• Extra skrivelse till regeringen med anledning av Sveriges hantering av utbrottet av Covid-19

  Frågor samt inspel till regeringen med
  anledning av hanteringen av utbrottet av Covid-19

  Jag vill å Kristdemokraternas vägnar tacka för partiledarsamtalens återupptagande under sen höst. Då inga nya möten är inbokade vill jag framföra nedan frågor och inspel.

  Uppföljning av regionernas genomförande av vaccinering
  Det tydligt utpekade ansvaret för genomförandet av vaccinering av regionerna innebär att var och en av landets 21 regioner nu har ett viktigt ansvar att genomföra den viktiga och omfattande vaccineringen. Ur ett nationellt perspektiv är det viktigt att regeringen och staten noggrant följer upp genomförandet av vaccinering kontinuerligt. Skulle någon region misslyckas med ett säkert och skyndsamt effektivt genomförande behöver detta uppmärksammas och åtgärdas. Detta eftersom det av smittskyddsskäl är en nationell angelägenhet att vaccineringen fungerar i hela landet.

  Hur säkerställer regeringen att brister i genomförandet av vaccineringen i regionerna snabbt uppmärksammas? Vilken beredskap har regeringen att vidta åtgärder om problem med genomförandet av vaccineringen uppstår?

  Följ upp vaccinering med testning
  Vaccinen för Covid-19 har utvecklats under kort tid och det finns per definition ingen eller i vart fall mycket begränsad erfarenhet avseende de olika vaccinens grad av skydd och hur länge de ger skydd. Då vaccinerna dessutom är av olika typ och konstruktion kan det också antas att olika vaccin kan ge olika effekt och skydd för olika grupper. Det är även idag oklart under hur lång tid respektive vaccin ger ett tillräckligt skydd. En effektiv vaccinering är helt avgörande för att långsiktigt bryta smittspridningen av Covid-19 men också viktigt för att skydda särskilt utsatta riskgrupper effektivast möjligt.

  Mot bakgrund av detta föreslår Kristdemokraterna regeringen att ta fram en plan och finansiering för systematiserad uppföljande testning av vaccinerade individer. Genom att testa för antikroppar eller t-celler kan respektive vaccins effektivitet och skydd för olika grupper relativt snabbt följas upp och vaccineringen kan justeras för att uppnå och säkerställa maximal effekt. För att möjliggöra detta behöver både finansiering och upphandlad kapacitet säkerställas samt ske i samverkan med berörda läkemedelsföretag.

  Hur ser regeringen på införandet av uppföljande testning? Om inte detta övervägs, vilka andra åtgärder vidtas för att säkerställa att de olika vaccinen används rätt och att vaccineringen av befolkningen sker för att uppnå maximal skyddande effekt?

  Pneumokockvaccin och HPV-vaccin i samband med Covidvaccinering
  Riskgrupper och äldre har betalat ett högt pris under Coronapandemin. Utöver covid är pneumokocker en farlig sjukdom som särskilt drabbar samma utsatta grupper. Vaccination mot pneumokocker är ett effektivt sätt att minska risken för en för äldre farlig lunginflammation. Det är därför mycket positivt att riksdagen nyligen beslutat om kostnadsfritt pneumokockvaccin till äldre och riskgrupper.

  Kristdemokraterna föreslår att pneumokockvaccin ges samtidigt som Covidvaccin till riskgrupper och äldre. När dessa grupper ändå ska ges vaccin kan risken för att smittas av pneumokocker snabbt minskas för dessa grupper samtidigt som en samordning har uppenbara effektivitetsvinster. På motsvarande sätt skulle även vaccin HPV-vaccin mot livmoderhalscancer kunna ges till kvinnor i samband med vaccinationsprogrammet för covid. På ett effektivt sätt skulle därmed en cancersjukdom med hög dödlighet kunna utrotas. Utöver de uppenbara hälsoeffekterna skulle en samtidig vaccinering mot pneumokocker och HPV avsevärt minska det långsiktiga trycket på sjukvården och den stora vårdskulden.

  Hur ser regeringen på möjligheten att ytterligare minska riskerna för äldre och riskgrupper för allvarlig sjukdom genom att samtidigt som covidvaccinering görs även erbjuda pneumokockvaccin? Hur ser regeringen på möjligheten att erbjuda HPV-vaccin i samband med covidvaccinering?

   

  Ebba Busch
  Partiledare för Kristdemokraterna