• Utrikespolitik och bistånd

  Omvärldsutvecklingen går åt fel håll. Vi ser fundamentalism växa fram på flera håll i världen där människor förtrycks, fördrivs och mördas på grund av sin tro eller sexuella läggning. Länder med icke-demokratiska agendor lägger sig i demokratiska länders val. Förenta nationerna, FN, är handlingsförlamat på grund av vetorätten i säkerhetsrådet. Desinformation har växt till ett internationellt problem. Med den världsutvecklingen behöver vi ett mer effektivt FN som kan agera resolut. Det behövs en fungerande allians mellan de krafter som tror på frihet, demokrati och varje människas unika och okränkbara värde. Vi behöver också en regering som vågar föra en utrikespolitik värd namnet.

  Vi vill ha en ambitiös utvecklingspolitik och värnar ett generöst bistånd. Biståndets långsiktiga mål ska vara att de länder som idag tar emot bistånd tids nog ska nå en utveckling där inte biståndet längre behövs.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • En mer enad front mot fundamentalism

  Att världssamfundet tillsammans och i större utsträckning än idag hjälps åt att både fördöma den fundamentalistiska utvecklingen vi ser i en rad länder likväl som att påvisa alternativen där de mänskliga rättigheterna måste stå i centrum. Förtryck och förföljelse kan aldrig accepteras och de som begår dessa brott måste ställas till svar.

  • Effektivisering av humanitärt bistånd

  För att komma tillrätta med den negativa omvärldsutvecklingen krävs att hela det demokratiska internationella samfundet samarbetar. Humanitärt bistånd som skickas till länder som just upplevt en naturkatastrof måste effektiviseras och nå ut till de behövande i större utsträckning än vad som är fallet idag. Här bör också Sverige ta ett större ansvar än vad som idag görs av vår nuvarande regering som istället skjuter till allt mer resurser till ett förhandlingsförlamat FN.

  • Att FN ses över för att kunna agera snabbare

  Att FN ska kunna agera snabbare och mer resolut än idag. För att uppnå detta måste organisationen effektiviseras. Att interventioner i länder som förtrycker sin egen befolkning kan stoppas på grund av att några få länder har veto-rätt måste också det ses över.

  • Motarbeta desinformation

  Att motarbeta desinformation vilket blivit ett internationellt problem. Detta kan främst hanteras genom att man tidigare i skolan får lära sig vikten av källkritik. Att ifrågasätta om informationen man läser verkligen stämmer. Men mycket annat måste också till. Bland annat föreslog Kristdemokraterna redan 2016 att en myndighet för psykologiskt försvar skulle inrättas vilket nu också blivit regeringens politik.