• Fler i jobb med våra förslag

  Tudelningen på svensk arbetsmarknad riskerar att minska sammanhållningen och tilliten i samhället. Med vår jobbpolitik får fler möjlighet till en arbetsgemenskap och att bygga en tryggare framtid för sig och sin familj. Det skriver Ebba Busch-Thor, Jakob Forssmed och Désirée Pethrus i GP.

  Tudelningen på arbetsmarknaden är monumental. Den starka konjunkturen innebär goda jobbchanser för inrikes födda med god utbildning. Samtidigt bedöms nästan 75 procent av de arbetslösa utgöras av de i utsatt ställning: utrikes födda, personer utan gymnasieutbildning, personer med funktionsnedsättning och arbetslösa 55 plus. Tudelningen riskerar att minska sammanhållning och tillit när grupper ställs utanför arbetsgemenskaper. Sverige behöver en nystart så att fler får chans till arbete och kan känna framtidstro.

  Finanspolitiska rådet, IMF och OECD har pekat ut de höga trösklarna in på svensk arbetsmarknad som ett problem. Men reformerna uteblir. Socialdemokraterna väljer att inte utveckla den svenska modellen utan låter den utestänga människor från jobb. Därtill havererar regeringens arbetsmarknadspolitik. Det som skulle ha varit 14 000 extratjänster nästa år dras nu ner till 2 600.

  Nu krävs omfattande reformer. Vi vill göra det enklare att anställa, öka matchningen, minska krånglet och stimulera fram fler enkla jobb.

  1. Inför introduktionsanställningar. Arbetsgivaren får i en ny anställningsform möjlighet att anställa personer på heltid till 75 procent av kollektivavtalad lön. Resterande del motsvaras av tid att utbildas och lära sig yrket samtidigt som man arbetar. Anställningsformen kräver inte partsgodkännande eller myndighetsinblandning men kan kombineras med nystartsjobb. Den anställde omfattas av samma anställningsskydd som andra och ska inom fem år ha 100 procent av lönen. Anställningen ska inte omfatta yrken som kräver eftergymnasial utbildning.

  2. Sänk skatten för utsatta grupper. För att kraftigt minska marginaleffekterna av att gå från bidrag och ersättningar till arbete, föreslår vi inkomstskattesänkningar riktade till grupper aktuella för introduktionsanställningar. Modellen bygger på systemet med dubbelt jobbskatteavdrag som finns för personer över 65. Vi föreslår nu dubbelt jobbskatteavdrag för unga under 25, för nyanlända de första fem åren i Sverige och för personer som kommer från långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning in i arbete. För de senare kommer skattenedsättningens längd att öka med längden på frånvaron från arbetsmarknaden, precis som nystartsjobben fungerar när det gäller arbetsgivaravgifter. Det dubbla jobbskatteavdraget trappas successivt av vid inkomster från 18 000 och på inkomster över 26 000 fås inget förhöjt avdrag.

  3. Förenkla arbetsmarknadspolitiken. Det är svårt för arbetsförmedlingen att hantera, och omöjligt för arbetsgivare att hålla koll på, djungeln av stödformer. De tre praktikprogrammen bör slås ihop. Vi vill avskaffa instegsjobb, särskilt anställningsstöd och förstärkt särskilt anställningsstöd som visat sig ineffektiva. Där är nystartsjobb bättre.

  4. Förbättra för funktionsnedsatta. Alla personer med funktionsnedsättning i de stöd vi avvecklar erbjuds plats inom lönebidrags- och trygghetsanställningar. Vi föreslår höjda nivåer i lönebidraget för att öka attraktiviteten, satsar på Samhall och på handledarstöd i arbetsintegrerade sociala företag.

  5. Förbättra matchningen. Samtidigt med stor arbetslöshet i vissa grupper saknas kompetent arbetskraft i yrken som inte kräver högskoleutbildning. Arbetsförmedlingens utbildning är dock dyr och har dåliga resultat. Den bör avvecklas och i stället bör Yrkesvux, som fungerar mycket bättre, byggas ut kraftigt.

  6. Utveckla rut-avdraget. Fler jobb kan skapas inom hushållsservice om det halverade rut-taket återställs och fler tjänster inkluderas såsom tvätt-abonnemang och fixartjänster.

  7. Stimulera nya jobb i vården. Vi avsätter medel för att anställa personal utan vårdutbildning i vård och omsorg, vårdserviceteam, som kan arbeta med till exempel patienttransporter och administrativa uppgifter. Vårdpersonalen får mer tid att göra det de är utbildade för, och vårdkvaliteten kan höjas.

  I vårt Sverige hålls ingen tillbaka, men ingen lämnas heller efter. Fler får möjlighet till en arbetsgemenskap och att bygga en tryggare framtid för sig och sin familj.