• Kultur

  Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den kan hjälpa oss att växa som empatiska och inkännande människor. Kulturen, precis som moralen, håller ihop gemenskaper. Den är med och skapar förutsättningar för ett gott samhälle.

   

  Kristdemokraterna föreslår:

  Inför ett fritidskort

  Kristdemokraterna vill införa ett fritidskort för alla barn mellan årskurs 2 och 9, laddat med ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i föreningslivet, samt kulturskolan. Stödets storlek kommer variera utifrån hushållets ekonomi. De flesta barn får 500 kronor i stöd per år men för de barn som finns i hushåll i ekonomisk utsatthet kommer ett betydligt större stöd, upp till 2400 kronor per år att finnas laddat på kortet. Detta kommer att ge alla barn goda möjligheter att delta i fritidsaktiviteter som ger både positiv samvaro och möjlighet till motion. Detta är en del i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och ensamhet hos barn och unga.

   

  Skattereduktion för gåvor till ideella föreningar

  När Kristdemokraterna satt i regering var vi med och införde ett skattereduktion för gåvor. Det var mycket framgångsrikt. Det sporrar givande till välgörenhet och till det civila samhället. Ett så stimulerande bidrag är en självklarhet för oss som tror på de enskilda initiativen och på att beslut ska fattas mellan människor utan att alltid behöva blanda in staten. Vi vill nu se en utredning som syftar till att gåvor till fler typer av organisationer ska kunna berättiga till gåvoskatteavdraget.

   

  Public service

  Kristdemokraterna ska verka för att värna public service, som ska finnas tillgängligt brett i de kanaler som människor använder. För att stärka public service legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt, samt därutöver ett högkvalitativt kulturutbud. En viktig del av uppdraget är att göra utbudet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och möta minoriteters behov och önskemål.