• Vi satsar fem miljarder på pensionärernas ekonomi

  Vi vill i vår budgetmotion förbättra pensionärernas ekonomi och de äldres möjligheter på arbetsmarknaden. Därtill föreslår vi en rad reformer för att förbättra äldreomsorgen. Ekonomiskt utsatta äldre behöver förbättringar, men blir utan i regeringens budget. Det skriver Ebba Busch Thor (KD) och Jakob Forssmed på DN debatt.

  Läs artikel på DN debatt.

  Sverige ska vara ett land där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. Det gäller inte minst för äldre. Regeringens budget styr nu mot det omvända. Äldre i behov av trygghetsboende eller vårdboende riskerar att bli utan. Seniora medarbetare på arbetsplatser får gå i pension i förtid trots att de har mycket kvar att ge. Ekonomiskt utsatta äldre behöver förbättringar, men blir utan i regeringens budget. De värderingar som behövs för att bygga vårt samhälle starkt utmanas av en regering utan värderingskompass. Därför behöver Sverige en ny regering och Sveriges äldre en ny start.

  Sammantaget satsar vi 5,3 miljarder på att förbättra pensionärernas ekonomi och de äldres möjligheter på arbetsmarknaden. Därtill föreslår vi en rad reformer för att förbättra äldreomsorgen.

  Kristdemokraterna föreslår i vår budget att skatten sänks för pensionärer med 2,2 miljarder. Det är ett substantiellt steg mot målet att stänga skattegapet mellan arbetande och pensionärer. Vi höjer också bostadstillägget för pensionärer (BTP) kraftigt, tar också bort den särskilda löneskatten för äldre och inför ett fördubblat jobbskatteavdrag redan från 64 års ålder.

  Antalet äldre beräknas öka framöver. Att inte se varje människas förmåga förmedlar en skev syn på människan. Att inte bättre ta tillvara seniorers möjlighet att bidra kommer dessutom att stå samhället dyrt. Sverige skiljer sig på många sätt från andra länder i synen på äldre. På många håll i världen är äldre generationer mer närvarande i familjernas liv och deras livserfarenhet värderas tungt och tas ofta tillvara i såväl arbetslivet som det privata. Men svensk politik förmedlar i dag i allt för stor utsträckning att människor som passerat 65 inte har något mer att bidra med till samhället och inte har samma behov av valfrihet som andra. Den dagen ett omsorgsbehov uppstår förmedlar V, S och MP istället att rätten att påverka sin egen vardag upphör. Regeringens ensidiga fokus på vinster istället för kvalitet i välfärden och jakt på valfrihet riskerar att ta ifrån äldre möjligheten att till exempel välja det boende man önskar bo på eller vem man vill släppa innanför dörren till sitt eget hem för att utföra hemvård.

  Vår politik utgår från en värdegrund där varje människa är ett mål i sig och har ett absolut värde under hela livet. För oss kan det aldrig vara godtagbart att äldre personer behandlas respektlöst eller som en belastning för samhället. Därför har de äldres situation länge varit en av våra prioriterade frågor.

  Under alliansregeringen drev vi Kristdemokrater på för att sänka skatten för pensionärer – och så skedde vid fem tillfällen. Vi höjde också bostadstillägget för pensionärer tre gånger. På så sätt fick exempelvis en garantipensionär 1.900 kronor mer i plånboken varje månad. Våra reformer gjorde substantiell skillnad för väldigt många pensionärer. Men vi kan ändå konstatera att vi inte nådde ända fram med vårt mål att sluta skattegapet mellan de som jobbar i dag och de som har jobbat hela sina liv, men i dag uppbär pension. Det anser vi i grunden är fel. Alliansen borde gjort mer.

  Med en ny vänsterregering ser vi hur äldres värdighet, valfrihet och möjlighet att bidra utmanas i såväl regeringen som i landets kommuner. Tack vare Alliansens reformer ökade andelen sysselsatta pensionärer kraftigt fram till regeringsskiftet 2014, Men steg för steg höjer regeringen trösklarna för eget arbete – också för äldre. Sverige rör sig allt längre bort från synen på äldre som en resurs med kunskaper att ta tillvara och samspel mellan generationer. Äldre är inte utbytbara mot yngre på arbetsmarknaden. Istället finns ett kontraintuitivt samband; ju fler äldre som stannar kvar på arbetsmarknaden – ju fler unga kommer i arbete. I vår budgetmotion för 2017 förstärker vi situationen för äldre genom ett paket med fem större åtgärder:

  1. Sänkt skatt för pensionärer. Vår uppfattning är att skatten på pensioner ska ligga på samma nivå som skatten på förvärvsinkomst. Ingen ska på sin ålders höst behöva oroa sig för sin försörjning. I 2017 års budget tar vi därför ytterligare ett stort steg för att stänga skattegapet. Det kommer att innebära cirka 2.400 kronor per år för pensionärer som i dag betalar högre skatt än de som jobbar. Med vårt förslag kommer därmed skattegapet vara helt utraderat för pensionsinkomster upp till 14.000 kronor redan nästa år.

  2. Höjt bostadstillägg för pensionärer. Många av Sveriges garantipensionärer har svårt att få pensionen att räcka till. Vi gör därför en särskild förstärkning av bostadstillägget (BTP). Vi föreslår en höjning med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för personer som är sammanboende. Vi avsätter 1,3 miljarder för detta ändamål. Det är ett viktigt tillskott för de pensionärer som har de lägsta inkomsterna. Förslaget är också en jämställdhetssatsning för att stärka pensionerade kvinnor som haft sämre villkor än männen under sitt yrkesliv.

  3. Förhöjt jobbskatteavdrag från 64 års ålder. Alliansregeringen införde ett förhöjt jobbskatteavdrag för personer över 65 år, som gjorde det mer lönsamt att arbeta ytterligare år. Vi vill nu tidigarelägga reformen med ett år. Att få ett utökat jobbskatteavdrag från 64 år och uppåt gör att fler får upp ögonen för möjligheten och lönsamheten i att fortsätta arbeta. Vi avsätter 0,3 miljarder till reformen.

  4. Ta bort den särskilda löneskatten för äldre. Alliansregeringen avskaffade den särskilda löneskatt som funnits på personer som arbetar och är över 65 år. På så sätt kunde arbetsgivare behålla äldre anställda, eller anställa äldre, till en lägre kostnad. Tillsammans med det förhöjda jobbskatteavdraget har detta medfört en mycket positiv utveckling av äldres arbetskraftsdeltagande. Nu har regeringen återinfört denna särskilda löneskatt på äldre. Den tar vi bort i vår budget och avsätter 1,5 miljarder för detta ändamål.

  5. Äldreboendegaranti för 85+. För en del handlar självbestämmandet om att vilja bo kvar i sin lägenhet eller sin villa med hemtjänst, för andra om att bo tillsammans med andra på ett trygghetsboende. För oss är det en fråga om värdighet. Vi föreslår därför att den som har fått rätt till hemtjänst och fyllt 85 år ska få plats på ett trygghetsboende om han eller hon så önskar. Alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda en plats för den som vill utan biståndsbedömning. Vi gör också satsningar på vården och omsorg som främst kommer äldre till del, så som vårdserviceteam för att skapa utrymme för mer tid för patienterna, samt satsningar på socialt innehåll och bättre mat i äldreomsorgen.

  Dessa reformer gör vi samtidigt som vi föreslår en budget i balans för 2017. Till skillnad från regeringen lånar vi inte till utgiftsökningar eller inkomstminskningar i högkonjunktur.

  De värderingar som vi vill se forma Sverige handlar om ett samhälle som håller ihop, där vi har tillit till varandra och där varje person får möjlighet att bidra utifrån sin förmåga. I en tid när Sverige står inför stora samhällsutmaningar vill vi lyfta fram behovet av sammanhållning mellan generationer och människans absoluta, okränkbara värde genom hela livet.