betygsinflation.
  • Nato Kristdemokraterna är för ett svenskt Nato-medlemskap.
  • Naturskydd Hotade växt- och djurarter eller naturtyper kan behöva skyddas för att bevara den biologiska mångfalden. Sverige har åtagits sig, bland annat i Nagoyaöverenskommelsen, att bidra till detta. Viktigt att det finns ett antal olika alternativa skyddsåtgärder att välja bland och att skälig ersättning ges till dem som avstår mark eller vårdar skyddsobjekt för att dessa skall bestå över tid.
  • Nordiskt samarbete De nordiska länderna binds samman av en gemensam historia och ett gemensamt kulturarv. Nordiska rådets fem medlemsländer Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, liksom dess tre medlemsområden Färöarna, Grönland och Åland möter liknande utmaningar. Kristdemokraterna anser att Nordiska rådet, som år 2012 firar 50 år, bör fortsätta att avveckla gränshinder. För att bekämpa ungdomsarbetslösheten och underlätta flödet av intellektuellt kapital mellan länderna bör en gemensam arbetsmarknad upprättas, samtidigt som utbildningar och examina från ett nordiskt land bör göras gångbara i samtliga, nordiska länder. Även möjligheten till mer gränsöverskridande samarbete kring infrastrukturen och utbyggnaden av smarta elnät bör ses över.