• Satsningar på vård och äldre i vårmotionen

  I vårmotionen 2018 föreslår Kristdemokraterna en mångmiljard-satsning på att stärka vården och omsorgen för de äldre. Utökade resurser för fler läkare och specialistsjuksköterskor. Vi föreslår också en satsning för att fler nyanlända ska få jobb och reformer för ökad trygghet genom en utbyggd rättskedja, reformerat Tullverk och satsningar inom LSS. Vårmotionen för 2018 i sin helhet finns att läsa här.

  Flytta vården närmare medborgarna

  a) Hemvård för äldre

  För att främja trygghet och en god vård och omsorg utifrån individuella behov vill vi att alla äldre ska ha rätt till hemsjukvård. 122 000 vårddygn inom slutenvården skulle kunna undvikas genom att skapa en bättre personcentrerad organisation runt äldre med omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov.

  • Avsätter 6,2 miljarder kronor per år för att alla äldre ska få tillgång till hemsjukvård. Växling av statsbidrag från landsting till kommunerna ingår på 3,5 miljarder kr per år.
  • Det innebär att vissa insatser som idag regleras enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen bör regleras via ett gemensamt lagrum som tydliggör att den äldre har rätt till samordnade hälso- och sjukvårdsinsatser i såväl sitt egna hem (ordinärt boende) som i särskilt boende.
  • Hemsjukvården ska bestå av ett multiprofessionellt team av undersköterskor, distriktsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietist och demenssköterska.
  • Hemsjukvårdsteamet får ansvaret att samordna vården och omsorgen kring den äldre personen samt kommunicera med biståndshandläggaren och personal ansvarig för samordnad individuell plan (SIP).

  b) Alla kommuner ska erbjuda äldresamtal

  Vissa kommuner bjuder idag in äldre till samtal om livssituationen och hälsa. Vi anser att samtliga kommuner ska erbjuda denna typ av ”äldresamtal”. Det kan bidra till att bryta ensamhet, skapa trygghet, främja hälsa samt upptäcka medicinska behov.

  • 160 miljoner kr per år till äldresamtal ska erbjudas av hemsjukvårdsteam till alla som fyllt 80 år som inte har hemtjänst eller bor i särskilt boende.

  c) Fler läkare i primärvården

  • Resurser för 800 fler läkare i primärvården så att kristdemokraternas krav om fast läkare kan nås.
  • Staten ska ta ansvar för att få fram fler allmänläkare, för att möta bristen av dessa.
  • Lättare att öppna egna läkarmottagningar

  d) Fler utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor

  För att åtgärda kompetensbristen inom vården har antalet utbildningsplatser till olika vårdutbildningar byggts ut under flera år.

  • Antalet platser byggs ut med närmare 300 platser 2019 för 30 miljoner kr, 450 platser 2020 för 50 miljoner kr och 750 platser 2021 för 80 miljoner kronor.

  e) LSS att lita på

  Då gapet mellan vilka som idag ger rätt till ersättning enligt LSS-lagstiftningen och vilka som borde ges detta har växt ytterligare så avsätter vi nu ytterligare 300 miljoner 2019 och sedan 350 miljoner årligen för att fler ska kunna beviljas statlig assistansersättning. Detta är utöver den förstärkning vi föreslog i höstbudget. Det innebär att vi för år 2020 har avsatt 1,75 miljarder mer än regeringen.

   

  Fler vägar till jobb

  a) Sfi med yrkesutbildning

  Nyckeln till god integration är en bra utbildning i svenska och en utbildning som kan ge jobb. Den höga arbetslösheten bland utrikes födda måste brytas. Därför bör fler nyanlända få möjlighet att läsa sfi i kombination med en yrkesutbildning.

  • Vi föreslår att verksamheten förstärks med 400, 500 respektive 600 miljoner kr per år, vilket innebär en utbyggnad på 8 000 till 12 000 fler platser under perioden.
  • Det kan korta integrationsprocessen, förstärka motivationen att lära sig svenska och ge nyanlända bättre chanser till ett jobb.

   

  Ökad trygghet

  a) Bygg ut hela rättskedjan och statlig närvaro i hela landet

  Utbyggnaden av polisväsendet som Kristdemokraterna och många andra partier vill se kommer kräva att domstolsväsendet behöver byggas ut. Även kapaciteten i andra delar av domstolsväsendet behöver öka.

  • 410 miljoner kr till fler domstolar i hela landet
  • Nya tingsrätter i: Arvika, Västervik, Örnsköldsvik, Värnamo och Katrineholm
  • Ny hovrätt i Karlstad, ny kammarrätt i Malmö och ny hyres-och arrendenämnd Örebro

  b) Förbättrat gränsskydd genom ett reformerat Tullverk

  Kristdemokraterna föreslår ett antal förstärkningar av Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och gränsskyddet.

  • Tullverket får tillskott på 150, 300 respektive 500 miljoner kommande tre år.
  • Ändra lagen om Tullverkets befogenheter så att stöldgods och hälerigods ingår bland de varor som Tullverket får kontrollera vid gränsen. Idag kan internationella stöldligor ostraffat föra ut varor och Tullen kan bara se på.
  • Tullen bör ges befogenhet att frihetsberöva misstänkta.
  • Ska kunna utföra passkontroll
  • Agera polisiärt och behöver mer utbildning och beväpning

   

  Tillkommande reformer Kristdemokraternas vårmotion 2018
  Reformer 2019 2020 2021
  Hemsjukvård för äldre 6200 6200 6200
  Äldresamtal 80+ 160 160 160
  Fast läkare 50 150 250
  Fler utbildningsplatser specialistsjuksköterskor 30 50 80
  Förstärkt LSS 300 350 350
  Fler platser till sfi med yrkesutbildning 400 500 600
  Tullverket 150 300 500
  Domstolsutbyggnad 560 410 410
  Summa 7850 8120 8550

   

  Vårmotionen för 2018 i sin helhet finns att läsa här.

   

  Ebba Busch Thor (KD)
  partiledare

  Jakob Forssmed (KD)
  vice partiledare, ekonomiskpolitisk talesperson