Integritetspolicy

EU:s Dataskyddsförordning (”GDPR”) gäller från och med den 25 maj 2018. GDPR ger dig som medlem eller intressent rätt till information om vår behandling av dina personuppgifter.

Så hanterar vi dina personuppgifter


1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Kristdemokraterna, Riksorganisationen, organisationsnummer 802006-3940, med postadress Box 2373, 103 18 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när vi hanterar dem för egna ändamål. För viss behandling är Kristdemokraterna Riksorganisationen och respektive associerat förbund, partidistrikt och partiavdelning gemensamt personuppgiftsansvariga, (gemensamt nedan ”Kristdemokraterna”, ”vi”, ”oss” och ”vår” om inte annat särskilt anges). För ytterligare lokal behandling som sker hos respektive associerat förbund, partidistrikt och partiavdelning är sådant associerat förbund, partidistrikt eller partiavdelning personuppgiftsansvarig för sådan behandling. I tillämpliga delar avser denna information även sådan behandling som sker hos enskilt associerat förbund, partidistrikt eller partiavdelning.

Avseende behandling av personuppgifter i samband med användning av intranät eller Kristdemokraternas app (KD Plus) lämnas ytterligare information i samband med sådan användning.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter (vilka beskrivs nedan under avsnitt 7 under rubriken ”Din rätt till insyn och rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter”) är du välkommen att, utöver direkt kontakt med associerat förbund, partidistrikt eller partiavdelning, kontakta oss på dataskyddsombud@kristdemokraterna.se. Du kan även ringa oss på 08-723 25 00 eller skicka ett brev adresserat till Att: Dataskyddsombud, Kristdemokraterna, Box 2373, 103 18 STOCKHOLM.

2. Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi inom Kristdemokraterna vill vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar dina personuppgifter. I detta avsnitt 2 ser du en översikt över vår behandling. I avsnitt 4 ”Vad ska personuppgifterna användas till?” hittar du mer detaljerad information om våra ändamål med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

 • Medlemskap i Kristdemokraterna eller associerat förbund, uppgifter om politisk åsikt. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att de uppgifter vi behandlar om dig som rör nuvarande eller tidigare partiavdelningstillhörighet, förtroendeuppdrag eller information om annan regelbunden kontakt med oss i Kristdemokraterna utgör uppgifter om politisk åsikt vilket är särskilt känsliga personuppgifter. Sådan behandling sker av oss med stöd av att detta är inom ramen för berättigad verksamhet hos en förening med politiskt syfte. Vi kommer dock inte att lämna ut dina uppgifter för självständig behandling av tredje man som inte verkar inom ramen för Kristdemokraternas verksamhet utan att du gett oss ditt samtycke till sådant utlämnande.

 • Övriga personuppgifter för administrering av medlemskap. Vi behandlar våra medlemmars personuppgifter som lämnas i samband med registrering av medlemskap eller inom ramen för sådant medlemskap. Utöver de personuppgifter som en medlem lämnar till oss inhämtar vi information, som direkt eller indirekt kan hänföras till medlemmen, från Statens personadressregister (SPAR).

 • Intressenter. Vi behandlar i vissa fall personuppgifter, främst kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, om personer som inte är eller ännu har blivit medlemmar men som lämnat sådana uppgifter till oss eller annars visat intresse för partiets verksamhet eller deltagit i partiets verksamhet (exempelvis genom deltagande vid våra arrangemang eller möten).

 • Nyhetsbrev. Vi behandlar uppgifter om namn samt e-postadress som lämnas i samband med anmälan om prenumeration på vårt nyhetsbrev.

 • Gåvogivare. Vi behandlar våra gåvogivares personuppgifter, såsom uppgifter om bidragsgivarens identitet, vilket bidrag som har lämnats och bidragets storlek.


3. Om din skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter till Kristdemokraterna och följderna av att dina personuppgifter inte lämnas

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att du som medlem, prenumerant på våra nyhetsbrev eller såsom gåvogivare lämnar dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot, om du inte lämnar dina personuppgifter kan det komma att inverka på vår möjlighet att registrera dig som medlem, administrera medlemsförhållandet, förse dig med information om partiets politiska och organisatoriska verksamhet samt tillsätta förtroendeuppdrag. I den mån du lämnar en gåva som överstiger 0,05 prisbasbelopp får vi enligt lag inte ta emot gåvan om du inte anger dina personuppgifter så att du som gåvogivare kan identifieras.

4. Vad ska personuppgifterna användas till?

Ändamål: Upprätthålla en god medlems- och registervård

Vilka behandlingar utför vi?

 • Registrering av medlemskap
 • Registrering av medlemsavgift
 • Adressuppdatering mot SPAR
 • Inloggning till våra IT-system

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter inklusive folkbokföringsadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Partiavdelningstillhörighet
 • Partidistriktstillhörighet

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Under den tid du är medlem. Vi anonymiserar medlemmars personuppgifter sex månader efter att utträde begärs. I syfte att säkerställa att uteslutna medlemmar inte kan återinträda sparar vi sådana uppgifter till dess beslut om uteslutning hävts.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
Behandlingen av kontaktuppgifter är nödvändig för att administrera medlemsförhållandet i enlighet med våra stadgar (avtalet med dig). Behandling av personnummer är motiverad med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig. Behandling av uppgifter om partiavdelningstillhörighet sker med stöd av att sådan behandling sker inom ramen för en berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en förening med politiskt syfte.

Ändamål: Administration av förtroendeuppdrag

Vilka behandlingar utför vi?

 • Nomineringsprocesser
 • Antagande av förtroendeuppdrag

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • Partiavdelningstillhörighet
 • Partidistriktstillhörighet


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Uppgifter om visst förtroendeuppdrag i partiet sparas för arkivändamål. Personuppgifter hanteras i övrigt i enlighet med regler för medlemskapet (se pkt 4).

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
Behandling av uppgifter om förtroendeuppdrag, partidistriktstillhörighet och partiavdelningstillhörighet sker med stöd av att sådan behandling sker inom ramen för en berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en förening med politiskt syfte. Behandlingen av kontaktuppgifter och tidigare aktiviteter (i den mån de inte avser uppgifter om politisk åsikt) sker med stöd av att sådan behandling är nödvändig för att administrera medlemsförhållandet i enlighet med våra stadgar (avtalet med dig). Behandling av personnummer är motiverad med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig.

Ändamål: Kontakt med medlemmar och andra intressenter

Vilka behandlingar utför vi?

Utskick av information, nyhetsbrev, medlemsavgift och kallelser

Marknadsföring i annonsnätverk och sociala kanaler, baserat på ditt besök på de av våra webbsidor som använder denna funktionalitet (så som Facebooks pixel och Googles re-marketing).

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • E-postadress (nyhetsbrev)
 • id-nummer/cookies/
 • ip-adresser från respektive annons- och social plattform

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Kontaktuppgifter till medlemmar behandlas under den tid du är aktiv eller registrerad medlem i partiet. Prenumeranter på elektroniska nyhetsbrev kan när som helst avsluta sin prenumeration på nyhetsbrevet via en länk längst ned i våra utskick. Vi raderar personuppgifterna vid sådan avanmälan. För marknadsföring i annonsnätverk och sociala kanaler sparas data enligt respektive nätverks inställningar, normalt sett upp till ett år, eller kortare om du själv i inställningar väljer att avanmäla dig.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna förse dig med information om partiets politiska och organisatoriska verksamhet. För annonsering i annonsnätverk och sociala kanaler baserat på ditt besök på de av våra webbsidor som använder denna funktionalitet är ditt medgivande den lagliga grunden. Detta genom att du själv behöver godkänna att behandlingen påbörjas.

Ändamål: Anordning av årsmöten, stämmor, konferenser och evenemang

Vilka behandlingar utför vi?

 • Upprättande av inbjudan
 • Förteckning av deltagare
 • Notering av specialkost
 • Upprättande av mötesprotokoll (om tillämpligt)
 • Vilka personuppgifter behandlar vi?
 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • E-postadress
 • Namnteckning (om tillämpligt)
 • Föreningstillhörighet (om tillämpligt)
 • Förbundstillhörighet (om tillämpligt)
 • Kostönskemål
 • Fotografier (om tillämpligt)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter om dig som deltagare i möten och arrangemang sparas i ett (1) år för administrativa ändamål. Ekonomiska uppgifter om ditt deltagande sparas i sju (7) år i enlighet med bokföringslagen (1999:1078)

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna förse dig med information om partiets politiska och organisatoriska verksamhet och administrera ditt deltagande på aktuellt möte eller arrangemang.

Ändamål: Framtagande av statistik och rapporter

Vilka behandlingar utför vi?
Framtagande av statistik och rapporter

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • Partiavdelningstillhörighet
 • Partidistriktstillhörighet

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
För statistikändamål och rapporter ur Medlemssystemet sparas uppgifter enligt samma regler som för medlemskapet (se pkt 4).

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
Behandling sker med stöd av att behandlingen är nödvändig för statistiska ändamål av allmänt intresse.

Ändamål: Trygga allmänhetens insyn i hur Kristdemokraterna har finansierat sin verksamhet – registrering av gåvogivare

Vilka behandlingar utför vi?
Upprättande av förteckning av gåvogivare och intäktsredovisning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Folkbokföringsadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Gåvoinformation

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Så länge som det är nödvändigt för att fullgöra Kristdemokraternas rättsliga förpliktelse enligt lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier, vilket är sju (7) år i enlighet med bokföringslagen (1999:1078).

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
Behandling sker med stöd av att det är nödvändigt för att fullgöra Kristdemokraternas rättsliga förpliktelse enligt lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier.

5. Så hanterar vi cookies

Kristdemokraterna använder cookies på våra webbplatser för att förbättra användarupplevelsen, optimering av webbplatsen och ibland för reklam.

6. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för behandling till Kristdemokraternas partners, såsom system- och driftleverantörer för IT-system, tryckerier vid postala utskick, samt till associerade förbund, partidistrikt och partiavdelningar, i vissa fall även utanför Sverige. Detta för att kunna administrera ditt medlemskap eller begäran om information eller för att i övrigt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Uppgifter om gåva kommer att lämnas ut till Kammarkollegiet enligt lag.

7. Överföring av personuppgifter till tredje land

Våra leverantörer behandlar som huvudregel endast våra medlemmars, prenumeranters, gåvogivares och intressenters personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta Kristdemokraterna enligt kontaktuppgifter, se punkt 9.

8. Din rätt till insyn och rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags eller organisationers hantering av personuppgifter.

9. Kontakta oss

Ansökan eller begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan skickas till:

dataskyddsombud@kristdemokraterna.se eller Att: Medlemsservice, Kristdemokraterna Riksorganisationen, Box 2373, 103 18 Stockholm.

Vill du ha ytterligare information om Kristdemokraternas behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@kristdemokraterna.se, tel 08-723 25 00.

Du är även alltid välkommen att kontakta ditt associerade förbund.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2022