• Spelreklam

  Spelreklamen har ökat markant. Spelreklamens syfte är att få människor att spela mer än vad de annars skulle gjort. Ett ökat spelande riskerar att leda till ökat spelberoende, en sjukdom som inte bara drabbar den enskilde utan även familj och anhöriga. Därför vill Kristdemokraterna verka för att minska spelreklamen.

 • Säkerhetspolitik

  Även inför en alltmer komplex hotbild byggs fred och säkerhet genom samverkan. EU och FN är  viktiga.Kristdemokraterna säger ja till EU:s försvarssamarbete om ex. gemensamt framtagande av försvarsmateriel och om att förenkla truppförflyttningar – men vi säger nej till en gemensam EU-armé och drömmar om en europeisk superstat.Sverige borde istället ansöka om medlemskap i NATO.

  Kristdemokraterna är positiva till ansvarsfulla Internationella insatser, som syftar till fred, frihet och mäns...

 • Svartarbete

  Skattesystemet måste vara utformat så att det uppmuntrar till arbete och företagande. Skatterna får inte vara så höga att de bestraffar det goda arbetet och uppmuntrar till ohederlighet. Samtidigt måste människors moraliska ansvar för sina handlingar betonas. Att anlita svarta tjänster eller att arbeta svart är att ta pengar från de i vårt samhälle som behöver dem. Genom att anlita svarta tjänster bidrar man också till att personer som utför tjänsten får ett utsatt läge om de exempelvis skull...

 • Subsidaritetsprincipen

  Subsidiaritetsprincipen tar upp frågan om hur samhället bör vara organiserat och på vilken nivå makten skall ligga. Kristdemokraterna eftersträvar att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det familjen kan bestämma på egen hand ska inte kommunerna lägga sig i och det kommunerna klarar får inte bli en fråga för riksdag och regering. Oftast innebär subsidiariteten decentralisering, men ibland att beslut flyttas till en högre nivå. Stora miljöproblemen bekämpas exempelvis bäst...

 • Strandskydd

  Kristdemokraterna anser att i glest befolkade områden ska byggande vara tillåtet förutom i områden som pekas ut som skyddsvärda. Det måste också bli enklare att bygga bostäder närmare stränderna även i mer tätbefolkade områden. Vi tycker att berörda markägare alltid ska ges möjlighet att yttra sig innan beslut om utökat strandskydd fattas. Nyanlagd våtmark ska inte ge upphov till strandskydd förrän efter 30 år.

 • Straff

  Straffen i Sverige har länge varit för låga. Det finns fler sätt att få rabatt på ett straff, än att få det skärpt. Det är fel. En person som begår ett brott måste sona sin handling mot brottsoffret och samhället genom att avtjäna ett straff. Vi vill därför kraftigt skärpa straffrabatterna, samtidigt som vi vill införa fler försvårande omständigheter vid brott, exempelvis om det har gjort som en del i organiserad brottslighet eller drabbat en viktig samhällsfunktion som en skola, ett sjukhus ...

 • Statligt ägande/statliga bolag

  Kristdemokraterna vill minska det statliga ägandet av bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Offentligt ägande innebär att staten sitter på dubbla stolar genom att både vara domare och spelare i näringslivet. Därför bör företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad drivas i privat regi. Företag där det finns särskilda samhällsintressen, till exempel systembolaget, bör fortsätta ägas i statlig regi.

 • Statlig inkomstskatt

  Skatt är viktigt för att finansiera våra gemensamma angelägenheter som skola och sjukvård, men alltför höga marginalskatter riskerar att försämra arbetsmarknaden och motverkar utbildning och kompetensutveckling. Det är också viktigt att så många som möjligt får behålla så mycket som möjligt av den lön som de tjänar. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt samt att inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt. Därför vill vi...

 • Solenergi

  Solenergi är en av våra renaste energikällor. För att värna utbyggnaden av solel vill Kristdemokraterna se enkla regler för att sälja egenproducerad el till elnätet samt att framställning av el för eget bruk ska vara helt skattebefriat.

 • Socialt företagande/Social arbetsmarknad

  Kristdemokraterna ser arbetsintegrerande sociala företag, ASF, som mycket viktiga för personer som står långt ifrån och arbetsmarknaden och den ekonomiska politiken i stort. Vi vill utöka stödet till ASF för verksamhetsbidrag till handledare och verksamhetsledare samt för att säkra och utöka de platser som finns på dessa företag i dag och för de nya som startas upp.