Prioriterade reformer för KD i budgeten

Budgetproposition, foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Idag presenteras regeringens höstbudget, ett första steg på en lång resa. Det är en budget som läggs fram i ett tufft ekonomiskt läge.

Sverige befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge, vi går mot en bister vinter i ekonomin. I det läget måste regeringen prioritera statens kärnuppgifter.

I den här budgeten prioriterar regeringen det allra viktigaste, att stötta hushållen i tuffa tider, att satsa på rättsväsende, försvar och välfärd. Den budget vi lägger fram gör det, utan att spä på inflationen. Samtidigt ser vi till att skapa handlingsutrymme om nedgången i ekonomin blir djupare än vad vi ser framför oss nu.

För första gången på 12 år presenterar regeringen idag en budget som har majoritet i Sveriges riksdag. Det är en budget som prioriterar det viktigaste och kan ta Sverige genom tuffa tider.

Prioriterade reformer KD

Vård och omsorg ska stärkas i hela landet

Svensk hälso- och sjukvård präglas av långa vårdköer, bristande tillgänglighet och ett otillräckligt antal vårdplatser. Det statliga ansvaret behöver öka. I budgetpropositionen har Kristdemokraterna fått igenom följande:

 • Fler vårdplatser och en förstärkt vård. Det totala antalet vårdplatser ska öka i hela landet i syfte att fler ska kunna få vård i tid. 4,5 miljarder kr kommande tre år.
 • Förstärkt och förlängd satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Varje kvinna ska kunna känna sig trygg med vården under graviditeten samt före, under och efter förlossningen. 4,7 miljarder kr kommande tre år.
 • Nationell statlig vårdförmedling för att öka tillgängligheten till vård och korta vårdköerna. Genom att bl.a. synliggöra var ledig och tillgänglig kapacitet finns i landet ska väntande patienter snabbare kunna erbjudas vård på annan plats där kapacitet finns.
 • Utvecklad användning av Fysisk aktivitet på recept (FaR).

Gemenskapssatsning för att bryta ofrivillig ensamhet

Ofrivillig ensamhet är ett samhällsproblem med allvarliga konsekvenser. Ensamhet kan leda till såväl psykiska som fysiska sjukdomar och kosta både mänskligt lidande och stora vårdresurser.

 • Gemenskapssatsning på 300 miljoner kr årligen.
  • 145 miljoner kronor 2023 riktas till kommuner och regioner för specifika insatser för äldre genom äldresamtal/hälsosamtal.
  • 50 miljoner kronor avsätts under 2023 för att motverka ensamhet bland äldre.
  • Idrottsrörelsens arbete med idrott för äldre förstärks med 25 miljoner kronor 2023.
  • Civilsamhällets arbete för att bryta ofrivillig ensamhet. Under perioden 2023–2025 beräknas 75 miljoner kronor årligen anslås ändamålet
 • Förstärkt stöd till Bris nationella stödlinje: 20 miljoner kronor avsätts 2023 för att möjliggöra finansiering av Bris nationella stödlinje.

Hela landet ska leva

Villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas. Regeringen arbetar målmedvetet för att förbättra förutsättningarna för de som bor och verkar på landsbygden. Människor ska också ha råd att åka till jobbet.

 • Sänkt skatt på jordbruksdiesel. Sänkt skatt på diesel som används inom bland annat jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, till och med december 2023, skatten på denna diesel blir då noll kronor. Regeringen planerar att återkomma för 2024-2025.
 • Förstärkt reseavdrag. Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs med 6 kronor och 50 öre, till 25 kronor per mil. För den med 4 mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad om ca 4 700 kronor mer jämfört med modellen med en avståndsbaserad skattereduktion.
 • Laddinfrastruktur i hela landet: Regeringen utökar satsningen för stöd till publika laddstationer för lätta fordon, laddstationer för tunga fordon samt tankinfrastruktur för vätgas till tunga transporter till totalt 1,09 miljarder kronor för 2023.
 • Underhåll av vägar: 1 miljard kronor ytterligare på vägunderhåll för att påskynda arbetet med att arbeta bort underhållsskulden.
 • Utbyggnad av bredband. 600 miljoner kronor för stöd till bredbandsutbyggnad under år 2023.

Stärk familjers ekonomi

 • Tilläggsbidraget i bostadsbidraget förlängs. Ett viktigt stöd för barnfamiljer med små ekonomiska marginaler. Förslaget innebär upp till 1 325 kronor per månad, främst till ensamstående föräldrar.
 • Fritidskort införs för barn och ungas idrotts- och fritidsaktiviteter. En aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra är viktigt för att motverka fysisk och psykisk ohälsa och ensamhet bland barn och unga. Införandet sker under 2023.

Reformer som inte är budgetpåverkande

 • Bostadspolitiken läggs om: Det ska tas fram reformer som möjliggör för fler att äga sitt boende. Reformer för att öka tillgången till byggbar mark ska tas fram och reglerna för att bygga ska förenklas betydligt. Kommuner ska uppmanas och stimuleras att höja sin planberedskap, särskilt vad gäller småhus.
 • Regeringen värnar ett gott företagsklimat i hela landet, till exempel bör ägarskiften inom såväl familjeföretag som till personal underlättas för att inte livskraftiga företag ska läggas ned.
 • En jakt- och viltvårdmyndighet ses över. För att främja en hållbar jakt och viltvård avser regeringen att tillsätta en utredning som bland annat ska se över formerna för en jakt- och viltvårdsmyndighet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 november 2022