Politik A-Ö

  • Å

    • Återvinning Kristdemokraterna anser att avfall ska ses som en resurs. Vi vill inrätta kretsloppsparker i kommunerna för att öka återbruk och återvinning. Genom att återvinna avfall bidrar vi till hållbarhet inom ramen för kretsloppssamhället. Avfallshierarkin som ska följas, vilket innebär att vi i första hand ska återanvända, därefter materialåtervinna, förbränna med energiutvinning och som sista lösning deponera.