Nu rustar vi Sverige starkt

Ett år in i regeringsarbetet och väldigt mycket har redan uträttats och många steg tagits i arbetet med att rusta Sverige starkt igen. Inom alla sakpolitiska områden har reformtempot varit högt och flera segrar och satsningar är vi kristdemokrater lite extra stolta över.

Här är några exempel på den skillnad Kristdemokraterna på bara ett år gjort i regeringsställning:

Sjukvård

 • Nationell plan för förlossningsvården

  Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en nationell plan för att stärka förlossningsvården.
 • Utredning om haverikommission vid suicid

  Utredningen startade i januari i år.
 • Första steget mot århundradets vårdreform

  Redan för tio år väckte Göran Hägglund frågan om statlig styrning över vården. Nu har de första stegen tagits, genom Huvudmannaskapsutredningen.
 • Uppdaterad cancerstrategi

  Den förra är 14 år gammal, och behövs uppdateras. Startades i mars i år.
 • Nationell vårdförmedling

  Uppdrag har getts för att genomföra insatser som på kort sikt kan möjliggöra för patienter som väntar på vård, att få vården utförd på annat håll i landet där plats finns.

Trygghet

 • Anonyma vittnen, visitationszoner och avskaffande av ungdomsrabatter

  Pågående utredningar om t.ex. anonyma vittnen (december 2022; redovisas i oktober 2023), visitationszoner (tillsatt december 2022) och skärpta regler för unga lagöverträdare inkl. avskaffande av ungdomsrabatten (tillsatt juli 2023)
 • Stor reform av straffrätten

  I skiftet av fokus från gärningsman till brottsoffer, görs en omfattande översyn av straffskalor så att de ska spegla brottens allvar.
 • Skärpta straff för olaga tvång, olaga hot, rån och utpressning.

  Flera straffskärpningar och därtill har det blivit olagligt att involvera minderåriga i kriminalitet.
 • Stärkt arbetet för återvändande.

  Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Återvändandeutredningen, direktiv till en utredning för mer ändamålsenliga regler för förvar och kommande proposition om Effektivare verktyg för inre utlänningskontroll. Detta för att få bättre koll på vilka som befinner sig i landet, och lättare kunna utvisa dem som inte har rätt att vistas här.
 • Utökad rätt att använda hemliga tvångsmedel

  Från 1 oktober har polisen laglig rätt att avlyssna kriminella, även utan konkret brottsmisstanke. Detta har länge varit efterfrågat, för att kunna förhindra brott innan de begås.
 • Snabbutredning om dubbla straff för grova vapenbrott och andra straffskärpningar för vapenbrott

  Lagändringar föreslås träda i kraft 1 april 2024.
 • Påbörjat arbete om inrättande av ungdomsfängelser
  Systemet med HvB och SiS-hem är inte anpassat för samhället idag.

  Därför kommer ungdomsfängelser att inrättas, för att förvara de farligaste ungdomsbrottslingarna. Detta kommer att stå under Kriminalvården, så att resurser dessutom frigörs så att HvB och SiS kan fokusera på sina kärnuppdrag.

Hela Sverige ska leva

 • Reaktorer ska får byggas på fler platser än idag

  Från 1 januari blir det tillåtet att bygga reaktorer på fler platser än idag, och fler än tio reaktorer ska kunna vara i drift samtidigt.
 • Nytt energipolitiskt mål: 100 procent fossilfritt år 2040

  Ett avgörande beslut för att kärnkraft ska få vara en del av energimixen, är att vi ändrat det energipolitiska målet, från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt till 2040.
 • Pausat omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd
  Viktigt för att utnyttja den vattenkraft som idag finns i Sverige.
 • Sänkt reduktionsplikt

  Reduktionsplikten sänks till 6 procent vid årsskiftet för bensin och diesel, vilket kommer göra stort avtryck för priset vid pump.
 • Sänkt skatt på jordbruksdiesel

  Genom förlängd skattesänkningen av jordbruksdiesel minskar vi kostnaderna för Sveriges bönder, samtidigt som det i förlängningen också sänker priset på livsmedel i butikerna.

Äldre

 • Sänkt skatt för pensionärer

  Nästa år sänks skatten för pensionärer med totalt två miljarder kronor. För en person med 25 000 kr. i pension medför denna sänkning 3 400 kronor extra i plånboken varje år.
 • Kompensation för 57:orna.

  Vi kompenserar den tidigare S-regeringens miss, som gjorde att de närmare hundra tusen svenskar födda 1957 fick betala för mycket i skatt. Åtgärder vidtagna så att inte heller de födda 1959 kommer att straffbeskattas.
 • Utredning om språkkrav i äldreomsorgen

  För att säkerställa ett tryggt bemötande inom äldreomsorgen.
 • Förlängt äldreomsorgslyft

  Äldreomsorgslyftet förlängs i tre år. Det är en lyckad satsning som innebär att omsorgspersonal kan utbilda sig under betald arbetstid. Viktigt för att stärka kompentensen hos personalen. Kostar totalt 1,7 miljarder per år.
 • Prioriterar äldres tandhälsa

  Subventioner för tandvård ska bli mer behovsanpassad. Därför tar vi första steget mot en tandvårdsreform där högkostnadsskyddet ska stärkas för att likna den som finns inom övriga vården, och särskilt äldre prioriteras.

Övriga satsningar

 • Massivt stöd till Ukraina

  Sverige har bl.a. samlat EU:s 27 länder bakom 11 sanktionspaket mot Ryssland. Därtill har vi skickat 14 militära stödpaket och öppnat upp för att bistå Ukraina med JAS 39 Gripen.
 • Fler speciallärare och inrättande av akutskolor

  Satsning i budgeten för 2023.
 • Stärkt arbete mot felaktigt utgivna uppehållstillstånd

  6 000 uppehållstillstånd återkallades under januari-juli 2023, tre gånger fler jämfört med motsvarande period.
 • Jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare

  Satsningen i budgeten för nästa ligger på totalt 11 miljarder kronor och motsvarar en skattesänkning på 14 tusen kronor per år för en familj med två medelinkomsttagare som föräldrar.
 • Förlängt och höjt bostadsbidrag till barnfamiljer genom tillfälligt tilläggsbidrag

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 oktober 2023