Handlingsplan mot islamism, extremism och parallellsamhällen

Läget är allvarligt. En ny regering behöver genomföra ett brett åtgärdspaket för att komma åt extremism och islamism och bekämpa parallellsamhället som vuxit sig starkt i Sverige. Kristdemokraterna föreslår därför 15 åtgärder mot att motverka parallellsamhällen, extremism och islamism.

Sverige har stora problem med extremism. Sverige har drabbats av två islamistiska terrordåd. I särskilt utsatta områden beskriver polisen att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området. Sådana områden präglas av parallella samhällsstrukturer, extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter och personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden[1]. En ny rapport från Försvarshögskolan från 2022 visar att de våldsbejakande miljöerna i Sverige nu har blivit mindre synliga och gått ifrån våldsfrämjande metoder till att i större utsträckning använda sig av demokratiska medel för att främja sina syften.[2] Detta är än mer oroväckande.

Fenomenet med parallella rättegångar har under året uppmärksammats brett. De är ett allvarligt hot mot den svenska rättssamhället. Rättssäkerhet saknas och skuld i brottmål kan avgöras i helt muntliga förhandlingar. Straff, oftast böter, kan utdömas. Men även andra tvister kan avgöras, så som skilsmässor, på ett för svenskt rättsväsende rättsvidrigt sätt. Det institutionaliserar hederskultur.

I somras attackerades HBTQ-personer i Oslo i vad norsk säkerhetspolis beskrivit som en ”extrem islamistisk handling”.[3] En misstänkt terrorist är gripen och han ska ha kopplingar till den islamistiska miljön.

Läget är allvarligt. En ny regering behöver genomföra ett brett åtgärdspaket för att komma åt extremism och islamism och bekämpa parallellsamhället som vuxit sig starkt i Sverige. Kristdemokraterna föreslår därför 15 åtgärder mot att motverka parallellsamhällen, extremism och islamism.

 1. Förbjud kusinäktenskap. Kusinäktenskap är ett sätt att kontrollera familjemedlemmar och säkerställa lojalitet till den egna grupper. Det är också ett sätt att etablera parallellsamhällen och praktiseras det i stor utsträckning är även riskerna för medicinska åkommor är större bland personer vars föräldrar är kusiner.
 2. Förbjud parallella rättegångar. Kristdemokraterna föreslår att parallella rättegångar ska förbjudas. Processerna saknar helt rättssäkerhet och riskerar att döma oskyldiga och fria skyldiga. Det ska bli straffbart att delta i och framför allt leda sådana. Rättssystemen undergräver rättsstaten och demokratin och är ett hot mot vårt samhälle.
 3. Kriminalisera kontrollerande beteende. Förtryck i hederskulturen och inom relationer börjar sällan med våld eller hot. Istället handlar det om att kontrollera klädsel, umgänge och rörelsemönster. Det kan också stanna där, utan att förtrycket för den delen blir mindre påtagligt. Därför anser vi att ett förbud av kontrollerande beteende bör införas.
 4. Förbudet mot parallella rättegångar ska det också upplysas om i samhällsintroduktion för asylsökande, samtidigt som de bristande rättssäkerhetsaspekterna förklaras och skadan detta kan göra, både för den tilltalande, brottsoffret och samhället.
 5. Förbjud finansiering av moskéer, stiftelser och föreningar från utländska extremister. Idag direktsponsrar ett flertal stater som Saudiarabien och Qatar bland annat moskéer i Sverige. De gör det med en extremistisk och antidemokratisk agenda. Detta måste stoppas.
 6. Kartlägg islamismen i Sverige. Idag finns det mängder av olika sätt som islamister påverkar det svenska samhället. Det finns uppgifter om samröre med kriminella nätverk, det påverkas genom moskéer, skolor och stiftelser. Det finns mindre föreningar i kommuner och de aktiverar sig i studieförbund. Flera genomgripande studier har gjorts på försvarshögskolan för att kartlägga detta. Men Centrum mot våldsbejakande extremism bör få i uppdrag att göra en heltäckande studie, där attityder bland svenskar undersökt för att få en mer heltäckande bild av vilket stöd extrema uppfattningar har.
 7. Stoppa offentliga bidrag till organisationer som främjar extremism.
 8. Samma krav ska också gälla kommunala och regionala bidrag samt uppbördshjälp.
 9. Reformera bidragen till folkbildningen. Just nu genomför Riksrevisionen en granskning av folkbildningen. Under de senaste åren har det uppdagats flera fall av systematiskt fusk och felaktigheter i studieförbundens verksamheter, till exempel att hyror har betalats flera gånger och att bidrag har gått till kurser som aldrig ägt rum eller för deltagare som inte existerar. Det är oacceptabelt. Bidragen måste reformeras snabbt i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer.
 10. Skydda utsatt personal. Fler myndighetsbeslut behöver kunna anonymiseras och fler tjänstemän behöver få sina personuppgifter skyddade. Personalen måste skyddas från påverkan och angrepp. Då behöver de kunna anonymiseras. Öppenhet och insyn är viktiga i alla förvaltningsbeslut, men personalens säkerhet är av lika stor vikt. Ett system för att bevara öppenheten och skydda personalen behöver komma på plats.
 11. Skärp straffen för den som angriper viktiga samhällsfunktioner. Islamister och kriminella ger sig inte bara på personalen i samhällsviktig verksamhet utan även själva byggnaderna. Det kan ske med bränder, bomber eller skottlossningar. Det försvårar eller omöjliggör ett effektivt arbete. Den här typen av attacker måste straffas hårdare än andra.
 12. Spärrlista i EU mot hatpredikanter. EU behöver en gemensam spärrlista mot hatpredikanter för att de inte ska sprida extremism i Europa.
 13. Nej till institutionaliserade och återkommande böneutrop. Frågan om återkommande och institutionaliserade böneutrop från religiösa byggnader är mer komplicerad än att enbart handla om buller. Att sätta stopp för återkommande och institutionaliserade böneutrop från religiösa byggnader är inte att begränsa religionsfriheten, det är att bevara möjligheten för den som inte önskar lyssna att säga nej tack och bli respekterad för detta.
 14. Tidigarelägg SFI och samhällsorientering som nyanlända erbjuds till asyltiden.
 15. Inför krav på att asylsökande erhåller och ska delta i 15 timmar språkutbildning och nio timmar samhällsorientering per vecka.

------------

 

[1] LÄGESBILD ÖVER UTSATTA OMRÅDEN 2021.

[2] https://www.fhs.se/download/18.3189106718029a6af301898c/1650451919209/Salafism%20och%20salafistisk%20jihadism%202.0.pdf

[3] https://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-misstankta-terrordadet-i-oslo-detta-har-hant

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 september 2022