• Lag och rätt

  Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett vem man är eller var man bor. En av statens absolut viktigaste uppgifter är att genom ett väl fungerande rättsväsende ge medborgarna trygghet.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Kraftfull satsning på svensk polis

  Svensk polis är i kris. Allvarliga brott tvingas prioriteras ned på grund av resursbrist. Rekordmånga poliser slutar. Nu måste skutan vändas och därför kräver Kristdemokraterna en kraftfull satsning på svensk polis. Vi föreslår 2 600 fler polisanställda och att arbetsvillkor och lön förbättras, i synnerhet för poliser i yttre tjänst.

  • Öka det brottsförebyggande arbetet

  För att minska risken för att människor ska hamna i brottslighet vill vi förstärka samarbetet mellan polis och socialtjänst. Vi vill dessutom förbättra samarbetet mellan skola, föräldrar och polis för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzonen samt möjliggöra snabbare insatser genom en förstärkt lokalpolisverksamhet.

  • Motverka våldsbejakande extremism

  Den våldsbejakande islamismens ökade aktivitet i Europa innebär att Sverige måste förstärka sin beredskap att förebygga, bemöta och bekämpa terrorism. Bland våra åtgärder fördubblar vi insatsstyrkans förmåga och förstärker Säkerhetspolisens resurser i vårt budgetalternativ.

  • Brottsutsattas behov i fokus

  De som drabbas av brott ska få stöd och hjälp till upprättelse. Till exempel information om hur rättsprocessen går till, vilka möjligheter till stöd i processen som finns och bli underrättade om vad som sker i det enskilda ärendet. Vi vill även öka medlen till brottsofferjourerna.

  • Motverka hedersbrott

  Vi vill stärka arbetet mot hederskulturer och hedersvåld, bland annat genom att införa hedersbrott som en särskild brottsrubricering. Kristdemokraterna vill även inrätta en särskild enhet, en ”Forced Marriage Unit”, inom Polismyndigheten vars uppgift är att hjälpa flickor och pojkar som riskerar att giftas bort mot sin vilja.

  • Strängare straff för vålds- och sexualbrott

  För Kristdemokraterna är det viktigt att de straff som döms ut står i proportion till de brott som har begåtts. När det gäller vålds- och sexualbrott – brott som begås mot människor – ser vi att det tyvärr inte alltid förhåller sig så. För dessa kategorier av brott vill vi därför se strängare straff. Vi menar också att dokumenterade övergrepp mot barn måste tas på större allvar av polisen och brottet bör flyttas till det kapitel i Brottsbalken som behandlar sexbrott.


  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/httpd/vhosts/kristdemokraterna.se/httpdocs/application/wp-content/themes/wasabiweb/page.php on line 98