Storsatsningar på hälso- och sjukvården

Sverige står inför en ekonomisk utmaning som sätter press på regionerna och hälso- och sjukvården. Det är viktigt att säkerställa en högkvalitativ och rättvis hälso- och sjukvård för alla medborgare. Regeringen presenterar därför flera viktiga åtgärder för att stärka regionernas möjligheter att bedriva en kvalitativ och patientsäker hälso- och sjukvård.

En ny satsning på 3 miljarder kronor till hälso- och sjukvården planeras för år 2024. Denna satsning kommer att fördelas till regionerna baserat på vårdbehov. Detta ger regionerna ökad flexibilitet att använda medlen på det sätt de anser bäst för att förbättra hälso- och sjukvården.

– Sverige befinner sig i ett besvärligt ekonomiskt läge med hög inflation och en hög arbetslöshet. Samtidigt står svensk hälso- och sjukvård inför ett flertal utmaningar. På många håll i Sverige finns både långa väntetider och vårdköer. Det finns också stora skillnader mellan landets regioner i hur länge patienter behöver vänta på vård och behandling. Därför är sjukvården högt prioriterat i Tidöavtalet och i den här budgeten, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.   

– Vårdkapaciteten behöver öka, tillgängligheten förbättras, vårdköerna behöver kortas och ska det lyckas behöver kompetensförsörjningen säkras. Medarbetare i vården behöver kunna vilja och orka stanna kvar på arbetsplatsen. Vi tillför nu medel i form av ett sektorsbidrag som omfattar 3 miljarder under 2024 riktat specifikt till sjukvården. Sektorsbidraget syftar till att ge regionerna och hälso- och sjukvårdens medarbetare bättre möjligheter att bedriva en god och patientsäker vård, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Utöver denna satsning avser regeringen att stärka regionerna genom en omprioritering av redan aviserade medel och nya tillskott. De tidigare medlen för att korta köer och att öka vårdkapaciteten slås ihop till 2024 och utökasmed 1,5 miljarder kronor under 2025 till totalt 6,5 miljarder kronor. Regeringen föreslår också 43 miljoner kronor för 2024 och ytterligare 544 miljoner kronor till 2025 i ökat stöd till utvecklingen mot en nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården samt en dubblering av satsningen mot cancer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 september 2023