• God vård i hela landet – staten ska bestämma vilka sjukhus som byggs

  Det finns stora investeringsbehov i sjukhus och vårdinrättningar i Sverige. Redan beslutade investeringar uppskattas uppgå till omkring 100 miljarder kronor.

  Vilka sjukhus som byggs och för vilka ändamål påverkar inte bara sjukvården i den egna regionen utan även i omkringliggande regioner – ibland sjukvården i hela landet.

  Trots ökande behov av samverkan finns idag ingen gemensam planering av investeringar, ens för helt nya stora sjukhus. Besluten fattas enskilt på landstingsnivå. För att säkerställa en rationell planering av stora investeringar i framtidens sjukvård behövs en nationell process.

  Historiskt har detta funnits, både direkt under socialdepartementet och under Socialstyrelsen.

  Socialstyrelsen har sedan 2017 uppdraget att fatta beslut om högspecialiserad vård. Dess uppdrag bör utökas till att också godkänna, eller avslå, större investeringar i nya sjukhusbyggnader. Vårdcentraler bör inte omfattas av godkännandeprocessen.  För en god vård i hela landet behöver staten bestämma vilka sjukhus som byggs. KD vill på lång sikt skrota landstingen. Tills de andra partierna insett vad som måste göras driver vi enskilda reformer med samma syfte.

  KD föreslår därför:

  • Att staten genom Socialstyrelsen ges mandat att, i samverkan med regionerna, upprätta en nationell process för planering av investeringar i nya sjukhusbyggnader.
  • Att Socialstyrelsen inom ramen för detta arbete löpande analyserar behoven av nya sjukhus samt bistår med expertkompetens kring planering och upphandling av nya sjukhus.
  • Att Socialstyrelsen ges mandat att, efter samråd med regionerna, godkänna eller avslå regionernas investeringsplaner gällande nya och större ombyggnationer sjukhus.
  • Att regioner som beslutar om sjukhusinvesteringar som inte godkänts av Socialstyrelsen inom ramen för den nationella processen, får minskat statsbidrag.

  Mer information finner ni här.