• Bensinskatt

  Höjda bensinskatter på dem som inte har andra alternativ än bilen leder enbart till omfördelning av pengar från landsbygdsbor till staten men ingen minskning av utsläppen. Vi vill ta fram en ny modell för beskattning av vägtrafik, -fordon och bränsle, där hänsyn tas till stad och land, trängsel, tid på dygnet samt fordonens miljöpåverkan. I stället för att betala skatt när vi tankar ska vi betala när vi kör. En förutsättning är att integriteten kan upprätthållas.

 • Bredband

  Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli världsbäst på att använda digitaliseringens möjligheter. Det förutsätter tillgång till ett robust bredband över hela landet. Detta är viktigt för att samtliga invånare får jämlika villkor för att bo och verka i olika delar i landet. Där det inte finns lönsamhet för privata företag att bygga ut bredband, bör staten påskynda utbyggnaden av bredband och mobil uppkoppling. Regeringen måste säkerställa att invånarna i landsbygderna får fungerande bredband...

 • Buggning / Avlyssning

  Kristdemokraterna menar att det är av yttersta vikt att brottsbekämpande myndigheter får möjlighet att avlyssna brottsmisstänka. Vi stödjer en vidgad rätt till avlyssning, eftersom dagens regler inte alltid räcker till. Framför allt gäller detta när kriminella byter kommunikationssätt och lagstiftningen inte hänger med. Beslutet om avlyssning ska knytas till person, inte exempelvis telefonnummer. Det kommer underlätta för brottsbekämpande myndigheter.

 • Brottsoffer

  Den som blivit utsatt för ett brott ska få hjälp och stöd. Det är viktigt att de brottsoffer som så vill får bättre information om hur det går med utredningen. Vi vill ändra skadeståndsreglerna så att staten betalar ut skadestånd direkt till brottsoffret. Idag måste brottsoffret själv kräva in skadeståndsbetalningen av gärningsmannen. Kristdemokraterna tycker att summan om 800 kronor som varje dömd person ska betala till brottsofferfonden när fängelse finns i straffskalan ska höjas till 1 000...

 • Brottsförebyggande åtgärder

  Familjens roll i det brottsförebyggande arbetet är central. Det är mindre risk att ett barn som växer upp i trygghet begår brott. Förskolan och skolan har också en viktig roll i det förebyggande arbetet, de kan tidigt upptäcka om barn far illa och behöver stöd. Kristdemokraterna anser att kommunerna i högre grad måste få del av anslaget till brottsförebyggande arbete så att de lokala brottsförebyggande råden kan utvecklas. Även polisen har en viktig brottsförebyggande roll. Det förebyggande a...

 • Brottsbekämpning

  Det pågår en mycket negativ brottsutveckling i Sverige just nu. Kristdemokraterna krävde som första parti 10 000 fler poliser. En synlig polis bekämpar brott. Den som begår brott måste få ett kännbart straff, dels för att brottsoffret ska få upprättelse, dels för att vanekriminella som sitter inlåsta inte kan begå nya brott i fängelset och dels för att få en chans att genomgå behandling för missbruk och skaffa en utbildning.

 • Bostadsbidrag

  Bostadsbidrag kan sökas av hushåll med barn som bor hemma och hushåll med umgängesrättsbarn samt av personer mellan 18 och 28 år som behöver hjälp med att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende. (Bidraget bestäms av bostadskostnaden, bostadsytan, hushållets inkomst och antalet barn.) Tack vare Kristdemokraterna har ersättningen till de mest ekonomiskt utsatta familjerna och unga vuxna höjts. Vi vill ytterligare höja bostadsbidraget för barnfamiljer med svag ekonomi samt höja inkoms...

 • Bostad

  Under många år har det byggts för lite i Sverige, vilket har lett till bostadsbrist. Folk behöver olika boenden under olika delar av sitt liv. Det saknas idag billiga bostäder i Sverige, men vi har också ett kraftigt underskott av villor. Kristdemokraterna vill se fler aktörer på marknaden som pressar priserna tillsammans samt stärka det regionala inflytandet över bostadsplaneringen och förenkla regelkrånglet. Vi vill skapa långsiktiga villkor för såväl byggande som förvaltning och ägand...

 • Bistånd och utvecklingssamarbete

  Svensk utvecklingspolitik ska ha demokrati och mänskliga rättigheter som utgångspunkt och mål. Så länge medmänniskor i vår omvärld tvingas leva under ofrihet och förtryck samt lider av fattigdom, svält och svåra sjukdomar krävs större gemensamma ansträngningar. Demokrati, ekonomisk frihet och rättsstatliga principer möjliggör att fler människor kan resa sig ur fattigdom och förtryck samt känna hopp om en bättre framtid. Ett starkt, långsiktigt och effektivt utvecklingssamarbete som möjliggör ...

 • Bisfenol

  Kristdemokraterna vill att alla varianter av bisfenoler förbjuds i produkter som riktar sig till barn, i livsmedelsförpackningar och i kassakvitton.