• Trygghet

  En av statens grunduppgifter är att se till att medborgarna är trygga. Man ska kunna lita på att polisen kommer när man larmar. Därför vill vi se fler poliser, och de ska ha resurser att förebygga, förhindra och beivra brott. När människor utsätts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott i sitt hem måste rättsväsendet agera. Och vi ska alltid stå på brottsoffrets sida.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Fler poliser

  Svensk polis är i kris. Allvarliga brott tvingas prioriteras ned på grund av resursbrist. Rekordmånga poliser slutar. Nu måste skutan vändas och därför kräver kristdemokraterna en kraftfull satsning på svensk polis. Vi föreslår 10 000 fler poliser och att arbetsvillkor och lön förbättras, i synnerhet för poliser i yttre tjänst.

  • Öka det brottsförebyggande arbetet

  För att minska risken för att människor ska hamna i kriminalitet vill vi förstärka samarbetet mellan polis och socialtjänst. Vi vill dessutom förbättra samarbetet mellan skola, föräldrar och polis för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzonen samt möjliggöra snabbare insatser genom en förstärkt lokalpolisverksamhet.

  • Motverka våldsbejakande islamism

  Den våldsbejakande islamismens ökade aktivitet i Europa innebär att Sverige måste förstärka sin beredskap att förebygga, bemöta och bekämpa terrorism. Bland våra åtgärder fördubblar vi insatsstyrkans förmåga och förstärker Säkerhetspolisens resurser.

  • Brottsutsattas behov i fokus

  Vi står på brottsoffrets sida. De som faller offer för brott ska kunna förvänta sig det stöd och den upprättelse som de har rätt till. Från första kontakt med polisen, genom rättsprocesser och även efteråt. De ideella organisationerna har stor betydelse i det arbetet och vi vill därför öka stödet till brottsofferjourerna.

  • Motverka hedersbrott

  Vi vill stärka arbetet mot hederskulturer och hedersvåld, bland annat genom att införa hedersbrott som en särskild brottsrubricering. Kristdemokraterna vill även inrätta en särskild enhet, en ”Forced Marriage Unit”, inom Polismyndigheten vars uppgift är att hjälpa flickor och pojkar som riskerar att giftas bort mot sin vilja.

  • Strängare straff för vålds- och sexualbrott

  För Kristdemokraterna är det viktigt att de straff som döms ut står i proportion till de brott som har begåtts. När det gäller vålds- och sexualbrott – brott som begås mot människor – ser vi att det tyvärr inte alltid förhåller sig så. För dessa kategorier av brott vill vi därför se strängare straff. Vi menar också att dokumenterade övergrepp mot barn måste tas på större allvar av polisen och brottet bör flyttas till det kapitel i Brottsbalken som behandlar sexbrott.

  • Knäck den organiserade brottsligheten

  Kristdemokraterna vill slå tillbaka mot den organiserade brottsligheten. Vi vill göra det lättare att kameraövervaka, exempelvis platser där det säljs narkotika och vid gränspassager. Gängen ska inte kunna skrämma till tystnad, därför ska anonyma vittnen tillåtas i rättegångar. Straffen ska skärpas för gängkriminella.

  • Stoppa stöldligorna

  Vi vill skärpa straffen för inbrott till minst ett år fängelse. Polisen måste ha resurser att jobba med vardagsbrott som sker lokalt. Och vi vill ge tullen skarpare befogenheter och möjlighet att stoppa misstänkt stöldgods.