• Migration och integration

  Kristdemokraterna strävar efter en migrationspolitik som värnar om öppenhet och respekt för asylrätten. Sverige ska ge skydd till människor som flyr undan förföljelse, krig och förtryck. Asylprövningen måste vara rättssäker, och den som saknar skyddsskäl måste lämna landet. För att klara ett gott mottagande av nyanlända måste invandringen vara reglerad och kontrollerad samt kombineras med en effektiv och välfungerande integrationspolitik. Trots rådande högkonjunktur står nyanlända alltför långt från arbetsmarknaden – denna utveckling vill vi vända.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Asylansökningsområden

  Alla som söker asyl i Sverige ska hänvisas till asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar. Där registreras asylansökan och det görs en första sortering av ärendena. På så sätt får vi en snabbare registrering och en beslutsprocess som är både rättssäker och effektiv.

  • Asylprogram

  Kristdemokraterna vill att integration påbörjas från dag ett. Vi vill införa ett asylprogram med tydliga krav på att delta i svenskundervisning, samhällsorientering och arbete.

  • Effektivare avvisningar

  För att asylsystemet ska ha legitimitet och invandringen förbli reglerad är det viktigt att återvändandet fungerar. För att kunna verkställa fler avvisningar och utvisningar föreslår vi fler försvarsplatser och mer resurser till polisen. Det är också viktigt att Sverige ingår fler bilaterala överenskommelser (så kallade återtagandeavtal) med de viktigaste mottagarländerna för att dessa ska ta emot sina medborgare.

  • Goda värderingar – gemensamt etiskt och kulturellt modersmål

  Goda värderingar är avgörande för att skapa ett gott samhälle och en samhällsgemenskap. I Sverige ska vi leva sida vid sida som grannar – inte som främlingar. Då behövs ett gemensamt etiskt och kulturellt modersmål där vissa värderingar inte är valbara. Till exempel är barnäktenskap och månggifte grundat i en kvinnosyn som är oförenlig med ett gott samhälle. De som flyr från krig och förtryck ska känna sig välkomna att skapa sig ett gott liv i friheten här, bli en del av samhällsgemenskapen och bli svensk. Självfallet kan man inte, och behöver inte, lämna sitt arv helt bakom sig. Men man bör ta seden dit man kommer. Vi måste bli bättre på att markera vad som gäller här och vilka värderingar som inte är valbara. Annars kommer vi se både en växande främlingsfientlighet och ett växande utanförskap.

  • Tillfälliga uppehållstillstånd med rätt till familjeåterförening

  Den som beviljas asyl i Sverige ska få ett tillfälligt uppehållstillstånd under tre år. Om skyddsbehovet kvarstår efter tre år eller om den asylsökande har fått ett arbete, bör det ges ett permanent uppehållstillstånd. På så sätt stärks incitamenten till etablering eftersom eget arbete säkrar rätten att stanna i Sverige. Rätten till familjeåterförening ska gälla.

  •  Återinför särskilt och synnerligen ömmande skäl

  Kristdemokraterna vill återinföra den undantagsregel om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter som grund för uppehållstillstånd. Att bestämmelsen har tagits bort innebär att grunden för uppehållstillstånd inte längre finns för några av de mest sårbara.

  • Begränsa eget boende – EBO

  Möjligheten att välja eget boende (EBO) istället för anläggningsboende har för vissa asylsökande bidragit till att försvåra integrationen. Kristdemokraterna vill skärpa kraven på de som väljer eget boende. Man måste kunna uppvisa ett trovärdigt och värdigt boende för Migrationsverket i den kommun den asylsökande vill bosätta sig i. Detta bör ett vara villkor för dagersättning. Kommuner bör identifiera boenden där trångboddhetsnormer överskrids.

  • Bekämpa hedersbrott

  Vi vill stärka arbetet mot hederskulturer och hedersvåld, bland annat genom att införa hedersbrott som en särskild brottsrubricering. Vi vill även inrätta en särskild enhet, en ”Forced Marriage Unit”, inom Polismyndigheten vars uppgift är att hjälpa flickor och pojkar som riskerar att giftas bort mot sin vilja.

  • Inträdesjobb

  Vi vill införa inträdesjobb som kraftigt sänker kostnaderna för företagen att anställa nyanlända. Arbetsgivaravgiften slopas i tre år och arbetstagaren får en lägre lön och istället utbildning eller lära sig jobbet på jobbet. På sätt ökar möjligheterna att gå från bidrag till arbete.

  • Fler ska kunna äga sin bostad

  Flera hushåll i våra utsatta områden ska kunna äga sin bostad. Vi föreslår därför åtgärder såsom att undanröja laghinder för ägarlägenheter, möjliggöra hyrköp som innebär att man långsamt kan köpa sin lägenhet samt startlån..