• Kultur

  Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den kan hjälpa oss att växa som empatiska och inkännande människor. Kulturen, precis som moralen, håller ihop gemenskaper. Den är med och skapar förutsättningar för ett gott samhälle.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Inför en fritidspeng

  Cirka 7 procent av Sveriges barn bor i hushåll som får ekonomiskt bistånd. Statistiken visar även att barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer är underrepresenterade i organiserade fritidsverksamheter. Därför är det viktigt att de får samma förutsättningar att utöva fritidsaktiviteter som andra barn. Vi anser precis som Rädda Barnen, Barnombudsmannen och andra remissinstanser att regeringens förslag om att ta bort fritidspengen var helt fel väg att gå. Kristdemokraterna vill återinföra denna satsning för att stärka möjligheten för barn i dessa familjer att få en aktiv fritid.

  • Gåvoavdrag till ideella föreningar

  När Kristdemokraterna satt i regering var vi med och införde ett skatteavdrag för gåvor. Det var mycket framgångsrikt. Det sporrar givande till välgörenhet och till det civila samhället. Cancerfonden och Unicef har räknat ut att de sammanlagt fått över 18 miljoner extra tack vare bidraget. Ett så stimulerande bidrag är en självklarhet för oss som tror på de enskilda initiativen och på att beslut ska fattas mellan människor utan att alltid behöva blanda in staten. Den bilden delar inte regeringen som avskaffade avdraget. Vi vill återinföra det.

  • Entreprenörskap i kulturen

  Att nå ut med sin konst är inte enkelt. Därför är de allra flesta kulturarbetare också entreprenörer i grunden. Men entreprenörskap är inte alltid en integrerad del i konstnärliga och kreativa utbildningar. Vi vill ändra på det så att fler får grundläggande kunskap i entreprenörskap. De exemplen som finns på samarbete mellan konstutbildningar och näringsliv har hittills visat sig framgångsrika och är en viktig byggsten för att nå ut med det konstnärliga skapandet.