Politik A-Ö

 • V

  • Vaccinationer Det är barnets målsman som avgör om barnet ska vaccineras eller inte men det svenska vaccinationsprogrammet rekommenderas till alla barn. Sjukdomarna som ingår är allvarliga och kan orsaka bestående skador. Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund ingår i det allmänna programmet, samt HPV för flickor. Därutöver bör vaccination tas vid ökad risk för smitta, exempelvis mot tuberkulos.
  • Valfrihet inom vård och omsorg Den vårdsökande ska kunna välja vilken vårdcentral man vill tillhöra och vilken hemtjänstutförare eller vilket äldreboende man vill bo på. Vi välkomnar privata, ideella och kooperativa alternativ som komplement till den kommunala verksamheten. För den som inte vill eller kan välja finns alltid den kommunala omsorgen och den lokala vårdcentralen som är skyldig att ge invånarna erforderlig service. Kommunen och landstinget är alltid ytterst ansvarigt för vården och omsorgen, oavsett vem som utför tjänsten.
  • Vanvård Att personer som åtnjuter samhällets vård eller omsorg utsätts för vanvård är helt oacceptabelt. Det är många barn och unga som farit illa i samhällsvården och utsatts för brottsliga gärningar som övergrepp och olika former av vanvård. Vi välkomnar den upprättelseprocess som pågår. Vanvård har visat sig förekomma också inom äldreomsorgen. Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Kommunerna och tillsynsmyndigheten ansvarar för att så sker.
  • Vapenexport Den svenska försvarsindustrin och vapenexporten är viktig för vårt lands försvarsförmåga. Kristdemokraterna anser att säkerhetspolitiska hänsyn skall ligga till grund för beslut om all försvarsmaterielexport. Vi motsätter oss dock export av krigsmateriel till diktaturer, där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter inte respekteras. Efter påtryckningar från bland annat Kristdemokraterna har det införts ett demokratikriterium för prövningen av svensk krigsmaterielexport, vilket Kristdemokraterna har valt att ställa sig bakom.
  • Varg Rovdjurspopulationen i Sverige ska förvaltas på ett sådant sätt så att djur och människa kan leva sida vid sida. I vissa områden behöver vargstammens täthet minskas. Beslut om vargförvaltningen och populationen bör fattas så nära som möjligt av de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. Sverige och Norge bör samarbeta kring förvaltningen av den skandinaviska vargstammen.
  • Vattenkraft Vattenkraften fyller en mycket viktig roll i Sveriges energisystem. Även den småskaliga vattenkraften är viktig. Det finns fortfarande en hotbild från regering och myndigheter mot den småskaliga vattenkraften. Kristdemokraterna fortsätter därför att arbeta för att värna den småskaliga vattenkraften. Vid omprövningar bör det finnas en balans mellan exempelvis fiskens behov av vandringsvägar och å andra sidan elproduktion, kultur- och miljöintressen.
  • Vildsvin Den växande vildsvinsstammen i Sverige orsakar mångmiljonbelopp i skador varje år, vilket är förödande för lantbrukare och andra näringsidkare på landsbygden. Reglerna för stödutfodring behöver stramas upp. Jakt på vildsvin behöver underlättas. Det behöver bli enklare att sälja vildsvinskött. Staten ska bjuda jägarna på kostnaden för trikintest och cesiumtest, som behöver göras innan köttet kan säljas. Vi vill införa ett statligt stöd för att utbilda jägare och jakthundar i vildsvinsjakt. Drönare ska få användas vid vildsvinsjakt. Ett statligt stöd ska införas för att stängsla in grödor och inskaffa fällor som skydd mot vildsvin.
  • Vindkraft Vindkraften är en inhemsk förnybar energikälla och fyller därför en viktig roll i Sveriges energiförsörjning. Nationella riktlinjer bör finnas för hur lokalsamhället ska få del av vinsten vid vindkraftsetablering.
  • Vinster i välfärden Valfrihet och mångfald innebär ökad kvalitet, ökad makt åt den enskilde och fler arbetsgivare att välja på för den anställda. Att förbjuda vinstdrivande företag skulle innebära att utbudet av alternativ minskade, vilket vore en inskränkning i medborgarens valmöjligheter. Den som drivs av ett vinstsyfte har ett incitament att utveckla kvaliteten för att locka till sig fler kunder.
  • Våld i nära relationer Det yttersta uttrycket för bristen på jämställdhet i ett samhälle är våld i nära relationer. Det är helt oacceptabelt att behöva leva med risken för att utsättas för våld av sin partner. De som utsätts för våld ska få rätt stöd. Det är viktigt att rättsväsendet tar våld i nära relationer på stort allvar och prioriterar snabb och effektiv handläggning av dessa fall. Vi vill även uppmuntra frivilligorganisationernas arbete med utsatta personer genom att se till att kommunerna säkrar tillgången till lokaler, skyddade boenden och handledare.
  • Våld mot kvinnor Det yttersta uttrycket för bristen på jämställdhet i ett samhälle är våld i nära relationer. Det är helt oacceptabelt att behöva leva med risken för att utsättas för våld av sin partner. De som utsätts för våld ska få rätt stöd. Det är viktigt att rättsväsendet tar våld i nära relationer på stort allvar och prioriterar snabb och effektiv handläggning av dessa fall. Vi vill även uppmuntra frivilligorganisationernas arbete med utsatta personer genom att se till att kommunerna säkrar tillgången till lokaler, skyddade boenden och handledare.
  • Våldtäkt Vi vill skärpa straffet för våldtäkt av normalgraden från 2 till 3 års fängelse. De som begår brott ska bli straffade och brottsoffer ska synliggöras så att de kan återvinna tryggheten. Straffen ska stå i proportion till brottet så att brottsoffret får upprättelse. Vi menar att sex alltid ska bygga på frivillighet och är därför för den svenska samtyckeslagen, som vi tog initiativ till, där även oaktsamhet är straffbar.
  • Vård till papperslösa Vår uppfattning är att alla som befinner sig i vårt land ska ha rätt till grundläggande vård. Många landsting har funnit sätt att ge papperslösa vård, men det behövs en nationell lagstiftning som innebär att landstingen får en lagstadgad uppgift att erbjuda vård också till papperslösa. En sådan infördes på kristdemokratiskt initiativ den 1 juli 2013.
  • Vägar Bra kommunikationer och ett välrustat vägnät är viktigt för att Sverige ska kunna utveckla välståndet, öka tillväxten och sysselsättningen. Standarden på vägnätet är därför avgörande för att företag ska kunna ha kvar verksamhet även på mindre orter. Det finmaskiga vägnätet är viktigt för en levande landsbygd, därför behöver vägunderhållet på landsbygden öka. Vi vill därför öka stödet till de enskilda vägarna.
  • Värdighetsgaranti Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). I allt fler kommuner införs värdighetsgaranti i äldreomsorgen, en fråga som vi kristdemokrater länge drivit. Garantin innebär en utfästelse om vad den äldre kan förvänta sig i omsorgen och en förbindelse om kompensation ifall kommunen inte lever upp till denna kvalitetsnivå.
  • Värnplikt Värnplikt i kombination med anställda soldater är vägen framåt för att säkerställa försvaret av Sverige. Värnplikt är ett bra sätt att uppnå folklig förankring och fullt bemannade förband. Samtidigt bidrar till värnplikten till att det finns en bred rekryteringsbas för anställning inom försvaret. Det behövs bättre villkor för de anställda yrkessoldaterna i form av skäliga löner och ersättningar, men för att Försvarsmakten ska klara av att växa i volym så kommer det att krävas att de anställda soldaterna kompletteras med fler värnpliktiga. Värnplikt i kombination med kontrakterade soldater ger både yrkessoldaternas professionalitet och fullskaliga förband.
  • Värnskatt Kristdemokraterna tycker inte att någon ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt. Därför vill vi på sikt ta bort värnskatten, men mer prioriterat är att fortsätta sänka inkomstskatten med tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare och pensionärer, samt höja brytpunkten för den statliga inkomstskatten så att färre betalar den.