• KD och V i gemensamt utskottsinitiativ

  Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har idag tagit ett utskottsinitiativ angående Finansinspektionens möjligheter att agera när det gäller penningtvätt inom det svenska banksystemet.

  De omfattande och återkommande skandalerna kring misstänkt penningtvätt i det svenska banksystemet har kraftigt undergrävt bankernas förtroende från allmänheten. Detta har visat sig kunna ske trots att lagskärpningar gjorts, bötesbelopp höjts och Finansinspektionen fått utökade resurser. Den utredning som Finansinspektionen initierat om förekomst av penningtvätt inom Swedbank är bra och nödvändig, men inte tillräcklig.

  – Inspektionen måste bli större och starkare. Internationell Valutafonden, IMF, pekade i en rapport 2017 på att Finansinspektionen är en allt för tunt bemannad myndighet. Idag klarar den inte att fullt ut upprätthålla alla sina uppgifter med full kraft, därför efterlyser vi en utredning för att säkerställa att Finansinspektionen har tillräckligt med kapacitet, tillräckliga verktyg och också bättre förutsättningar att behålla personal, säger Jakob Forssmed ekonomiskpolitisk talesperson, Kristdemokraterna.

   

  Utredningen bör uppdras att se över följande:

   

  Hur vi ska säkerställa att Fi har tillräcklig kapacitet:

  o   Vilka eventuella resurstillskott som behövs för att myndigheten ska kunna sköta tillsynsuppdraget på ett tillfredsställande sätt.

  o   Hur den höga personalomsättningen hos Fi kan brytas, särskilt gällande expert- och tillsynsroller. Detta kan t.ex. handla om förbättrade villkor. Översynen bör också särskilt pröva frågan om stärkta karantänsregler.

  o   Möjligheten att finansiera stärkta resurser med höjda tillsynsavgifter för bankerna.

   

  Vilka eventuella lagändringar eller andra åtgärder som behövs för att Finansinspektionen ska kunna få ett utökat handlingsutrymme i sitt tillsynsuppdrag:

  o   Möjlighet för myndigheten att ingripa snabbare med sanktioner mot bankerna.

  o   Möjlighet för myndigheten att använda fler eller skarpare sanktioner, t.ex. genom att ges möjlighet att ta över vissa kontrollfunktioner hos en bank vid fler typer av riskscenarier än vad som tillåts i dag.

  o   Övriga förslag på utökning av myndighetens mandat som utredningen finner lämpliga för att uppnå en god penningtvättstillsyn och tillsyn över annan förtroendeskadlig verksamhet.

  o   Se över om och i så fall på vilket sätt banksekretessen bör ändras så att banker kan utbyta information med varandra gällande högriskkunder som antas ägna sig åt penningtvätt”

   

  Huruvida Finansinspektionens struktur och/eller arbetssätt samt ansvarsfördelning i förhållande till andra myndigheter behöver förändras för att myndigheten ska kunna sköta tillsynsuppdraget på ett tillfredsställande sätt:

  o   Vad som eventuellt bör ändras i Finansinspektionens arbetssätt utifrån en analys av varför Finansinspektionen inte agerade tidigare i fallet  Swedbank. .

  o   På vilket sätt Finansinspektionens samarbete med motsvarande myndigheter utomlands och inom internationella samarbetsorgan för penningtvättsbekämpning kan förbättras.

  o   Huruvida strukturen kring tillsyn och brottsutredningar kring penningtvätt bör ändras, t.ex. genom utformandet av en ny myndighet utifrån den holländska modellen med en specialenhet under en specialåklagare, eller genom förändrad dimensionering av befintliga myndigheter

  o   På vilket sätt återkopplingen till bankerna kan stärkas. Myndigheterna är helt beroende av bankernas rapportering kring misstänkta transaktioner och strukturerad återrapportering om hur myndigheterna agerat kring dessa är av betydelse för samarbetet.

  o   Ifall en återkommande utomstående granskning av Finansinspektionen är ett sätt att bistå dem i en ständig utveckling av Finansinspektionens arbete.