• Tullen bör få stoppa post som tros innehålla vapen

  Terrorattentat i Europa och aggressivare stämning utanför och mellan landsgränserna har blivit allt vanligare. I Sverige ser vi våldsamma uppgörelser mellan gäng i våra utsatta områden, där narkotikahandel är en av de främsta orsakerna till våldet. Narkotikan bidrar till att permanenta utanförskapet i dessa områden och leda människor till våld och kriminalitet. Vi ser även hur den globala marknaden genom internet ger tillträde för handel med narkotika och andra olagliga varor som vapen. Smuggling över våra gränser via post är vanligt, och post som skickas via budföretag ökar. Beslagsstatistiken visar att dubbelt så många skjutvapen beslagtogs i kurirförsändelser som med post under 2014. Detta visar på att tullen i Sverige behöver stärkas.

  Alliansens partier, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, vill ge Tullverket verktyg att stärka sitt arbete att skydda våra gränser och upprätthålla goda förutsättningar för våra företag att bedriva handel med andra länder. Det är viktigt för lag och ordning men även för att garantera att våra företag står sig konkurrenskraftiga mot andra länder. Vi lever i en global och oroligare värld. Då sätts tullens verksamhet på prov och det är viktigt att med riktade åtgärder se till att bekämpa organiserad brottslighet samtidigt som vi upprätthåller en öppenhet mot omvärlden.

  I dag kan Tullverket stoppa post i vanlig postverksamhet som tros innehålla narkotika men inte andra illegala varor som vapen. Tullverket kan inte stoppa någon post som skickas med andra transportföretag. Detta är orimligt och Tullverket vill själva ha den möjligheten. Riksdagen gav därför i mars 2016 regeringen i uppdrag att ge Tullverket möjlighet att stoppa all post som misstänks innehålla olagliga varor. Arbetet mot smuggling av narkotika och illegala vapen borde stå högt på listan hos regeringen då det finns en direkt koppling till våldet och utanförskapet i våra utsatta områden. Men inget har hänt och olagliga varor fortsätter strömma in i landet postvägen. Medan vi fortsätter att vara vittnen till hur vapen kan förekomma fritt på våra gator.

  För att stoppa och motverka den här utvecklingen vill allianspartierna se en skarpare gränskontroll som försvårar införsel av exempelvis vapen och narkotika till Sverige såväl som utförsel av stöldgods till andra länder. Vi anser att det bör ses över vilka förbättringsåtgärder som kan vidtas för att Tullverket ska ha rätt förutsättningar att mer effektivt motverka brott vid gränsen.

  Ytterligare insatser för att motverka utförsel av stöldgods och för att förhindra att vapen och narkotika kommer in i landet kräver ett bättre gemensamt regelverk inom EU. Alliansen vill även se ett bättre polisiärt samarbete internationellt och ett bättre fungerande samarbete mellan tull och polis för att minska smugglingen. De båda myndigheterna bör återfå uppdraget att kartlägga omfattningen av den illegala vapenhanteringen och ett nytt gemensamt uppdrag att stoppa inflödet av vapen.

  Sverige är ett litet exportberoende land och handeln med andra länder är betydelsefull för våra jobb och ekonomi. Därför spelar Tullverkets funktion en viktig roll för att handeln och varuflöden in och ut ur vårt land ska fungera väl för våra företag. Att det fungerar smidigt och effektivt är viktigt och avgörande ur ett globalt konkurrensperspektiv samtidigt som tullen behöver vara säker för att hålla ordning i landet.

  Vi oroas av den kriminalitet som drabbar delar av vårt samhälle och därför vill stärka skyddet av våra gränser och samtidigt garantera att våra företag står sig konkurrenskraftiga mot andra länder. Vi lever i ett samhälle som är mer oroligt än på länge då är det viktigt att med rätt åtgärder och förebyggande insatser se till att bekämpa den organiserade brottsligheten samtidigt som vi upprätthåller en öppenhet och handel med omvärlden.

  Larry Söder (KD)

  Cecilia Widegren (M)

  Per Åsling (C)

  Mathias Sundin (L)

  Debattartikeln är publicerad i SvD Debatt och kan läsas här.