• Europasamarbetet

  Kristdemokraterna vill ha ett smalare och vassare EU med tätare samarbete kring trygghet, miljö, migrations- och handelsfrågor. Europeiska unionen var från början ett fredsprojekt som idag levererar frihet, fred, tillväxt och samförstånd varje dag, men samarbetet är utmanat av ett bristande stöd och förtroende hos ländernas innevånare. Europasamarbetet växer och har idag inflytande i fler frågor än vad Kristdemokraterna anser att unionen ska ha. Detta skjuter bort besluten från invånarna i respektive land och skapar en misstänksamhet mot unionen.

  Den inre marknaden måste utvecklas och frihandeln värnas, investeringsklimatet behöver stärkas, gemensamma lösningar på migrationsområdet måste komma på plats och fortsatta krafttag mot terrorhotet är nödvändiga. I en rad andra frågor kan EU behöva ta ett kliv tillbaka.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Europa behöver enas om en fungerande migrationspolitik

  Idag saknas en hållbar och fungerande migrationspolitik. Ansvarstagandet varierar och flera medlemsländer brister i solidaritet samtidigt som de tar emot omfattande ekonomiskt stöd och medel från strukturfonderna. Det behövs lagliga och säkra vägar in i Europa, en permanent omfördelningsmekanism mellan EU:s samtliga medlemsländer och en fungerande kontroll av EU:s yttre gränser.

  Därför ser Kristdemokraterna det som rimligt att personer som vill söka asyl i EU gör det vid gemensamma EU-beskickningar innan inresa eller vid unionens yttre gräns och att de asylsökande därefter fördelas mellan EU:s medlemsstater baserat på en specifik fördelningsnyckel.

  • Nej till den sociala pelaren

  En rådande inriktning bland ledare inom EU är att vilja bygga ett federalt och centraliserat EU. I detta ingår formationen av en ”social pelare” där EU skulle få större mandat att reglera familjepolitik, socialförsäkringssystem och arbetsrätt. Man söker också möjligheten till beskattningsrätt och gemensam finanspolitik. Vi motsätter oss den här ambitionen som saknar folkligt stöd.

  • EU i kampen mot islamistisk terror

  Europa behöver förena sitt arbete med att förebygga terroristattacker och bekämpa den extremism som ligger till grund för terrorismen.
  Den Islamiska statens folkmord mot kristna och andra utsatta minoriteter har krävt ett kraftfullt militärt svar. I takt med att IS besegras behöver de begångna grymheterna få rättsliga konsekvenser, de sårbara minoriteterna behöver ges autonomi och skydd.