• Så här kan skolan få en nytändning

  Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, stimulera elevernas intellektuella utveckling och förbereda barn och unga för vuxenlivet. Skolan ska erbjuda den kunskap som behövs för att klara av arbetslivet, men också kunskap för att klara livet som ansvarsfull samhällsmedborgare. Det skriver Aron Modig i ETC.

  Om skolan inte lyckas i sitt uppdrag skapar vi stora framtida problem både för de enskilda barnen och för Sverige som land. De sjunkande studieresultaten över tid måste därför tas på största allvar, även om de i de senaste mätningarna har vänt uppåt något.

  En viktig del i att skapa förutsättningar för skolan att lyckas med sitt uppdrag är att erkänna lärarna som skolans nyckelpersoner. Utan bra lärare når vi aldrig en skola med hög kvalitet. Lärarnas och skolledarnas roll behöver stärkas. I dag är bristen stor och skolan skulle behöva tusentals fler lärare, men dessvärre väntas bristen snarast öka ytterligare.

  Kristdemokraterna menar därför att det behövs fler och snabbare vägar in i läraryrket, genom kortare kompletterande pedagogisk utbildning för personer som redan har en examen i ett relevant ämne eller yrkeskunskap. Det är också viktigt att lärare får möjlighet att vara just lärare, och slipper alltför många kringuppgifter som tar tid från undervisningen. Vi vill därför rensa bland lärares uppgifter och ansvar och ge utrymme för mer lärarledd ämnesundervisningstid.

  En skola som fungerar ger alla kunskap, bildning och gemensamma värden, vilket också utgör fundament för en fungerande integration. Om detta fungerar spelar det mindre roll varifrån en person kommer, och har större betydelse vart vederbörande är på väg.

  Men när skolan inte fungerar hotas detta. Om alla ska ha rätt till god utbildning – vilket för oss kristdemokrater är en självklar utgångspunkt – kan vi inte acceptera dåliga skolor. Därför vill vi rikta resurserna dit de bäst behövs. Vi vill rekrytera de bästa och mest ämneskunniga lärarna till de skolor som behöver dem mest.

  Vidare: för att nyanlända elever ska nå kunskapsmålen vill vi se en kompetenssatsning för att utbilda fler lärare i svenska som andraspråk. Vi vill avlasta lärarna genom satsningar på speciallärare, på elevhälsan och på externt rättade nationella prov. Vi vill också införa ett aktivt skolval för alla så att skolval inte främst blir en angelägenhet för dem med resurser.

  Nyanlända lärare bör kunna börja jobba i skolan med kringuppgifter som kan avlasta legitimerade lärare; på så sätt kommer de in och lär sig om den svenska skolan och blir delaktiga i arbetet under tiden deras kunskaper valideras. Samtidigt kan de vara ett gott stöd för de nyanlända barn som finns på skolan.

  Kristdemokraterna vill också kasta särskilt ljus på en ofta förbisedd faktor i svensk skola: föräldrarna. När forskare förklarar vad som förenar skolor som lyckas i utanförskapsområden är en framgångsfaktor involverade föräldrarna. Men detta är en faktor som ofta helt bortses från i skoldebatten. När hörde ni talas om reformer som tar sikte på att stärka alla föräldrars möjligheter att stötta sina barn i skolan?

  Vi vill se en satsning så att alla skolor mer aktivt involverar föräldrarna i barnens lärande genom särskilda utbildningsträffar för föräldrar – utanför skoltid – gärna på en lördag så alla kan vara med. Dessa träffar ska ske i ettan, fyran och sjuan och syfta till att skolorna ska erbjuda konkreta verktyg för föräldrarna i uppmuntran, förväntningar och lärande.

  Experter och tolkar ska kunna involveras vid behov. Extra medel ska gå till skolor med stor andel hushåll med låg utbildning och utländsk bakgrund. I samband med sådana träffar så upprättas också ett föräldrakontakt där föräldrarnas och skolans olika roller och ansvar tydliggörs, så att lärare och skolledare får bättre möjligheter att göra sitt jobb.

  Skolan är i behov av en nytändning. Med dessa förslag tror jag att skolans utveckling kan vändas. Det vill Kristdemokraterna vara del i att förverkliga.

   

  Vill du läsa artikeln, hittar du den här:

  https://www.etc.se/debatt/sa-har-kan-skolan-fa-en-nytandning