• KD presenterar ekonomisk rapport

  Kristdemokraterna presenterar idag politik som möjliggör meningsfull sysselsättning, stärker de offentliga finanserna och stärker samhällsgemenskapen. Sverige behöver en politik för fler jobb och företag, för ett breddat ägande och en hållbar välfärd.

  Arbetslösheten, särskilt långtidsarbetslösheten, oroar. Redan före pandemin var de strukturella utmaningarna stora. Det finns behov av att stärka tillväxt, innovation och goda förutsättningar för företagande och arbete så att välståndet kan öka.

  Välfärdens finansiering riskerar också att drabbas av påfrestningar av en växande ohälsa. Vårdskulden under pandemin ska läggas till redan långa vårdköer som ökar sjukskrivningarna, samtidigt som ohälsans kostnader också av andra skäl riskerar att öka.

  Enskildas och familjers möjligheter till arbete och egenförsörjning är den viktigaste komponenten för att minska klyftor och öka jämlikhet. Samtidigt är fördelningen i ägande av tillgångar en faktor som spär på ojämlikheten mellan generationer och grupper samt även mellan könen.

  Landet står inför en rad problem och utmaningar. Sverige behöver en ny regering. Läs rapporten och våra förslag i sin helhet

  Läs rapporten i sin helhet här:
  kd.nu/kd_ekonomiskrapport_2021.pdf