• Migration och integration

  Kristdemokraterna strävar efter en migrationspolitik som värnar om öppenhet och respekt för asylrätten. Sverige ska ge skydd till människor som flyr undan förföljelse, krig och förtryck. Asylprövningen måste vara rättssäker, och den som saknar skyddsskäl måste lämna landet. För att klara ett gott mottagande av nyanlända och motverka parallellsamhällen måste invandringen vara reglerad och kontrollerad samt kombineras med en effektiv och välfungerande integrationspolitik. Den som välkomnas hit måste också välkomnas hem.

  Kristdemokraterna föreslår:

  Asylansökningsområden
  Alla som söker asyl i Sverige ska hänvisas till asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar. Där registreras asylansökan och det görs en första bedömning av ärendena. På så sätt får vi en snabbare registrering och en beslutsprocess som är både rättssäker och effektiv.

  Asylprogram
  Kristdemokraterna vill att integration påbörjas från dag ett. Vi vill införa ett asylprogram med obligatorisk svenskundervisning, samhällsorientering och arbete vid det egna asylboendet.

  Effektivare avvisningar
  För att asylsystemet ska ha legitimitet och invandringen förbli reglerad är det viktigt att återvändandet fungerar. För att kunna verkställa fler avvisningar och utvisningar föreslår vi fler förvarsplatser och mer resurser till polisen. Det är också viktigt att Sverige ingår fler bilaterala överenskommelser (så kallade återtagandeavtal) med de viktigaste mottagarländerna för att dessa ska ta emot sina medborgare.

  Ett flexibelt etableringsprogram
  Dagens etableringsprogrammet uppfyller inte behoven, alltför många hamnar i arbetslöshet och bidragsberoende när programmet är slut. Vi vill se ett flexibelt etableringsprogram på mellan 1-5 år med en obligatoriskt del de första två åren. Nyanlända som efter två år bedöms behöva insatser ska kunna få förlängt program och med det också tvingas fortsätta sin utbildning för att bli anställningsbar i ett antal år till. Även anhöriginvandrare och arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES ska få delta i etableringsprogrammet.

  Goda värderingar – gemensamt etiskt och kulturellt modersmål
  Goda värderingar är avgörande för att skapa ett gott samhälle och en samhällsgemenskap. I Sverige ska vi leva sida vid sida som grannar – inte som främlingar. Då behövs ett gemensamt etiskt och kulturellt modersmål där vissa värderingar inte är valbara. Till exempel är barnäktenskap och månggifte grundat i en kvinnosyn som är oförenlig med ett gott samhälle. De som flyr från krig och förtryck ska känna sig välkomna att bli en del av samhällsgemenskapen och bli svensk. Självfallet kan man inte, och behöver inte, lämna sitt arv helt bakom sig. Men man bör ta seden dit man kommer. Vi måste bli bättre på att markera vad som gäller här och vilka värderingar som inte är valbara. Annars kommer vi se både en växande främlingsfientlighet och ett växande utanförskap.

  Inför en humanitär skyddsgrund
  Kristdemokraterna vill återinföra en humanitär skyddsgrund, liknande den undantagsregel om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter som fanns tidigare, för att ge skydd åt de allra mest utsatta.

  Integrationsberedning
  Sverige behöver ta ett helthetsgrepp på integrationen som genomsyrar många politikområden. Vi vill införa en integrationsberedning där riksdagens samtliga partier tillsammans med regeringskansliet kontinuerligt arbetar fram Sveriges långsiktiga integrationskapacitet; hur många bostäder som finns tillgängliga, hur arbetsmarknaden utvecklas, hur språkkunskaperna ser ut och hur många platser som finns i skolan. I arbetet ska även ingå att ta fram politiska åtgärder och ekonomiska ramverk utifrån de behov som finns. Därmed uppnås även en bättre ansvarsbalans mellan staten och kommunerna.

  Tillfälliga uppehållstillstånd med rätt till familjeåterförening
  Den som beviljas asyl i Sverige ska få ett tillfälligt uppehållstillstånd under tre år. För den som har ett godkänt språkprov och samhällsorienteringsprov samt egen försörjning kan få sin ansökan om permanent uppehållstillstånd prövad inom tre år från beviljat tillfälligt uppehållstillstånd. Vi vill också införa godkänt språkprov och samhällsorienteringsprov som villkor för att få PUT för den som har fortsatt skyddsbehov efter tre år. Rätten till familjeåterförening ska gälla med ett utökat försörjningskrav för samtliga anhöriga som man vill få till Sverige, utom egna minderåriga barn.