Inför tre miljarder för kortare vårdköer

Acko Ankarberg Johansson och Ebba Busch

KD föreslår tre miljarder för åtgärder för att öka antalet vårdplatser och förbättra arbetsmiljön, så att köerna kan kapas och fler få sin vård i tid.

Patienter och personal har plågats av vårdköer under många år. Pandemin medförde att de var nödvändigt att ställa om, men köerna blev ännu längre och personalen fick en allt sämre arbetsmiljö. Sommaren har förstärkt bristerna och fackförbunden kräver en kriskommission för vården.

Det är brister i arbetsmiljö och arbetsvillkor som gör att man lämnar yrket eller går ner i arbetstid. Allt fler vårdavdelningar har ett fåtal medarbetare som arbetat där längre än ett par år. Personalen lämnar och går till andra arbetsuppgifter när arbetsvillkoren aldrig förbättras och den etiska stressen blivit konstant. När kontinuiteten brister påverkas patienterna, inte minst för de med kroniska sjukdomar.

Samtidigt uppgår vårdköerna nu till 145 000 patienter som väntat mer än lagens 90 dagar på att få den vård de behöver. Det beror på organisationsform, personalbrist, dålig arbetsmiljön och på regeringens dåliga styrning av vården.

Sverige har också lägst antal vårdplatser i hela EU i relation till befolkningens storlek. Inom OECD är det endast Indien, Mexiko och Chile som har färre. 1992 hade vi 6,2 vårdplatser per 1 000 invånare i en genomsnittlig region. 2020 är samma siffra nere på 2,1. Detta påverkar tillgängligheten och ytterst vårdkvaliteten. Vårdskador är 60 procent högre bland utlokaliserade patienter.

Kristdemokraterna föreslår därför åtgärder för att öka antalet vårdplatser och förbättra arbetsmiljön, så att köerna kan kapas och fler få sin vård i tid:

Tre miljarder för att åtgärda vårdplatsbristen

Kristdemokraterna föreslår att det riktade stödet för fler vårdplatser utökas från 1 till 3 miljarder kr per år. Pengarna ska gå till:

  • De regioner som ökar antalet vårdplatser och minskar beläggningsgraden på sina enheter för att nå 90 procents beläggningsgrad. Stödet är prestationsbaserat.
  • Arbetsmiljöåtgärder som syftar till att bibehålla och utöka personalresurserna, i syfte att kunna säkerställa den bemanning som krävs för att fler vårdplatser ska komma till. Pengarna ska ges utifrån prestation och ta hänsyn till relevanta parametrar.
  • Samtliga regioner ska halvårsvis redovisa läget i arbetsmiljön och vilka åtgärder som görs för att förbättra arbetsvillkoren. Vårdpersonalen ska få rätt till kontinuerlig fortbildning av god kvalitet. En statlig utredning bör tillsättas omgående för att se hur detta ska genomföras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 augusti 2022