• Nationella strategier för jämlik sjukvård

    För att fler människor ska kunna få en god vård i rätt tid föreslår Kristdemokraterna att de sex regionala cancercentra (RCC) som finns idag får ett utökat uppdrag att omfatta även diabets, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol. Samtidigt bör så kallade standardiserade vårdförlopp införas även i andra delar av hälso- och sjukvården.

    – När man blir sjuk ska man kunna lita på att få en god vård i tid. Inom cancervården finns det idag uttalade mål och metoder vilket ger både patient och personal ökad trygghet och en tydlig plan för vårdförloppet. Vi vill nu att fler sjukdomar ska omfattas av ett liknande arbetssätt, säger Ebba Busch Thor.  

    Läs förslaget i sin helhet här.