Politik A-Ö

  • Å

    • Återvinning Kristdemokraterna anser att avfall ska ses som en resurs. Vi vill inrätta kretsloppsparker i kommunerna för att öka återbruk och återvinning. Genom att återvinna avfall bidrar vi till hållbarhet inom ramen för kretsloppssamhället. Avfallshierarkin som ska följas i allt arbete med att minimera avfall bygger på att återanvända, materialåtervinna, förbränna med energiutvinning och som sista lösning deponera.