• Skola och utbildning

  Skolans uppgift är att ge varje elev kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. Vår utbildningspolitik fokuserar på kunskap, bildning och arbetsro och där varje skola har stor frihet att utforma verksamheten.

  Kristdemokraterna föreslår:

  Speciallärarlyft
  Vi vill ge elever med behov av särskilt stöd tidiga insatser. Idag råder brist på speciallärare. Därför satsar vi extra resurser för att utbilda fler speciallärare.

  Uppvärdera läraryrket
  Skickliga lärare är en påvisbar framgångsfaktor i skolan. Tyvärr råder stor brist på lärare. Samtidigt är söktrycket till lärarutbildningen lågt och praktiskt taget alla som söker kommer in. Det duger inte. Vem som helst passar inte som lärare. Vi vill se höjda behörighetskrav till lärarutbildningen, som en kvalitetsstämpel på yrket. Vi vill också arbeta för att fler akademiker skolar om sig till lärare. Vi står också bakom karriärtjänster som ger lärare möjlighet till ett rejält lönelyft. Dessutom vill vi minska den administrativa bördan för lärare.

  Rättvisande betyg
  Betyg ska vara rättvisa. Det förekommer att glädjebetyg sätts och att elever lockas till skolor av ett rykte om höga betyg. Vi vill komma bort ifrån detta genom att digitaliserade nationella prov med extern rättning. Skolverket bör ta fram en modell för hur betygen ska korreleras mot resultaten i de nationella proven, inte på individnivå men väl på gruppnivå för respektive skola.

  Stärkt elevhälsa
  Elever som mår bra lär sig bättre. Dessvärre har den psykiska ohälsan hos unga ökat under en tid. Elevhälsan måste därför rustas för att långsiktigt kunna möta och stödja barn och unga med psykisk ohälsa. Vi vill ge regionerna ett samlat uppdrag för hela barn- och ungdomshälsovården. Det innebär att elevhälsan inte längre får skolan som huvudman. Skolsköterskan, skolläkare, kurator och skolpsykologer bör finnas ute i verksamheterna men bör ha samma huvudman som övrig vårdpersonal. Den samlade barn- och ungdomshälsan ska ha ett nära samarbete med skolledningar, lärare, specialpedagoger och kommunernas socialtjänst. Vi vill även införa en elevhälsogaranti som innebär att en elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom ett dygn.

  Inför evidensbaserade antimobbningsprogram
  Vi vill se en skola utan mobbning. För att komma till bukt med mobbningen krävs att skolorna använder sig av antimobbningsprogram som man vet har avsedd effekt. Detta menar vi bör vara obligatoriskt. Skolverket bör få i uppdrag att göra en utvärdering av metoder mot mobbning med en rekommendation om vilka program som kan användas.

  Mer idrott i skolan
  Barn som rör på sig lär sig bättre och mår bättre. Vi vill införa obligatorisk daglig fysisk aktivitet i skolan och verka för att skolgårdar ska stimulera till fysisk aktivitet. Vi vill dessutom öka antalet idrottstimmar från 600 till 700 timmar.

  Likvärdighet
  Alla barn har rätt till en bra skola. Det är viktigt att rikta resurser så att de svaga skolorna lyfts. I skolor med stora utmaningar behövs större lärartäthet. Vi vill bland annat satsa på fler speciallärare och specialpedagoger, så varje elev får chans att lyckas nå skolans kunskapsmål. För att locka duktiga lärare till skolor med större utmaningar ska karriärlärartjänster i utanförskapsområden medföra ett lönelyft om 10 000 kronor i månaden.

  Klassikerlista
  Att behärska svenska språket är en nyckel till framgång. Genom läsning, film och teater tar vi till oss språket. I en tid av mångfald och alltmer individualiserad mediekonsumtion ökar behovet av gemensamma referenspunkter. Vi vill därför införa en klassikerlista, lista med litterära verk, filmer och musik som alla bör komma i kontakt med under sin skolgång. Det skulle kunna röra sig om allt från Shakespeare till Selma Lagerlöf, från böcker av systrarna Brontë till filmerna Sagan om Ringen. Naturligtvis ska politiker inte utse vilka verk som är viktiga, Skolverket skulle vara ansvarig myndighet, samtidigt som universitet och gärna Svenska Akademien involverades.

  Utbildningsträffar för föräldrar
  Det är viktigt att föräldrar kan få stöd i hur de bäst hjälper sina barn i skolarbetet. Det skulle öka föräldrarnas möjlighet att bli delaktiga i sina barns skolgång. Vi vill därför satsa på särskilda utbildningsträffar där föräldrar får konkreta verktyg för att kunna stötta sina barn i skolarbetet.

  Aktivt och fritt skolval för alla
  I ett skolsystem med valfrihet och mångfald finns starka rättviseargument för ett fritt skolval. Det är lättare för ekonomiskt svagare familjer att välja en skola än att köpa en bostad där den bra skolan ligger. Föräldrar har dock olika förutsättningar att tillgodogöra sig information om vilken skola som är bäst för ens barn. Språket kan vara ett sådant hinder. Vi vill göra skolvalet obligatoriskt. Kommunerna bär ansvar för att informera och bistå med material på olika språk om de skolor som finns inom kommunen. På så vis ökar föräldrars möjlighet att välja skola utifrån samma förutsättningar.

  Åtgärder för skolor med stora utmaningar
  Skolor som har stora utmaningar måste få resurser att hantera utmaningarna. En utmaning är att hjälpa barn som kommit till Sverige nyligen. Där vill vi se en stor satsning på att utbilda fler lärare i svenska som andraspråk. Vi vill rikta karriärlärartjänster till utsatta områden så att de allra bästa lärarna väljer att arbeta där. I skolor med mycket brottslighet vill vi se en nära kontakt mellan skola och en namngiven skolpolis. Dåliga skolor ska kunna tvångsförvaltas för att komma på rätt spår igen. Vi menar att skolor i högre utsträckning borde stängas om de inte uppfyller kraven. Inget barn ska behöva gå i en dålig skola.