• Kristdemokraternas budget med reformer och resurser för välfärd och trygghet

  I ett Sverige som står inför stora utmaningar och med en pågående regeringskris är kristdemokratiska reformer angelägna. Med våra förslag får vården bättre förutsättningar att möta behoven, äldre kan känna större trygghet att de får ett bra boende och omsorg, trösklarna till arbetsmarknaden sänks och tryggheten i våra bostadsområden stärks. Med vår politik kan vi få ett samhälle som håller samman, säger Jakob Forssmed, ekonomisk politisk talesperson.

  Se budgetpresentationen här, sändningen börjar 10:00.

  Läs hela budgeten här.

  Verklighetens samhällsproblem har tyvärr inte tagit paus i väntan på regeringsbildandet. I några fall har problemen förvärrats. Även om vi har en övergångsregeringen menar vi att Alliansen i riksdagen bör försöka möjliggöra ett påbörjat reformarbete i Sverige redan under denna budgetprocess: vi har ingen övergångsriksdag och vi behöver goda reformer och rätt resurser på plats så snart det är möjligt.

  Det är angeläget att genomföra strukturellt riktiga reformer på arbetsmarknaden, så att inte det utanförskap som följer i spåren av arbetsmarknadens kraftiga tudelning fördjupas – men också så att kompetensbehov hos näringsliv och offentlig sektor kan mötas. När vi ser en dysfunktionell bostadsmarknad som hämmar kompetensförsörjning, integration, jobb och tillväxt måste kloka och långsiktiga spelregler utformas så snart som möjligt. Det är inte minst angeläget när vi ser ett vikande byggande. När äldre lider av isolering för att de inte anses sjuka nog att få en äldreboendeplats – och när de som har rätt till en plats ändå inte får en – behövs strukturella grepp och resurser till både trygghets- och särskilda boenden. När det kan vara avgörande för tryggheten i vilket bostadsområde du bor – då behövs fler poliser med bättre villkor och en stärkt rättskedja som når alla delar av samhället. När skolan brister behövs reformer för kunskap. Och när klimatutsläppen inte minskar i den takt som krävs, då måste vi agera.

  I vårt budgetförslag höjs anslagen till sjukhusvården, vi föreslår bland annat ett primärvårdslyft och stärker hemsjukvården för äldre med sammanlagt 12 miljarder kronor. Våra reformer syftar till att skapa drivkrafter för kommuner och landsting att förbättra vården och korta köerna genom fler platser. På sikt måste staten ta huvudansvaret för sjukvården.
  Kristdemokraterna vill se satsningar på äldre genom sänkt skatt på pensioner och slutligen borttagen skillnad i beskattning av löntagare och pensionärer. Vi föreslår även ett kraftigt förbättrat bostadstillägg och tillskott för att skapa fler platser i anpassade boenden och förbättra äldreomsorgen. Vi tar också bort Socialdemokraternas skattehöjningar och jobbskatten sänks för seniorer som vill jobba.
  Hela rättskedjan måste stärkas för att öka tryggheten – inte minst i utsatta områden och på landsbygden. Fler poliser med bättre villkor är nödvändigt, men också mer resurser till åklagar- och domstolsväsendet samt till kriminalvården.
  Familjer behöver möjligheter till mer tid tillsammans och förbättrad ekonomi, men också känna större trygghet när barnen är i förskolan eller skolan. Därför föreslår vi skattelättnader för föräldrar som jobbar, ökat stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer, föräldrastödjande utbildningar, mer flexibel föräldraförsäkring och ökade tjänstledighetsmöjligheter för föräldrar till barn i skolåldern, men också minskade barngrupper i förskolan och satsningar på elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin.
  För att bryta tudelningen på arbetsmarknaden föreslår vi tillsammans med övriga allianspartier en ny anställningsform – inträdesjobb-, att arbetsförmedlingen i sin nuvarande form läggs ned, samt att arbetsmarknadspolitiken effektiviseras.
  Utsatta grupper som unga, nyanlända och långtidsarbetslösa får med Kristdemokraternas politik särskilda inkomstskattesänkningar som gör att det blir mer lönsamt att ta ett jobb – kanske till lägre ingångslön om så krävs.
  Vi föreslår också breda skattesänkningar som uppmuntrar till jobb och sänker marginalskatter, samt skattesänkningar och stöd för att stärka barnfamiljers och pensionärers ekonomi. Vi sänker också skatten på sparande och återinför skattereduktionen för gåvor till ideella organisationer för att stärka civilsamhällets möjligheter att hjälpa behövande.
  Genom reformer och resurser för ett välfärdslöfte att lita på vill Kristdemokraterna skapa ett tryggare och varmare samhälle, där alla får möjlighet att jobba 100 procent av sin förmåga, där familjer har mer tid för varandra, och där vården och omsorgen finns för alla när den behövs.