• Slöseri att inte låta asylsökande arbeta

  Rickard Klerfors, från organisationen Hjärta till hjärta kräver i Aftonbladet 11/1 att hinder i vägen för asylsökandes möjligheter att arbeta undanröjs. Vi håller med. Dessvärre hindrar regeringen snabb etablering på arbetsmarknaden genom att på olika sätt motverka sysselsättning under asylprövningstiden.

  De byråkratiska hinder som finns för att få arbetstillstånd, och att få godkända ID-handlingar med bankkonto för asylsökande, måste lösas utan att det öppnar för bedrägerier eller utn...

 • Wallström en risk för Sveriges säkerhetspolitik

  På söndag inleds Folk och Försvars konferens i Sälen där svensk säkerhetspolitik diskuteras. De två viktigaste statsråden för svensk utrikes- och säkerhetspolitik, utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist, såväl som deras chef statsminister Löfven talar. Frågan är om de tycker samma sak och strävar åt samma håll.

  Enligt en mätning utförd av DN/Ipsos tror knappt hälften av Sveriges befolkning, 46 procent, att Nato skulle komma till Sveriges hjälp vid ett mil...

 • KD presenterar försvarspolitisk inriktning

  Idag presenterar Ebba Busch Thor och Mikael Oscarsson Kristdemokraternas försvarspolitiska linje.

  När nu alla partier har konstaterat att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas kan vi inte bara se problemen utan måste även ta ansvar för att stärka vår försvarsförmåga. Därför föreslår vi idag åtgärder för att stärka flera olika försvarsgrenar och personalförsörjning.

  Det som vi framför allt ser behov av är – att stärka marinen, flygvapnet och armén så att Sverige...

 • Därför säger KD nej till Kuba-avtalet

  Kristdemokraterna har varit tydliga redan från starten: Det samarbetsavtal som har slutits mellan EU och Kuba, och som provisoriskt har trätt i kraft under hösten, ställer inte tillräckliga krav på den kubanska diktaturen vad gäller reformer. Sverige står nu i begrepp att ratificera avtalet och om regeringen låter Riksdagen säga sitt kommer Kristdemokraterna att trycka på nej-knappen.

  Avtalet består av tre delar som handlar om politisk dialog, utvecklingsbistånd och handel. Kristdemokr...

 • S gör familjens frihet till valfråga

  I en tid när den psykiska ohälsan och rotlöshet hos våra unga ökat måste varje politiskt förslag utgå från barnens bästa. Vi kristdemokrater vet att barn behöver tid med sina föräldrar. Samhällets uppgift är att stödja och ge goda förutsättningar för föräldrar att kunna ge kärlek och omsorg. Familjer med både små och större barn behöver flexibla lösningar att kunna forma sin vardag. Men tyvärr ser vi nu nya direkt familjefientliga förslag som skulle innebär mindre självbestämmande för familje...

 • Politikerna ska inte få styra över din amning

  Nyligen presenterade regeringens utredning om en modern föräldraförsäkring ett förslag till genomgående omoderna förändringar. Med några få undantag inskränker förslaget föräldrarnas möjligheter att själva bestämma hur man vill lägga upp sin föräldraledighet och sitt föräldraskap.

  Det enda positiva förslaget från utredningen är att föräldrapenning ska kunna överlåtas till andra personer än barnets förälder vilket underlättar för till exempel ensamståen...

 • Kristdemokraternas nyårslöfte: Vi vill kapa vårdköerna

  Under de tre år Stefan Löfven varit statsminister så har vården successivt försämrats. Vårdköerna har närmare fördubblats från cirka 37 000 personer år 2014 till dagens cirka 63 000 personer som väntat för länge på ett första specialistbesök. Det är som om i princip hela Kalmar kommun skulle stå i kö och vänta på vård.

  När en kristdemokrat var socialminister så fick 84 procent* operation i tid. Nu är vi nere under 72 procent** och siffran har fallit för varje år som socialdemokraterna ...

 • Många äldre sitter ensamma i jul

  Gemenskapens högtid, julen, påminner också om ensamheten. Visste du att ofrivillig social exkludering aktiverar samma delar av hjärnan som fysisk smärta?

  I Stina Wirséns barnbok ”Vem är ensam?”, förklaras ensamhetens, isoleringens och utanförskapets våndor för barn – men också den avgörande skillnaden mellan den självvalda och den påtvingande ensamheten. Men utanför barnböckerna så lyser samtalet om den icke självvalda ensamheten som ett samhällsproblem ofta med sin frånvaro. För ett t...

 • Barnen betalar priset för regeringens dröm om idealfamiljen

  Enligt den av regeringen tillsatta utredningen är det tydligen ”modernt” att utgå från att föräldrar inte kan fatta egna beslut om omsorgen om sina egna barn. Därför föreslås att ytterligare två månader inom föräldraförsäkringen kvoteras.

  Uppenbarligen kan, enligt utredningen, en ”modern” förälder, inte heller välja att vara hemma lite längre under sina barns första år. Därför minskas antalet föräldradagar och därför införs en ny gräns vid barnets treårsålder varefter i princip inga da...

 • Stärk skyddet för Sveriges judar

  Det står idag – på ett tydligare sätt än på länge – en strid om vilka värderingar som ska gälla i vårt land och i vårt samhälle. En av de värderingar som i denna måste försvaras med kraft är friheten för var och en att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Det handlar kort sagt om religionsfriheten.

  I de länder som saknar religionsfrihet diskrimineras, förföljs och fängslas människor på grund av sin tro. Det är något som står i skarp kontrast till hur det ska se ut i Sv...