• Vi måste stå på brottsoffrens sida

  Otryggheten ökar. Var tredje kvinna känner sig så otrygga att flera av dem undviker att gå ut. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. I dag är det internationella brottsofferdagen. Vi vill stärka stödet för dem som utsatts för brott, men också få ner brottsligheten så att antalet brottsoffer blir färre. Det skriver Andreas Carlson i JP med anledning av Brottsofferdagen.

  Läs artikeln i JP.

  Det finns all anledning att i dag uppmärksamma den internationella brottsofferdagen. Otryggheten breder ut sig och särskilt bland vissa grupper har vi nått nivåer som är allt annat än acceptabla.

  2015 utsattes 13,3 procent av befolkningen i åldern 16-79 år för någon eller några brott mot enskild person; misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier eller trakasserier. Detta enligt BRÅ:s senaste trygghetsundersökning. Andelen som utsatts för sexualbrott har ökat markant mellan 2014 och 2015. Var tionde ung kvinna har utsatts för sexualbrott under 2015.

  Var tredje kvinna känner sig otrygg, flera så otrygga att de låter bli att gå ut. I ett samhälle där människor upplever oro för att röra sig fritt och där brottsligheten fått fäste kommer inte bara tryggheten utan också tilliten mellan människor skadas. Det är en farlig utveckling som nu genast måste brytas. Alla måste kunna känna sig säkra när de rör sig utomhus.

  Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett om man bor på landsbygden, i en stad eller i en förort. En av statens viktigaste uppgifter är att genom ett väl fungerande rättsväsende upprätthålla tryggheten. Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet är central.

  Det är dags att sätta brottsoffret i fokus. Det gör vi bäst genom att fokusera på att öka tryggheten och få ner brottsligheten, så att antalet brottsoffer blir färre. Därför föreslår vi kristdemokrater 2 600 nya polisanställda. Av dem är 2000 poliser, 100 av dem är särskilda poliser i insatsstyrkan som därmed fördubblas och 500 är civilanställda.

  Civilanställda går att anställa relativt snabbt och de kan hjälpa till att avlasta polisen så att polisens arbetsuppgifter renodlas. Vi har också satsat resurser på bättre arbetsvillkor och löner för poliser i yttre tjänst för att fler ska stanna i yrket. Dessvärre har vi under senare år sett en flykt från polisyrket.

  Polisens omorganisation som syftade till att föra polisen närmare medborgarna har inte haft önskad effekt. Vi vill se fler poliser i de brottsutsatta områdena och de ska röra sig ute bland folk för att bli synliga och samverka med de organisationer och andra aktörer som finns lokalt.

  Det är nämligen så enkelt att ökad direkt patrullering i områden med hög brottslighet fungerar brottsförebyggande. Föga överraskande.

  För den som redan utsatts för brott vill vi stärka stödet rejält. Från första kontakt med polisen, genom rättsprocesser och även efteråt måste brottsoffer få det stöd som behövs. De ideella organisationerna har stor betydelse i det arbetet.

  Det finns i dag cirka 100 brottsofferjourer i Sverige som exempelvis kan stödja genom en ideell brottsofferstödjare som kan följa med vid rättegången. I alla landets tingsrätter finns det volontärer som, helt utan ersättning, ställer upp som stöd för målsägande och vittnen för den som känner sig rädd och orolig.

  Brottsofferjourerna arbetar med ideella resurser och knappa medel. Stödet till brottsoffer och vittnen i rättegångar är idag underfinansierat. Kristdemokraterna vill stärka detta arbete genom mer pengar till Brottsofferjourerna och vittnesstödet.

  Vårt besked på internationella brottsofferdagen är att det krävs betydligt mer för att färre ska utsättas för brott och att otryggheten ska öka. Och att de som faller offer för brott ska kunna förvänta sig det stöd och den upprättelse som de har rätt till.

  Vi står på brottsoffrens sida.