• Hög tid för ett brett värderingsamtal i hela samhället

  Idag är det 12 år sedan Allianssamarbetet presenterades. När vi nu blickar framåt måste frågorna om vilka värden som ska prägla vårt samhälle ges en mer central plats. Idédebatten får inte försummas. Det skriver Ebba Busch Thor på DN debatt.

  Läs artikeln på DN debatt.

  En sommar har passerat där vi åter har kunnat läsa nyheter om sexuella ofredanden på festivaler och badhus, om bilar som satts i brand och fortsatta hot och angrepp mot blåljuspersonal. Handlingar och beteenden som kränker människor, hotar centrala samhällsfunktioner och begränsar friheten.

  Barn som drabbas av mobbning möts alltför ofta av en vuxenvärld som tittar bort och inte tar ansvar. På sociala medier kan vi dagligen ta del av hätska och hatiska kommentarer. Offentliga personer får utstå hot och sexistiska och rasistiska påhopp. Det polariserande, konflikskapande och nedbrytande språkbruket har nästan blivit comme-il-faut. Vi har också återkommande kunnat läsa om hur toppchefer som skaffat sig själva – och sina kompisar – orimliga förmåner med vidlyftiga pensionsavtal, lägenhetsaffärer, kostsamma lyxresor och avancerad skatteplanering.

  Jag har valt att beskriva det som att Sverige befinner sig i en värderingskris. Jag menar att det finns normer och värderingar som byggt Sverige starkt som idag är utmanade och ifrågasatta. Detta riskerar att urholka den höga grad av mellanmänsklig tillit och det stora förtroende för våra gemensamma institutioner som länge har präglat vårt land och som har varit en stor styrka.

  Tillit är en av vårt lands stora dolda tillgångar. När vi känner tillit kan vi gå på gator och torg utan rädsla. Då kan vi lita på ett handslag vid en affärsuppgörelse och att vi får tillbaka de pengar vi satt in på banken. Att vi kan låta barnen leka fritt i parken, eller gå på badhus och musikfestivaler utan rädsla att bli antastade.

  Tillit är en tillgång som inte kan dikteras fram. Den växer fram och förvaltas i familjer, i möten mellan människor, i kyrkor och samfund, i idrottsföreningar, på arbetsplatser – ja, överallt där människor möts. Tilliten byggs upp när vi, var och en, håller vårt ord och tar vårt ansvar och efter kraften av vår förmåga uppfyller våra skyldigheter gentemot medmänniskor och samhälle.

  Tilliten bryts ner när vi sviker förtroenden, baktalar, ljuger och medvetet för andra bakom ljuset eller när vi tar oss friheter och skor oss på andras människors bekostnad. När vi låter egenintresse och kortsiktiga infall och behov stå över alla etiska överväganden.

  När jag höll mitt tal i Almedalen gjorde jag det med den svenska flaggan som bakgrund. Det väckte uppmärksamhet och kritik – men också uppskattning. Bilden blev något av en symbol för sommarens debatt om ”svenska värderingar”, trots att jag själv aldrig använt det begreppet. Jag använde flaggan för att jag anser att den är en samlande symbol för vårt land. För mig representerar den så mycket gott. Att visa den och vara stolt över den är en värdering i sig. Den representerar de positiva värden och värderingar som vi vill ska prägla vårt land.

  Men vilka är dessa värden och värderingar? Denna frågeställning har länge varit försummad i svensk allmänpolitisk debatt. Det är den debatten jag har velat starta, nu har den kommit igång men den präglas av osäkerhet och viss förvirring.

  Kristdemokraterna har länge påtalat behovet av en gemensam uppsättning värden och värderingar som ett fundament för dialog och gemenskap. Inget samhälle kan bestå utan ett grundläggande etiskt minimum. Men om vi inte diskuterar och förklarar vilken denna grund är, är risken uppenbar att den faller i glömska och ersätts av moraliskt godtycke och känslostyrd kortsiktighet.

  Den utmaning som vi nu ser är att olika grupper lever sina liv allt mer åtskilda från varandra. Värdegemenskapen hotas och polariseringen riskerar att öka. Samling kring goda värden behövs nu mer än någonsin.

  Vi kristdemokrater har alltid tagit vår utgångspunkt i de värden som är sprungna ur kristen etik och västerländsk humanism. Dessa har byggt Sverige starkt. För att Sverige ska fortsätta stå stark måste dessa värden åter få vägleda politiken.

  Respekten för människors värdighet är det mest centrala. Ingen människa är någon annans medel. Alla har rätt att få eftersträva att förverkliga sin personlighet. Det gäller för alla människor, i alla åldrar och grupper. Det manar till öppenhet, frihet och tolerans. Men det innebär också en gräns – en skyldighet att respektera andra människors integritet, frihet och rättigheter.

  Politiken kan inte ensamt lösa värderingskrisen. Men på vissa områden bär politiken ansvaret där det idag finns stora glapp mellan de värden vårt samhälle bygger på och politiken:

  1) Trygghet och säkerhet. En rättsstat bygger på att enbart staten får använda våld och skipa rättvisa. Denna uppgift klarar inte längre polisen av att upprätthålla fullt ut. I 53 utsatta områden har kriminell verksamhet stor påverkan på lokalsamhället och i 15 av dessa har polis och uttryckningstjänst stora svårigheter att fullfölja sitt uppdrag. En natt i juli brann en man ihjäl i sin lägenhet. Utryckningen fördröjdes av stenkastande gäng. Vi föreslår därför ett omfattande reformpaket för fler poliser, med fler befogenheter som kan upprätthålla svensk lag.

  2) Familjens betydelse. Barn behöver närvarande föräldrar. I familjens famn lär sig barn både sitt eget värde och att respektera andras. Att stödja föräldrar är den bästa insatsen för att förebygga både psykisk ohälsa och sociala problem. Trots detta har vi en regering vars politik genom tvångskvotering av föräldraförsäkringen, slopad valfrihet och höjda skatter försvårar för familjer att skapa en fungerande vardag. Vi vill stärka familjernas frihet och minska deras skattebörda.

  3) Värdig äldreomsorg. Vi får aldrig acceptera att äldre behandlas respektlöst, som en kostnad för samhället. Eller att de lämnas i ensamhet. Våra värderingar avspeglas i hur vi prioriterar våra resurser och vår tid. Äldreomsorgen ska alltid prioriteras framför kommunala äventyrsbad och konserthus. Vi vill att alla över 85 år ska ha rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill. Det får inte vara så att bara de som själva eller har anhöriga som talar för sig får plats på boende.

  4) Arbete. Det svenska samhället vilar på att var och en, utifrån sin förmåga, tar ansvar för sig själv och gör rätt för sig. Det gör det möjligt för oss att gemensamt hjälpa de som inte kan arbeta. Höga skatter och ingångslöner försvårar för många att hitta ett jobb. Därför har vi föreslagit introduktionsanställningar som gör det möjligt att till en lägre lön lära sig jobbet på jobbet. Vi har också föreslagit arbetsplikt för försörjningsstödstagare för att motverka passivisering.

  Detta är bara fyra exempel på angelägna reformområden. Tilliten, friheten, jämställdheten och tryggheten är oss inte givna av naturen och får inte tas för givna. Vi lever i en utmanande och orolig tid. Det behövs reformer som utgår ifrån och stärker de värden som byggt Sverige starkt. Det behövs nu mer än någonsin.