Politik A-Ö

 • E

  • E-hälsa Kristdemokraterna vill förbättra vården genom ökad digitalisering. På så sätt underlättas direktkontakt med patienten, patienten kan bli mer delaktig i sin vård och arbetssätten mer effektiva med mindre administration. Digitala lösningar kan användas för att arbeta preventivt, ställa diagnos och ge behandling. Vi vill se en gemensam standard för journalsystem i hela landet för att underlätta för patienten när vården sker i olika landsting.
  • Ekologiskt lantbruk Det ekologiska lantbruket spelar en viktig roll för att utveckla nya hållbara brukningsmetoder. Kristdemokraterna är positiva till att den ekologiska odlingen ökar och att nya ekologiska metoder kan anammas inom det konventionella lantbruket.
  • Ekonomisk politik Kristdemokraternas ekonomiska politik bygger på det som vi kallar social marknadsekonomi. Det innebär att marknadsekonomin måste kombineras med en socialt ansvarsfull politik för att bidra med välfärd och en rimlig levnadsnivå för alla. Skatte- och bidragssystem ska utformas så att människors egen kraft och engagemang uppmuntras och bidragsberoende motverkas.
  • Elevhälsa måste rustas för att långsiktigt kunna möta och stödja barn och unga med psykisk ohälsa. En väl utvecklad elevhälsovård främjar det förebyggande arbetet med detta. Vi vill ge landstingen/regionerna ett samlat uppdrag för hela barn- och ungdomshälsovården. Det innebär att elevhälsan inte längre får skolan som huvudman. Skolsköterskan, skolläkare, kurator och skolpsykologer bör finnas ute i verksamheterna men bör ha samma huvudman som övrig vårdpersonal. Den samlade barn- och ungdomshälsan ska ha ett nära samarbete med skolledningar, lärare, specialpedagoger och kommunernas socialtjänst. Vi vill även införa en elevhälsogaranti som innebär att en elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom ett dygn.
  • Elmarknad Kristdemokraterna vill ha en fri och öppen energimarknad, samtidigt som nätverksamheten och marknadens funktionssätt övervakas av myndigheter. Kristdemokraterna menar att en effektutredning behövs för att elmarknadens utformning ska bidra till ett stabilare elsystem, men också för att säkerställa en tillräcklig utbyggnad av elnätet. Partiet verkar också för en i större grad gemensam nordisk och europisk elmarknad.
  • EMU och Euron Om Sverige bör gå mot ett fullt EMU- medlemskap och införa euron är upp till det svenska folket att avgöra i folkomröstning. Kristdemokraterna är inte för ett inträde i EMU och ett införande av euron som valuta och ser det inte som aktuellt under överskådlig tid. Innan diskussioner om detta kan föras måste de ekonomiska problem som omgärdar medlemsländerna lösas och överstatligheten motverkas.
  • Energi Kristdemokraterna vill se en energipolitik med långsiktiga och stabila spelregler, som möjliggör klimatomställning och tryggar energiförsörjningen för hushåll och företag. Vi vill att befintliga reaktorer ska få ersättas med nya säkrare och mer effektiva reaktorer samtidigt som vi satsar på förnybara energikällor. Det är viktigt att forskningsmedel även kommer kärnkraften till del. Vi förespråkar en svensk färdplan för en ny kärnkraftsgeneration, den så kallade fjärde generationen, som inkluderar frågan om en svensk forskningsanläggning. Marknadens funktionssätt bör ses över. Dagens modell ger betalt för energi, medan det saknas incitament att tillhandahålla kvalitet och effekt. I en ny modell skulle exempelvis planerbara kraftslag som kärnkraft få ersättning för sina bidrag till leveranssäkerheten.
  • Energieffektivisering Energieffektivisering är ett lönsamt och effektivt sätt att trygga energiförsörjningen och nå våra miljö- och klimatmål. Det ger stora samhällsekonomiska vinster genom lägre kostnader för hushåll och företag, nya jobb, teknisk utveckling och innovation samt hållbarhet. Kristdemokraterna tycker att staten ska föregå med gott exempel och har därför krävt 20 procent energieffektivisering i den offentliga sektorn.
  • Ensamkommande barn Kristdemokraterna anser att ensamkommande barn bör förordnas en god man inom 24 timmar från barnets ankomst. Vidare anser vi att ensamkommande barn och ungdomar i första hand ska placeras i familjehem. Kristdemokraterna har föreslagit att fler familjehem med beredskap att ta hand om dessa barn och unga ska rekryteras och utbildas. För att avlasta kommunernas socialtjänst krävs en förnyad ansvarsfördelning och nya arbetsformer. Vi anser därför att en nationell krissocialjour bör inrättas som kan ge extra hjälp när kommunerna bedömer att de behöver extra hjälp. Detta kan minimera riskerna för att barnens trygghet och rättssäkerheten åsidosätts.
  • Enskilda avlopp Reglerna för enskilda avlopp behöver ändras så att nytillkommen bebyggelse utanför tätorterna inte hindras av byråkratiska skäl. Den som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav ska i normalfallet inte kunna påtvingas ett kommunalt avlopp. Det ska vara omvänd bevisbörda för myndigheter gentemot privatpersoner med enskilda avlopp, det vill säga att myndigheten ska visa att det sker utsläpp i otillåten omfattning för att de ska kunna ålägga ägaren att ändra sitt avlopp. Statliga lånegarantier bör ges till fastighetsägare med begränsad ekonomi som behöver uppgradera icke-miljögodkända äldre avlopp.
  • Enskilda vägar De enskilda vägarna har en mycket stor betydelse för Sverige. Det måste finnas regelverk som skapar möjlighet för tillräckliga resurser för investeringar och underhåll i enskilda vägar. Staten bör utöka sin medfinansiering av de enskilda vägarna. Samtidigt är det viktigt att staten sköter om sina egna vägar i hela landet. Kristdemokraterna motsätter sig försök att vältra över statliga vägar till enskilt huvudmannaskap, vilket skulle skada glesbygdens förutsättningar.
  • EU Kristdemokraterna är positiva till det svenska medlemskapet i EU. EU:s föregångare skapades i början av 50-talet för att länder som förut hade krigat mot varandra skulle kunna bevara freden, stärka demokratin och bygga välstånd tillsammans. Dessa grundläggande värden är viktiga också i vår tid. För Kristdemokraterna är det viktigt att EU används på rätt sätt – att gränsöverskridande utmaningar löses tillsammans, att beslut fattas på bästa ändamålsenliga nivå och att nationers olikheter respekteras i samarbetet.
  • Extremism Det finns anledning att med oro se på den växande extremismen i dagens samhälle. Vilsna unga, främst män, lockas av jihadism, nazism och vänsterextremism och drivs in i en våldsbejakande miljö. Detta måste hindras. Kristdemokraterna vill stoppa utländsk finansiering från extremister till svenska stiftelser, föreningar och församlingar. Vi måste också stoppa utbetalning av svenska skattemedel till extremistiska organisationen.