• Arbete och företagande

  Fler måste ha ett jobb att gå till. Trösklarna in på arbetsmarknaden är för höga och för många står utan jobb under lång tid. Därför föreslår vi omfattande reformer, med bland annat ny anställningsform, skattelättnader och fler platser på yrkesvux.

  Kristdemokraterna föreslår:

  Inträdesjobb

  Trösklarna måste sänkas dels för de som klarar att ta steget till vidareutbildning, men också för de som av olika skäl inte klarar av eller vill studera. Kristdemokraterna vill därför införa Inträdesjobb, en förenklad anställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Anställningsformen kommer göra det möjligt för fler att få en fot in på arbetsmarknaden, få värdefull erfarenhet och därmed kunna gå vidare i arbetslivet. Den kommer göra det billigare för företagen att anställa och gör att fler vågar satsa på en tidigare oprövad person.

  Dubbla jobbskatteavdrag

  Utöka skattelättnaden för personer som kommer från långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning, för unga under 25 år eller för nyanlända under de fem första åren i Sverige. Dessa grupper står ofta längre från arbetsmarknaden och har mindre ekonomiska marginaler. Detta ges fullt ut upp till arbetsinkomster på 18 000 kronor och trappas sedan successivt av för månadsinkomster upp till 26 000 kronor. Detta ger ca 1 500 kr mer i jobbskatteavdrag.

  Skattesänkning för äldre

  Att fler väljer att arbeta längre än till 65 års ålder har många positiva effekter. Det gör att ekonomin förbättras, både för den enskilde och för samhället i stort. Vi avskaffade den särskilda löneskatten för äldre som gjorde det väsentligt dyrare för arbetsgivare att anställa äldre. Utöver dagens förhöjda grundavdrag och dubbla jobbskatteavdrag från det år man fyller 66, vill vi sänka skatten i ytterligare ett steg för dem som är 69 år och äldre och arbetar. Det skulle ge ca 1000 kr mer i plånboken på en månadsinkomst på 20 000 kr.

  Företagsvänligare regler

  Regelkrångel och administrativa bördor håller företag tillbaka.  Vi vill införa principen om ”en regel in, en regel ut”. En sammanhållen handlingsplan för minskad regelbelastning ska tas fram med tydliga mål som återkommande följs upp i riksdagen. I kontakt med myndigheter ska det finnas en garanti om att företagare bara ska behöva lämna en och samma uppgift en gång. Kristdemokraterna anser att utgångpunkten vid införande av nya EU-direktiv i svensk lag bör vara att Sverige lägger sig på miniminivån för inte missgynna våra företags konkurrenskraft. Eventuella frånsteg måste motiveras tydligt. Vi vill se mer omfattande möjligheter för företagen att använda incitamentsprogram och avsätter därför 600 miljoner kr per år för sänkt skatt på personaloptioner.

  Storsatsning på Yrkesvux

  Vi vill utöka antalet yrkesvuxenutbildningar kraftigt kommande år. Kristdemokraterna satsar totalt en och en halv miljard kronor mer än regeringen mellan åren 2020 och 2022. En utbyggnad av Yrkesvuxplatser leder inte bara till att fler som idag är arbetslösa får jobb, utan även till att hela samhället fungerar bättre när viktiga bristyrken kan förses med kunnig personal.