• Busch Thor: Behandlingen av våra äldre är ovärdig

  Vi kristdemokrater vill se en äldreboendegaranti så att alla som fyllt 85 år själva ska kunna välja när de vill flytta till anpassat boende. För att införa garantin och öka byggandet av äldreboenden avsätter vi 550 miljoner kronor mer än regeringen varje år.
  Det skriver Ebba Busch Thor i SvD.

  För några veckor sedan fick vi höra om hur en 90-årig man i Eslöv för ett och ett halvt år sen valde att ta sitt eget liv. Orsaken var att han trots sin ålder och trots smärtor inte fick en plats i särskilt boende.

  I våras gick nittioettårige Görans fru Birgit bort. Sex timmar efter dödsfallet informeras Göran och hans anhöriga om att Göran måste flytta från det särskilda boendet han och Birgit bott på för det var Birgit som hade fått särskilt boende beviljat. Inte Göran 91 år. Först efter den mediala kritiken mot kommunen erbjöds Göran plats.

  Så här behandlas våra äldre i dag och det är inte värdigt. Det är ett svek mot våra äldre som arbetat och byggt upp den välfärd vi alla kan åtnjuta i dag.

  Anledningen till kommunernas njugga inställning mot äldre är att det finns en strukturell brist på äldreboenden och mer specifikt särskilda boenden. I år anger 125 kommuner för Boverket att det råder brist på platser inom särskilt boende. Det är en dramatisk ökning från 2014 då 77 kommuner uppgav en brist. Samtidigt bedömer allt färre kommuner att de kommer klara av att täcka behovet av särskilt boende under de kommande två åren.

  Under de senaste åren har det byggts drygt 2000 särskilda boendeplatser för äldre årligen. Under 2017 förväntas privata aktörer stå för 42 procent av nybyggnationen. Ett byggande som skulle stoppas om de rödgrönas planer att om vinstförbud blev verklighet.

  Vad värre är att byggtakten är alldeles för långsam för att kunna täcka det kommande behovet. Nuvarande prognoser pekar på att byggandet av särskilda boenden kommer att vara 2800 platser årligen i år och 2018.

  Även om det skulle byggas 2800 platser i särskilda boenden de närmaste åren och 2500 därefter kommer underskottet öka med närmare 10 000 platser till 2025 och 20 000 platser till 2030 enligt siffror från riksdagens utredningstjänst. Det bygger på att nyttjandegraden är densamma framöver som nu. Denna beräkning är dessutom baserad på att inga av de nuvarande särskilda boenden tas ur bruk vilket är orealistiskt. Vi vet att många fastigheter i nuvarande bestånd inte kommer att hålla för framtiden.

  Den akuta och eskalerande bristen på särskilda boenden har medfört att kommunerna tvingas till att göra tuffare biståndsbedömningar. Bedömningen av vad som krävs för att få en plats varierar också från kommun till kommun vilket gör att rättssäkerheten i besluten kan ifrågasättas. Alltfler äldre som själva upplever att de har behov av särskild vård och omsorg blir nekade särskilda boenden då de anses för friska.

  I stället erbjuds mer omfattande hemtjänst i det egna hemmet. En lösning som ofta är otillfredsställande för den äldre och dess anhöriga. Många känner sig otrygga. De känner sig isolerade och är oroliga för hur de ska klara sin vardag när deras hälsa blir sämre.

  Samtidigt vittnar personalen i äldreomsorgen att den tuffare biståndsbedömningen i praktiken innebär att flera av våra äldre har kraftigt försämrad hälsa när de äntligen får en plats. Många lider av demenssjukdom och enligt Socialstyrelsen avlider 33 procent av alla inflyttade redan inom ett år. Det innebär i praktiken att särskilt boende i många fall har förvandlats från en boendeform med vård och omsorg till ett palliativ boende med vård vid livets slut.

  Enligt socialtjänstlagen ska ett beslut om särskilt boende verkställas direkt. Om verkställandet dröjer mer än tre månader ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialstyrelsen rapporterade i februari 2017 att den genomsnittliga väntetiden för verkställande av beslut om särskilt boende har ökat med sju dagar från 2013 till 2016. Det är stora variationer från kommun till kommun. Vissa kommuner har ingen väntetid alls, medan var femte person som beviljats särskilt boende får vänta mer än tre månader i andra. I Ljusdal och Munkfors är väntetiden på verkställande mer än tre månader för samtliga.

  Incitamenten för att kommunerna ska verkställa ett särskilt boende-beslut skyndsamt är näst intill obefintliga. Den äldre som drabbas får ingen ersättning för det lidande som förseningen medför.

  Kristdemokraterna avsätter 550 miljoner kronor mer än regeringen varje år för att dels stimulera fram byggandet av fler äldreboenden, dels för att kunna inrätta en äldreboendegaranti som innebär att alla som fyllt 85 år själva ska kunna välja när man vill flytta till anpassat boende.

  När våra äldre inte kan känna sig trygga med och lita på att välfärden finns där när man behöver den då sviker vi våra äldre. Det är ett välfärdssvek. De är värda en värdig ålderdom och det är vår skyldighet att se till att våra äldre får det. Efter att ha levt 90 år och nått punkten att man inte orkar eller vågar bo kvar ensam i sitt eget hem så ska ingen behöva mötas av orden ”det finns ingen plats för dig”. Det handlar om rättvisa för våra äldre och att kunna leva livet hela livet.