• Småhus för verklighetens folk

  Vi kan konstatera att en stor majoritet av svenskarna vill äga sitt boende. Det visar alla undersökningar. De flesta av dem vill också – förr eller senare i livet – bo i ett småhus i någon form. Trots det ser vi att småhusbyggandet inte alls möter dessa behov. Vi kristdemokrater tror att det personliga ägandet ger ökat inflytande över det egna livet, att det främjar ett ansvarfullt förvaltarskap och bidrar till ett starkare samhälle. Hela Sverige ska leva och vi kristdemokrater driver den bostadspolitik som svenskarna vill se.

  De svenska trädgårdsstäderna är boendemiljöer som är byggda utifrån människans behov av naturen, ett sammanhang och en plats att kalla sin egen. Dessutom visar flera studier att barn som växer upp i småhusområden har bättre kognitiv, fysisk och social utveckling, bland annat för att den tätbebyggda staden med buller, den dåliga luften och trångboddheten är påfrestande för barnen.

  Kristdemokraterna har redan tagit en rad initiativ i riksdagen för att främja ett ökat eget bostadsägande och ökat småhusbyggande. Syftet med denna rapport är att beskriva skälen till varför en kristdemokratisk bostadspolitik bör främja ett ökat eget ägande av sin bostad och ökat småhusbyggande. I rapporten analyseras också vilka invändningar som finns emot en sådan politik, samt hur dessa kan bemötas.

  1. Ekonomisk tillväxt beror på hur arbetsplatserna är lokaliserade, inte var arbetskraften bor. Det finns därför inget argument för den tätbebyggda staden utifrån ett tillväxtperspektiv.
  2. Flerbostadshus i stadsmiljö byggs oftast av betong och har en högre klimatpåverkan än småhus byggda av trä. I takt med att vi elektrifierar fordonsflottan kommer skillnaden i klimatpåverkan mellan småhus- och flerbostadshusområden minska och småhusen kommer dessutom framstå som ett alltmer klimatvänligt alternativ.
  3. Sverige bygger en mindre andel småhus än både Danmark och Nederländerna. Mindre än en procent av Sveriges yta är bebyggd med bostäder. Vi har ingen markbrist i Sverige, det är planeringen som brister.
  4. Kommunerna har planansvaret men ekonomin är ofta ansträngd och då premierar man ofta flerbostadsprojekt därför att det ger fler bostäder per detaljplan. Priset sätts ofta per kvm bostadsarea och därför blir det mer ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att planera och sälja egen mark till flerbostadsprojekt.
  5. Eget ägande ger lägre boendekostnader över tid. Studerar man ensamstående med barn med i Stockholmsregionen är boendeutgiften högre för de som bor i hyresrätt än för det egna ägda boendet. Det är en myt att hyresrätten är billigare, politiker måste styra om sitt ensidiga fokus på att subventionera fler hyresrätter.
  6. Höga priser på bostadsrätter i centrala lägen nämns som ett argument för att det återspeglar en bred efterfrågan bland medborgarna. Men det styrs i stället av en brist i utbudet och mark för småhus finns i större utsträckning och kan dessutom expanderas vid behov.
  7. Kreditrestriktionerna motverkar det egna ägandet. Stigande bostadspriser och ökad skuldsättning hos hushållen medförde att finansinspektionen införde en rad kreditrestriktioner. Men dessa har slagit för hårt, och hindrar hushåll med lägre kapital att låna för att köpa ett eget hus eller bostadsrätt.

  Drömmen om det egna huset delas över generationsgränserna och även av våra unga. Närheten till familj, grönska och till ett hem som är mer än sovplats är saker som den tätbebyggda staden med flerbostadshus inte kan erbjuda.

  Nu lägger vi grunden för ett ökat småhusbyggande i Sverige.

  Läs hela rapporten här

  kd.nu/smahusrapport.pdf