Dags att se Sveriges äldre som en tillgång

Ett samhälle där alla kan åldras med trygghet och värdighet borde vara en självklarhet. Äldre personer är, och måste ses som, en tillgång för samhället. De ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Var och en måste ses som en unik person, oavsett ålder. Men i debatten och politiken klumpas äldre människor allt för ofta ihop till en och samma grupp, enbart på grund av sin ålder.

Det duger inte. Vi förväntar oss ju inte att en 25-åring och en 55-åring ska ha samma preferenser och göra samma livsval, varför förväntar vi oss då det av en 65-åring och en 95-åring?

Trots att äldre på gruppnivå aldrig varit friskare och levt ett rikare liv än i dag, så är bilden ibland den motsatta. Äldre blir ofta ”våra äldre” som ska tas om hand. Seniorpolitik begränsas ofta till att bara handla om pensioner och äldreomsorg.

Det är viktiga reformområden, men innebär ett alltför snävt perspektiv på äldre. Sveriges seniorer förtjänar bättre.

Vi vill bredda debatten till att också handla om det friska och aktiva åldrandet – om hur vi kan skapa ett flexibelt arbetsliv för äldre, olika boendelösningar för olika faser av livets senare del, och möjliggöra ett friskare liv längre upp i åldrarna.

Samtidigt måste vården och omsorgen vara god och jämlik för alla Sveriges äldre, särskilt i livets senare skeden när den äldre är skör och utsatt.

Kristdemokraterna presenterar därför i morgon en ny seniorrapport med politik för bättre villkor för Sveriges äldre – reformer för jobb, bostäder, hälsa och omsorg. Vi föreslår:

  • Större flexibilitet på arbetsmarknaden så att möjligheterna att jobba ökar för den enskilde senioren och skillnaderna i hur länge äldre kan, och vill, arbeta faktiskt kan börja synas på allvar! Vi måste bort från åldersdiskrimineringen och bejaka viljan hos många att trappa ner arbetslivet successivt. Samtidigt ska det finnas en trygg ekonomi den dag yrkeslivet tar slut.
  • Reformer för att få fram fler anpassade bostäder – av olika slag – så att äldres behov av en bostad som passar livssituationen bättre kan mötas.
  • Förbättrad äldreomsorg med stärkt personalkontinuitet, bättre arbetsvillkor för personalen och mer medicinsk kompetens. Vi behöver se till att äldres sociala behov tillgodoses och att välfärdsteknikens möjligheter kommer den äldre till del. Långt mer måste också göras för att lindra äldres ensamhet, vilken idag orsakar såväl psykisk som fysisk ohälsa.
  • En sammanhållen hälso- och sjukvård för äldre med mer fokus på förebyggande arbete och rehabilitering – hälsofrämjande insatser för äldres idrott och träning. Alla äldre ska också ha råd med en god mun- och tandhälsa och därför föreslår vi att tandvårdens högkostnadsskydd stärks. Vi vill stärka anhörigas roll genom att ge dem större flexibilitet och ersättning för att följa med vid exempelvis vårdbesök.

Ibland sägs det ju att ”ålder bara är en siffra på ett papper”. Och när det gäller samhällets seniorer har det aldrig varit mer sant än i dag.

Vi vill med dessa reformer skapa verklig förbättring i människors vardag, men också bidra till att åstadkomma en förändring i synen på äldre.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 augusti 2022