• Migration och integration

  Kristdemokraterna strävar efter en migrationspolitik som värnar om öppenhet och respekt för asylrätten. Sverige ska ge skydd till människor som flyr undan förföljelse, krig och förtryck. Asylprövningen måste vara rättssäker, och den som saknar skyddsskäl måste lämna landet. För att klara ett gott mottagande av nyanlända och motverka parallellsamhällen måste invandringen vara reglerad och kontrollerad samt kombineras med en effektiv och välfungerande integrationspolitik. Den som välkomnas hit måste också välkomnas hem.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Asylansökningsområden

  Alla som söker asyl i Sverige ska hänvisas till asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar. Där registreras asylansökan och det görs en första bedömning av ärendena. På så sätt får vi en snabbare registrering och en beslutsprocess som är både rättssäker och effektiv.

  • Asylprogram

  Kristdemokraterna vill att integration påbörjas från dag ett. Vi vill införa ett asylprogram med obligatorisk svenskundervisning, samhällsorientering och arbete vid det egna asylboendet.

  • Effektivare avvisningar

  För att asylsystemet ska ha legitimitet och invandringen förbli reglerad är det viktigt att återvändandet fungerar. För att kunna verkställa fler avvisningar och utvisningar föreslår vi fler förvarsplatser och mer resurser till polisen. Det är också viktigt att Sverige ingår fler bilaterala överenskommelser (så kallade återtagandeavtal) med de viktigaste mottagarländerna för att dessa ska ta emot sina medborgare.

  • Goda värderingar – gemensamt etiskt och kulturellt modersmål

  Goda värderingar är avgörande för att skapa ett gott samhälle och en samhällsgemenskap. I Sverige ska vi leva sida vid sida som grannar – inte som främlingar. Då behövs ett gemensamt etiskt och kulturellt modersmål där vissa värderingar inte är valbara. Till exempel är barnäktenskap och månggifte grundat i en kvinnosyn som är oförenlig med ett gott samhälle. De som flyr från krig och förtryck ska känna sig välkomna att bli en del av samhällsgemenskapen och bli svensk. Självfallet kan man inte, och behöver inte, lämna sitt arv helt bakom sig. Men man bör ta seden dit man kommer. Vi måste bli bättre på att markera vad som gäller här och vilka värderingar som inte är valbara. Annars kommer vi se både en växande främlingsfientlighet och ett växande utanförskap.

  • Tillfälliga uppehållstillstånd med rätt till familjeåterförening

  Den som beviljas asyl i Sverige ska få ett tillfälligt uppehållstillstånd under tre år. För den som har ett godkänt språkprov och samhällsorienteringsprov samt egen försörjning kan få sin ansökan om permanent uppehållstillstånd prövad inom tre år från beviljat tillfälligt uppehållstillstånd. Vi vill också införa godkänt språkprov och samhällsorienteringsprov som villkor för att få PUT för den som har fortsatt skyddsbehov efter tre år. Rätten till familjeåterförening ska gälla med ett utökat försörjningskrav för samtliga anhöriga som man vill få till Sverige, utom egna minderåriga barn.

  •  Inför en humanitär skyddsgrund

  Kristdemokraterna vill återinföra en humanitär skyddsgrund, liknande den undantagsregel om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter som fanns tidigare, för att ge skydd åt de allra mest utsatta.