Politik A-Ö

 • E

  • Ekologiskt lantbruk Det ekologiska lantbruket spelar en viktig roll för att utveckla nya hållbara brukningsmetoder. Kristdemokraterna är positiva till att den ekologiska odlingen ökar och att nya ekologiska metoder kan anammas inom det konventionella lantbruket.
  • Ekonomisk politik Kristdemokraternas ekonomiska politik bygger på det som vi kallar social marknadsekonomi. Det innebär att marknadsekonomin måste kombineras med en socialt ansvarsfull politik för att bidra med välfärd och en rimlig levnadsnivå för alla. Skatte- och bidragssystem ska utformas så att människors egen kraft och engagemang uppmuntras och bidragsberoende motverkas.
  • Elevhälsa Elever måste få kontakt med elevhälsan inom 24 timmar efter att de sökt kontakt, det är målet för den elevhälsogaranti vi vill införa. Som ett steg dit har vi infört ett begrepp som heter samlad elevhälsa. Där möts skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog samt speciallärare/specialpedagog för att stödja eleverna. Både tillgänglighet och bred kompetens är en förutsättning för att alla elever ska kunna få ett tillräckligt elevhälsostöd.
  • Elmarknad Kristdemokraterna vill ha en fri och öppen energimarknad, samtidigt som nätverksamheten och marknadens funktionssätt övervakas av myndigheter. Partiet verkar också för en i större grad gemensam nordisk och europisk elmarknad.
  • EMU och Euron Om Sverige bör gå mot ett fullt EMU- medlemskap och införa euron är upp till det svenska folket att avgöra i folkomröstning. Inom överskådlig framtid är ett fullt, svenskt deltagande i EMU bortom all, meningsfull diskussion. För att återuppta diskussionerna om EMU-medlemskap måste skuldkrisen i de nuvarande medlemsländerna lösas, och de nya regelverken finnas på plats och följas.
  • Energi Kristdemokraterna har tillsammans med övriga allianspartier slutit en energi- och klimatöverenskommelse som syftar till att ge energimarknadens aktörer långsiktiga och stabila spelregler, möjliggöra klimatomställningen och trygga energiförsörjningen för hushåll och företag. Vi vill att befintliga reaktorer ska få ersättas med nya säkrare och mer effektiva kärnkraftsverk samtidigt som vi satsar på förnybara energikällor.
  • Energieffektivisering Energieffektivisering är ett lönsamt och effektivt sätt att trygga energiförsörjningen och nå våra miljö- och klimatmål. Det ger stora samhällsekonomiska vinster genom lägre kostnader för hushåll och företag, nya jobb, teknisk utveckling och innovation samt hållbarhet. Kristdemokraterna tycker att staten ska föregå med gott exempel och har därför krävt 20 procent energieffektivisering i den offentliga sektorn.
  • Ensamkommande barn Kristdemokraterna anser att en god man bör förordnas inom 24 timmar från ett ensamkommande barns ankomst. Det bör utarbetas rutiner för förbättrat samarbete mellan myndigheter kring ensamkommande barns ankomst. Vi vill ändra i EU-reglerna så att inga barn ska skickas tillbaka till länder där det finns risk att deras rättigheter kränks.
  • EU Kristdemokraterna är positiva till det svenska medlemskapet i EU. EU:s föregångare skapades i början av 50-talet för att länder som förut hade krigat mot varandra skulle kunna bevara freden, stärka demokratin och bygga välstånd tillsammans. Dessa grundläggande värden är viktiga också i vår tid. För Kristdemokraterna är det viktigt att EU används på rätt sätt – att gränsöverskridande utmaningar löses tillsammans, att beslut fattas på bästa ändamålsenliga nivå och att nationers olikheter respekteras i samarbetet.