• Extra skrivelse till regeringen den 5 januari angående hanteringen av Covid-19

  Frågor samt inspel till regeringen med
  anledning av hanteringen av utbrottet av Covid-19

  Då inga nya partiledarmöten är inbokade vill jag å Kristdemokraternas vägnar framföra nedan frågor och inspel.

  Krav på tydlig plan med åtgärder
  Läget avseende smittspridning och belastning på sjukvården är nu återigen i ett mycket allvarligt läge. Flera regioner har aktiverat krislägesavtal och kurvorna i antal inlagda covid-patienter pekar brant uppåt. Den sedan i våras hårt ansträngda sjukvårdspersonalen står i ett mycket ansträngt läge och vad värre är ser läget ut att kunna bli än mer ansträngt. Statsepidemiolog Anders Tegnell uppgav på folkhälsomyndighetens pressträff idag den 5/1 att vi nationellt nu ligger väldigt nära den kritiska nivå som sjukvården klarar av. Socialstyrelsen uppgav samtidigt att 753 tillgängliga IVA-platser fanns i Sverige varav 517 då var belagda men med stora variationer mellan regionerna. Hela 12 av landets 21 regioner ligger nu under 20% ledig IVA-kapacitet vilket anses som kritiskt. Sju av dessa 12 har hamnat under denna gräns sedan dagen innan och fyra regioner har nu under 10 % ledig IVA-kapacitet. Tegnell påpekade även att riskerna för ny påtaglig smittspridning är väldigt stor när många kommer tillbaka från ledighet till jobb nästa vecka.

  Varje ny smittad innebär en utmaning för sjukvården och vårdpersonalen. Med hänsyn till den fortsatt höga smittspridningen är läget alltså mycket akut och allvarligt. Kapaciteten och beredskapen för andra kriser eller större olyckor är nu mycket begränsad och det är mycket oroande att Sverige befinner sig i ett så utsatt läge, något som även MSB har påpekat.

  Det är positivt att vaccineringen kommit igång men det akuta läget är ännu inte över. Vi har tidigare (extra skrivelse 2020-12-29) framfört att regeringen måste säkerställa att varje region lyckas i genomförandet av vaccinering så effektivt som möjligt samt behovet av uppföljande test. Bara genom ett i alla avseenden effektivt genomförande av vaccination kan vi långsiktigt trycka tillbaka pandemin. Samtliga utförda vaccinationer mot covid ska enligt lag ska registreras i det nationella vaccinationsregistret, NVR. Det är mycket viktigt att det sker en nationell uppföljning av att de vaccin som kontinuerligt levereras till Sverige och ut till regionerna snabbt omsätts. Detta ansvar måste regeringen ta och vidta åtgärder om hastigheten i vaccinationen inte är tillräcklig.

  Regeringen behöver med andra ord nu tydligt och kraftfullt säkerställa såväl långsiktiga som kortsiktiga åtgärder och insatser som behövs för att bryta utvecklingen och hantera pandemin. Coronakommissionens allvarliga och tydliga kritik att regeringens strategi inte bara misslyckats utan att regeringen och myndigheternas åtgärder var både sena och otillräckliga visar tydligt att regeringen behöver agera annorlunda. Covidlagen (pandemilagen), som KD länge menat behöver komma på plats beslutas högst sannolikt av riksdagen på fredag. Smittspridningen behöver nu brytas snabbt, sjukvården och vårdpersonalen akuta situation måste vändas. Den fortsatta hanteringen kan inte fortsätta präglas av reaktivt handlande utan behöver hanteras utifrån en proaktiv strategi med kraftfulla försiktighetsåtgärder och åtgärder som ger större effekt. Regeringen leder landet och har ansvaret att sätta samman, tydligt kommunicera och genomföra en sammanhållen plan för att bryta utvecklingen.

  Vi kräver att regeringen nu svarar konkret på hur utvecklingen snabbt ska brytas. Vilken är den samlade planen av olika åtgärder ut för att bryta smittspridningen och minska trycket på sjukvården?  

  Sker vaccination i alla regioner utan dröjsmål efter leveranser och hur kommer detta löpande redovisas? Hur säkerställer regeringen att levererade vaccinationsdoser snabbast möjligt omsätts?

   

  Vänliga hälsningar,
  Ebba Busch
  Partiledare för Kristdemokraterna